ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*conference*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น conference, -conference-

*conference* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conference (n.) การสัมมนา Syn. convention, gathering, conferrence
have a conference with (vt.) ไปหา See also: เยี่ยม, เข้าไปพบ, ไปมาหาสู่, ไปสนทนา, ติดต่อ, ปรึกษา, ติดตาม, พูดคุย, สัมภาษณ์ Syn. attend, escort, speak to, consult, discuss, visit
news conference (n.) การประชุมข่าว Syn. press conference
press conference (n.) การแถลงข่าว Syn. news conference, public statement
videoconference (n.) การประชุมผ่านทางจอวิดีโอ
English-Thai: HOPE Dictionary
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
audiographic conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
conference(คอน'เฟอเรินซฺ) n. การประชุม,สมาคมทีมกีฬา,การชุมนุมกันของกลุ่มนักกีฬา หรือคณะสงฆ์หรืออื่น ๆ, Syn. parley,colloquy
peace conferencen. การประชุมเจรจาสันติภาพ
teleconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์หมายถึง การประชุมหรือการสัมมนาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน แต่คุยกันได้ มองเห็นกันได้โดยผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งของจอภาพ อาจแบ่งไว้เป็นที่สำหรับเขียนข้อความหรือภาพ หรือแสดงข้อมูลจากโปรแกรมที่เตรียมไว้ ลักษณะการทำงานเป็นระบบเครือข่าย (network) มีความหมายเหมือน videoconference
videoconferenceหมายถึง การประชุมหรือการสัมมนาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน แต่คุยกันได้ มองเห็นกันได้โดยผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งของจอภาพ อาจแบ่งไว้เป็นที่สำหรับเขียนข้อความหรือภาพ หรือแสดงข้อมูลจากโปรแกรมที่เตรียมไว้ ลักษณะการทำงานเป็นระบบเครือข่าย (network) มีความหมายเหมือน teleconference
English-Thai: Nontri Dictionary
conference(n) การประชุม,การปรึกษาหารือ,การชุมนุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conference๑. การประชุมร่วม๒. การประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peace conferenceการประชุมสันติภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
summit conferenceการประชุมสุดยอด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
teleconferenceการประชุมทางไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ARF Security Policy Conferenceเวทีการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายทหารในกรอบ การประชุม อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก [การทูต]
Conference Diplomacyกระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลในรูปของการ ประชุม
Press conferencesการจัดประชุมผู้สื่อข่าว [TU Subject Heading]
Teleconferenceการประชุมทางไกล, การประชุมทางไกล โดยผู้ประชุมได้ยินเสียงและเห็นภาพกันได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์การประชุมทางวีดิทัศน์ (Videoconference) คือ การนำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาผสมผสานกันในระบบการประชุมทางไกล ซึ่งเป็นการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ต่างกันคนละสถานที่ โดยไม่จำกัดระยะทาง สามารถประชุมร่วมกัน โต้ตอบซึ่งกันและกัน และติดต่อรับส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง โดยใช้กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน และจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่หรือจอคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในสถานที่ที่เชื่อมโยงกันผ่านระบบเครือข่ายดิจิตอล และการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยการบีบอัดภาพ เสียงและข้อความ กราฟิกต่างๆ ไปยังสถานที่ประชุมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นภาพและข้อความต่างๆ ได้ คุณภาพของภาพและเสียงที่ได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของช่องทางสื่อสารที่ ใช้เชื่อมต่อกันระหว่าง จุดต่อจุดหรือจุดต่อหลายๆจุดโดยผ่านระบบสื่อสาร อุปกรณ์ที่ต้องมีในระบบประชุมทางไกลนี้ ได้แก่ จอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ ลำโพง ไมโครโฟน กล้อง และอุปกรณ์ Codec ซึ่งเป็นตัวเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียงที่ได้จากกล้องและไมโครโฟน โดยส่ง ผ่านเส้นทางสื่อสารไปยังอีกฝั่งหนึ่ง รวมถึงถอดรหัสสัญญาณที่ได้รับ มาอีกฝั่งให้กลับเป็นสัญญาณภาพ และเสียงแสดงบนจอและลำโพงนั่นเองเส้นทางสื่อสารขนาด 384 Kbps ขึ้นไปก็สามารถให้คุณภาพภาพในระดับที่ยอมรับได้ โดยอาจใช้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ISDN หรือ ATM เป็นต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง (n.) video conference
ที่ประชุม (n.) conference See also: meeting, convention, assembly, congress, convention, colloquium, parley, interchange Syn. ห้องประชุม
โต๊ะประชุม (n.) conference table
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've arranged a press conference for tomorrowฉันเตรียมการแถลงข่าวสำหรับพรุ่งนี้แล้ว
Why didn't you attend the conference?ทำไมคุณไม่เข้าร่วมประชุม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Press. How's the conference progressing?ข้างนอกกดดันมาก การประชุมเป็นอย่างไรบ้าง
Furthermore, I would like to point out to you that... that speech was made at the Afro-Asian Conference in Bandung...{\cHFFFFFF}นอกจากนี้ฉันต้องการ จะชี้ให้เห็นกับคุณว่า ... {\cHFFFFFF}คำพูดที่ถูกสร้างขึ้นมาที่ การประชุมแอฟริกาเอเชียในบันดุง ...
Mr. Gandhi I am instructed to request your attendance at an all-government conference in London to discuss the possible independence of India.ผมได้รับแจ้งให้เชิญคุณไปร่วม สัมมนากับรัฐบาลของเราในลอนดอน เพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกราช
Only recently released from prison Mahatma Gandhi leaves Bombay on the SS Rajputana to attend the conference on Indian independence called by Prime Minister Ramsay MacDonald.ทันทีที่ได้รับการปล่อยตัว มหาตมะ คานธีก็เดินทางจากบอมเบย์ โดยเรือ เอส.เอส. ราชภูฐานเพื่อร่วม
Besides attending the conference he has found time to meet political and religious leaders like Mr. Lloyd George the Archbishop of Canterbury, George Bernard Shaw and Charlie Chaplin.นอกจากจะเข้าร่วมประชุม เขายังได้พบกับผู้นำ ทางการเมืองและศาสนา อย่างลอยด์ ยอร์จ
Mr. Gandhi, who has been attending the London Round Table Conference on Indian lndependence journeyed north to visit a cotton mill.คานธีผู้ร่วมประชุม โต๊ะกลมในลอนดอน เรื่องเอกราชของอินเดีย เดินทางขึ้นเหนือเยี่ยมโรงงานปั่นฝ้าย
The president has scheduled a news conference this evening at nine o'cIock, Eastern Standard Time.ประธานที่ได้กำหนดไว้ แถลงข่าวเย็นนี้ เวลา 9:
We will carry that conference live followed by a special report immediately afterward.เราจะของหลักสูตรที่ดำเนินการ การประชุมตามสดโดย รายงานพิเศษทันทีหลังจาก
The doors to the conference room are opening.ประตูห้องประชุมเปิดออก
All right. The conference room ought to be... big enough for you to set up shop in.ก็ดี ห้องประชุมที่ควรจะเป็น ...
He's gearing up his campaign, so his suite will be doubling as a conference center, with the liquor and coffee bars turning over every four hours.He's aearina up his campaian... ...so his suite will be doublina as a conference center... ... with the liquor and coffee bars turnina over every four hours.
No, it's like New York City and an available conference room.No, it's like New York City and an available conference room.

*conference* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
座谈会[zuò tán huì, ㄗㄨㄛˋ ㄊㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 座谈会 / 座談會] conference; symposium; rap session
会议厅[huì yì tīng, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄊㄧㄥ, 会议厅 / 會議廳] conference hall
谈判桌[tán pàn zhuō, ㄊㄢˊ ㄆㄢˋ ㄓㄨㄛ, 谈判桌 / 談判桌] conference table
召开[zhào kāi, ㄓㄠˋ ㄎㄞ, 召开 / 召開] convene (a conference or meeting); to convoke; to call together
主办[zhǔ bàn, ㄓㄨˇ ㄅㄢˋ, 主办 / 主辦] host (a conference or sports event)
首脑会议[shǒu nǎo huì yì, ㄕㄡˇ ㄋㄠˇ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 首脑会议 / 首腦會議] leadership conference; summit meeting
会议室[huì yì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄕˋ, 会议室 / 會議室] meeting; conference room
召开会议[zhào kāi huì yì, ㄓㄠˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 召开会议 / 召開會議] to call a conference; to convene a meeting
发布会[fā bù huì, ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 发布会 / 發佈會] news conference; briefing
发布会[fā bù huì, ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 发布会 / 發布會] news conference; briefing
教友大会[jiào yǒu dà huì, ㄐㄧㄠˋ ㄧㄡˇ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, 教友大会 / 教友大會] church conference
会晤[huì wù, ㄏㄨㄟˋ ˋ, 会晤 / 會晤] meet; meeting; conference
会议[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 会议 / 會議] meeting; conference
部长会[bù zhǎng huì, ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ ㄏㄨㄟˋ, 部长会 / 部長會] minister level conference
部长会议[bù zhǎng huì yì, ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 部长会议 / 部長會議] minister level conference
月份会议[yuè fèn huì yì, ㄩㄝˋ ㄈㄣˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 月份会议 / 月份會議] monthly meeting; monthly conference
开幕词[kāi mù cí, ㄎㄞ ㄇㄨˋ ㄘˊ, 开幕词 / 開幕詞] opening speech (at a conference)
伊斯兰会议组织[Yī sī lán Huì yì Zǔ zhī, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 伊斯兰会议组织 / 伊斯蘭會議組織] Organization of the Islamic Conference
和会[hé huì, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 和会 / 和會] peace conference
全会[quán huì, ㄑㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 全会 / 全會] plenary session (at a conference)
记者招待会[jì zhě zhāo dài huì, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ㄓㄠ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, 记者招待会 / 記者招待會] press conference
记者会[jì zhě huì, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ㄏㄨㄟˋ, 记者会 / 記者會] press conference
圆桌会议[yuán zhuō huì yì, ㄩㄢˊ ㄓㄨㄛ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 圆桌会议 / 圓桌會議] round table conference
高峰会议[gāo fēng huì yì, ㄍㄠ ㄈㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 高峰会议 / 高峰會議] summit conference
影像会议[yǐng xiàng huì yì, ˇ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 影像会议 / 影像會議] video conference

*conference* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955)
アジアアフリカ会議[アジアアフリカかいぎ, ajiaafurika kaigi] (n) Asian-African Conference (1955); Afro-Asian Conference
ケースカンファレンス[, ke-sukanfarensu] (n) case conference
コンファレンス;カンファレンス[, konfarensu ; kanfarensu] (n) conference
ジーファイブ[, ji-faibu] (n) G5; Conference of Ministers of the Group of Five
ジュネーブ軍縮会議[ジュネーブぐんしゅくかいぎ, june-bu gunshukukaigi] (n) Geneva Conference on Disarmament
テレカンファレンス(P);テレコンファレンス[, terekanfarensu (P); terekonfarensu] (n) teleconference; (P)
テレビ会議[テレビかいぎ, terebi kaigi] (n) teleconference; video conferencing
パークセンター[, pa-kusenta-] (n) business, conference, etc. facility in a park (wasei
パグウォッシュ会議[パグウォッシュかいぎ, paguuosshu kaigi] (n) Pugwash conferences (series of international conferences promoting the peaceful application of science)
バヒタット[, bahitatto] (n) HABITAT (1996 UN conference on Human Settlements)
バンドン会議[バンドンかいぎ, bandon kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Bandung Conference (1955)
プレスカンファレンス[, puresukanfarensu] (n) press conference
ポツダム会談[ポツダムかいだん, potsudamu kaidan] (n) Potsdam Conference (Jul.-Aug., 1945 conference regarding the postwar occupation of Germany)
ミュンヘン会談[ミュンヘンかいだん, myunhen kaidan] (n) (See ミュンヘン協定) Munich Conference (1938)
下協議[したきょうぎ, shitakyougi] (n) preliminary conference
休戦会談[きゅうせんかいだん, kyuusenkaidan] (n) armistice conference
会見場[かいけんじょう, kaikenjou] (n) location of a press conference; press conference room
会議[かいぎ, kaigi] (n,vs,adj-no) meeting; conference; session; assembly; council; convention; congress; (P)
共同記者会見[きょうどうきしゃかいけん, kyoudoukishakaiken] (n) joint press conference
円卓会議[えんたくかいぎ, entakukaigi] (n) round-table conference; roundtable; round-table; round-table meeting
協議[きょうぎ, kyougi] (n,vs) conference; consultation; discussion; negotiation; (P)
和平会談[わへいかいだん, waheikaidan] (n) (See 和平会議) peace conference; peace talks
和平会議[わへいかいぎ, waheikaigi] (n) peace conference
和議[わぎ, wagi] (n) peace conference; peace negotiations; (P)
大使級会談[たいしきゅうかいだん, taishikyuukaidan] (n) ambassador-level conference
大阪会議[おおさかかいぎ, oosakakaigi] (n) Osaka Conference; meeting held by the leaders of the Meiji Restoration in Osaka to discuss the formation of a representative assembly (January-February, 1875)
平和会議[へいわかいぎ, heiwakaigi] (n) peace conference
平和協議[へいわきょうぎ, heiwakyougi] (n) peace conference
廬山会議[ろざんかいぎ, rozankaigi] (n) Lushan Conference (1959 meeting of the Communist Party of China to discuss the Great Leap Forward)
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
継続協議[けいぞくきょうぎ, keizokukyougi] (n) continued consultation; continuous conference
記者会見[きしゃかいけん, kishakaiken] (n) press conference
記者会見場[きしゃかいけんじょう, kishakaikenjou] (n) (See 会見場) location of a press conference; press conference room
談合[だんごう, dangou] (n,vs) (1) consultation; discussion; conference; (2) collusion; bid-rigging; (P)
講和会議[こうわかいぎ, kouwakaigi] (n) peace conference
軍縮会談[ぐんしゅくかいだん, gunshukukaidan] (n) disarmament conference; disarmament talks; arms reduction talks
開く[ひらく, hiraku] (v5k,vt) (1) to open (e.g. a bank-account, festival, etc.); (v5k,vi) (2) to spread out; to open up (flower bud, umbrella, etc.); to widen (gap, distance, width); (3) to hold; to give (party, conference, etc.); (P)
開催地[かいさいち, kaisaichi] (n) place where a meeting (conference, etc.) is held; venue
鳩首謀議[きゅうしゅぼうぎ, kyuushubougi] (n,vs) go into a huddle (over); hold a secret conference (about); put heads together and conspire
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ビデオ会議[びでおかいぎ, bideokaigi] video conference

*conference* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master ; lecturer FR: professeur de faculté [m] ; professeur émérite [m] ; maître de conférence [m]
บรรยาย[v.] (banyāi = ba) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien
ห้องประชุม[n. exp.] (hǿng prachu) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room FR: salle de réunion [f] ; salle de conférence [f] ; auditoire [m] (Belg., Sui.)
ห้องประชุมคณะกรรมการ[n. exp.] (hǿng prachu) EN: boardroom FR: salle de conférence du conseil d'administration [f]
ห้องประชุมสัมมนา[n. exp.] (hǿng prachu) EN: FR: salle de conférence [f]
ห้องประชุมใหญ่[n. exp.] (hǿng prachu) EN: conference hall FR:
จัดการประชุม[v. exp.] (jatkān prac) EN: organize a conference FR:
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การประชุมเจรจา[n. exp.] (kān prachum) EN: negotiating conference FR: table de négociations [f]
การประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก[org.] (Kān Prachum) EN: Asia Pacific Economic Cooperation Conference (APEC) FR:
การประชุมนานาชาติ[n. exp.] (kān prachum) EN: international conference FR: réunion internationale [f] ; conférence internationale [f]
การประชุมผู้สื่อข่าว[n. exp.] (kān prachum) EN: news conference ; press conference FR: conférence de presse [f]
การประชุมปรึกษา[n. exp.] (kān prachum) EN: conference FR: conférence [f]
การประชุมระดับโลก[n. exp.] (kān prachum) EN: world conference FR: conférence mondiale [f]
การประชุมสุดยอด[n. exp.] (kān prachum) EN: summit ; top level talks FR: sommet [m] (fig.) ; conférence au sommet [f] ; réunion au sommet [f]
การประชุมแถลงข่าว[n. exp.] (kān prachum) EN: press conference FR: conférence de presse [f]
การประชุมทางการทูต[n. exp.] (kān prachum) EN: diplomatic conference FR: conférence diplomatique [f]
การประชุมทางไกล[n. exp.] (kān prachum) EN: conference call FR:
การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง[n. exp.] (kān prachum) EN: video conference FR: vidéoconférence [f] ; visioconférence [f]
การแถลงข่าว[n.] (kān thalaēn) EN: press conference ; news conference ; publication ; giving information ; news publishing ; announcement FR: conférence de presse [f]
คำบรรยาย[n. exp.] (kham banyāi) EN: lecture FR: conférence [f]
เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ[v. exp.] (khao ruam k) EN: attend an international conference FR: participer à une conférenvce internationale
เข้าร่วมประชุม[v. exp.] (khao ruam p) EN: take part in a meeting ; take part in a conference FR: participer à une réunion
ขอบ[n.] (khøp) EN: perimeter ; periphery ; circumference FR: périmètre [m] ; circonférence [f]
ความยาวรอบวง[n. exp.] (khwām yāo r) EN: circumference FR: circonférence [f]
กง[n.] (kong) EN: wheel ; ring ; rim ; circle ; circumference FR: cercle [m] ; circonférence [f] ; roue [f] ; jante [f]
ไมซ์[n.] (mai) EN: MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events) FR:
นัดวันประชุม[v. exp.] (nat wan pra) EN: agree on a conference date FR:
งานเสวนา[n. exp.] (ngān sēwanā) EN: colloquium ; talk FR: conférence [f]
ปาฐกถา[n.] (pāthakathā) EN: speech ; sermon ; lecture ; talk ; address ; spar FR: discours [m] ; adresse [f] ; conférence [f]
ผู้ร่วมประชุม[n. exp.] (phū ruam pr) EN: attendee at a meeting ; participant at a meeting ; conference member FR: participant [m]
ประชุมสุดยอด[n.] (prachum sut) EN: summit ; summit conference ; summit meeting ; summit talk FR: sommet [m] ; conférence au sommet [f] ; réunion au sommet [f]
แสดงปาฐกถา[v. exp.] (sadaēng pāt) EN: give a lecture ; deliver a speech ; make an address FR: tenir une conférence ; prononcer un discours
สมัช[n.] (samat) EN: assembly ; meeting ; conference FR: réunion [f] ; meeting [f] ; assemblée [f]
สมัชชา[n.] (samatchā) EN: assembly ; meeting ; conference FR: réunion [f] ; meeting [f] ; assemblée [f]
เส้นรอบรูปวงกลม[n. exp.] (sen røp rūp) EN: circumference FR: circonférence [f]
เส้นรอบวง[n.] (senrøpwong) EN: circumference FR: circonférence [f]
เส้นรอบวงของวงกลม[n. exp.] (senrøpwong ) EN: circumference of a circle FR: circonférence [f]
เสวนา[n.] (sēwanā) EN: colloquium ; talk FR: conférence [f]
ศูนย์ประชุม[n. exp.] (sūn prachum) EN: conference center ; convention center FR:

*conference* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konferenzschaltung {f} (Telefon)conference circuit
Abrüstungskonferenz {f}disarmament conference
Emissions-Pressekonferenz {f}share issue press conference
Bilanzpressekonferenz {f}financial statement press conference
Tagungsort {m}venue (of a conference)
Videokonferenz {f}video conference
Sitzungssaal {m}conference hall
Tagungsberichte {pl}conference paper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *conference*
Back to top