ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

caucus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *caucus*, -caucus-

caucus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
caucus (n.) การประชุมของสมาชิกหรือกลุ่มผู้นำของพรรคการเมืองเพื่อลงคะแนนเลือกหรือวางแผนทางการเมือง
English-Thai: HOPE Dictionary
caucus(คอ'คัส) n. การประชุมพรรคการเมืองเพื่อเลือกตั้งตัวแทนเข้าแข่งขัน vi. ประชุมพรรคการเมืองดังกล่าว -pl. caucuses
English-Thai: Nontri Dictionary
caucus(n) การประชุมพรรคการเมือง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
caucusการประชุมลับของพรรคการเมือง (ของกลุ่มผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Directly below the Caucus room.ข้างล่างนี่ตรงกับห้องประชุมพอดี
What's really funny is that fucking bank job in Secaucus.อาชีพที่ตลกสุดๆคือ งานธนาคารในเซซอลซัส

caucus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
予選会[よせんかい, yosenkai] (n) primary caucus
党員集会[とういんしゅうかい, touinshuukai] (n) caucus
決議機関[けつぎきかん, ketsugikikan] (n) voting body; caucus
議員連盟[ぎいんれんめい, giinrenmei] (n) Diet members caucus; caucus of the Diet
議連[ぎれん, giren] (n) (abbr) (See 議員連盟) Diet members' caucus; caucus of the Diet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า caucus
Back to top