ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

colloquium

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *colloquium*, -colloquium-

colloquium ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
colloquium (n.) การสัมมนา Syn. conference
English-Thai: HOPE Dictionary
colloquium(คะโล'เควียม) n. การประชุม หรือปรึกษาหารืออย่าง ๆ ไม่เป็นทางการ,การอภิปรายกลุ่ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
colloquium (L.)ข้อความที่อ้างว่าหมิ่นประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

colloquium ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
懇談会[こんだんかい, kondankai] (n) (1) social gathering; informal get-together; (2) colloquium; panel discussion
談話会[だんわかい, danwakai] (n) colloquium; symposium; gathering for discussion

colloquium ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การสัมมนา[n.] (kān sammanā) EN: seminar ; colloquium FR: séminaire [m]
คณะอภิปราย[n. exp.] (khana aphip) EN: colloquium FR:
งานเสวนา[n. exp.] (ngān sēwanā) EN: colloquium ; talk FR: conférence [f]
เสวนา[n.] (sēwanā) EN: colloquium ; talk FR: conférence [f]
ที่ประชุม[n.] (thī prachum) EN: conference ; meeting ; convention ; assembly ; congress ; convention ; colloquium ; council ; parley ; interchange FR: assemblée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า colloquium
Back to top