ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-conference-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น conference, *conference*,

-conference- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've arranged a press conference for tomorrowฉันเตรียมการแถลงข่าวสำหรับพรุ่งนี้แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Press. How's the conference progressing?ข้างนอกกดดันมาก การประชุมเป็นอย่างไรบ้าง
Furthermore, I would like to point out to you that... that speech was made at the Afro-Asian Conference in Bandung...{\cHFFFFFF}นอกจากนี้ฉันต้องการ จะชี้ให้เห็นกับคุณว่า ... {\cHFFFFFF}คำพูดที่ถูกสร้างขึ้นมาที่ การประชุมแอฟริกาเอเชียในบันดุง ...
Mr. Gandhi I am instructed to request your attendance at an all-government conference in London to discuss the possible independence of India.ผมได้รับแจ้งให้เชิญคุณไปร่วม สัมมนากับรัฐบาลของเราในลอนดอน เพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกราช
Only recently released from prison Mahatma Gandhi leaves Bombay on the SS Rajputana to attend the conference on Indian independence called by Prime Minister Ramsay MacDonald.ทันทีที่ได้รับการปล่อยตัว มหาตมะ คานธีก็เดินทางจากบอมเบย์ โดยเรือ เอส.เอส. ราชภูฐานเพื่อร่วม
Besides attending the conference he has found time to meet political and religious leaders like Mr. Lloyd George the Archbishop of Canterbury, George Bernard Shaw and Charlie Chaplin.นอกจากจะเข้าร่วมประชุม เขายังได้พบกับผู้นำ ทางการเมืองและศาสนา อย่างลอยด์ ยอร์จ
Mr. Gandhi, who has been attending the London Round Table Conference on Indian lndependence journeyed north to visit a cotton mill.คานธีผู้ร่วมประชุม โต๊ะกลมในลอนดอน เรื่องเอกราชของอินเดีย เดินทางขึ้นเหนือเยี่ยมโรงงานปั่นฝ้าย
The president has scheduled a news conference this evening at nine o'cIock, Eastern Standard Time.ประธานที่ได้กำหนดไว้ แถลงข่าวเย็นนี้ เวลา 9:
We will carry that conference live followed by a special report immediately afterward.เราจะของหลักสูตรที่ดำเนินการ การประชุมตามสดโดย รายงานพิเศษทันทีหลังจาก
The doors to the conference room are opening.ประตูห้องประชุมเปิดออก
All right. The conference room ought to be... big enough for you to set up shop in.ก็ดี ห้องประชุมที่ควรจะเป็น ...
He's gearing up his campaign, so his suite will be doubling as a conference center, with the liquor and coffee bars turning over every four hours.He's aearina up his campaian... ...so his suite will be doublina as a conference center... ... with the liquor and coffee bars turnina over every four hours.
No, it's like New York City and an available conference room.No, it's like New York City and an available conference room.

-conference- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会议厅[huì yì tīng, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄊㄧㄥ, 会议厅 / 會議廳] conference hall
谈判桌[tán pàn zhuō, ㄊㄢˊ ㄆㄢˋ ㄓㄨㄛ, 谈判桌 / 談判桌] conference table
召开[zhào kāi, ㄓㄠˋ ㄎㄞ, 召开 / 召開] convene (a conference or meeting); to convoke; to call together
主办[zhǔ bàn, ㄓㄨˇ ㄅㄢˋ, 主办 / 主辦] host (a conference or sports event)
会议室[huì yì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄕˋ, 会议室 / 會議室] meeting; conference room

-conference- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955)
アジアアフリカ会議[アジアアフリカかいぎ, ajiaafurika kaigi] (n) Asian-African Conference (1955); Afro-Asian Conference
ケースカンファレンス[, ke-sukanfarensu] (n) case conference
コンファレンス;カンファレンス[, konfarensu ; kanfarensu] (n) conference
ジーファイブ[, ji-faibu] (n) G5; Conference of Ministers of the Group of Five
ジュネーブ軍縮会議[ジュネーブぐんしゅくかいぎ, june-bu gunshukukaigi] (n) Geneva Conference on Disarmament
バヒタット[, bahitatto] (n) HABITAT (1996 UN conference on Human Settlements)
バンドン会議[バンドンかいぎ, bandon kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Bandung Conference (1955)
プレスカンファレンス[, puresukanfarensu] (n) press conference
ポツダム会談[ポツダムかいだん, potsudamu kaidan] (n) Potsdam Conference (Jul.-Aug., 1945 conference regarding the postwar occupation of Germany)
ミュンヘン会談[ミュンヘンかいだん, myunhen kaidan] (n) (See ミュンヘン協定) Munich Conference (1938)
下協議[したきょうぎ, shitakyougi] (n) preliminary conference
休戦会談[きゅうせんかいだん, kyuusenkaidan] (n) armistice conference
会見場[かいけんじょう, kaikenjou] (n) location of a press conference; press conference room
共同記者会見[きょうどうきしゃかいけん, kyoudoukishakaiken] (n) joint press conference
和平会議[わへいかいぎ, waheikaigi] (n) peace conference
大使級会談[たいしきゅうかいだん, taishikyuukaidan] (n) ambassador-level conference
平和会議[へいわかいぎ, heiwakaigi] (n) peace conference
平和協議[へいわきょうぎ, heiwakyougi] (n) peace conference
廬山会議[ろざんかいぎ, rozankaigi] (n) Lushan Conference (1959 meeting of the Communist Party of China to discuss the Great Leap Forward)
継続協議[けいぞくきょうぎ, keizokukyougi] (n) continued consultation; continuous conference
記者会見[きしゃかいけん, kishakaiken] (n) press conference
記者会見場[きしゃかいけんじょう, kishakaikenjou] (n) (See 会見場) location of a press conference; press conference room
講和会議[こうわかいぎ, kouwakaigi] (n) peace conference
鳩首謀議[きゅうしゅぼうぎ, kyuushubougi] (n,vs) go into a huddle (over); hold a secret conference (about); put heads together and conspire
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ビデオ会議[びでおかいぎ, bideokaigi] video conference

-conference- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master ; lecturer FR: professeur de faculté [m] ; professeur émérite [m] ; maître de conférence [m]
บรรยาย[v.] (banyāi = ba) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien
ห้องประชุม[n. exp.] (hǿng prachu) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room FR: salle de réunion [f] ; salle de conférence [f] ; auditoire [m] (Belg., Sui.)
ห้องประชุมคณะกรรมการ[n. exp.] (hǿng prachu) EN: boardroom FR: salle de conférence du conseil d'administration [f]
ห้องประชุมสัมมนา[n. exp.] (hǿng prachu) EN: FR: salle de conférence [f]
ห้องประชุมใหญ่[n. exp.] (hǿng prachu) EN: conference hall FR:
จัดการประชุม[v. exp.] (jatkān prac) EN: organize a conference FR:
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การประชุมเจรจา[n. exp.] (kān prachum) EN: negotiating conference FR: table de négociations [f]
การประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก[org.] (Kān Prachum) EN: Asia Pacific Economic Cooperation Conference (APEC) FR:
การประชุมนานาชาติ[n. exp.] (kān prachum) EN: international conference FR: réunion internationale [f] ; conférence internationale [f]
การประชุมผู้สื่อข่าว[n. exp.] (kān prachum) EN: news conference ; press conference FR: conférence de presse [f]
การประชุมปรึกษา[n. exp.] (kān prachum) EN: conference FR: conférence [f]
การประชุมระดับโลก[n. exp.] (kān prachum) EN: world conference FR: conférence mondiale [f]
การประชุมสุดยอด[n. exp.] (kān prachum) EN: summit ; top level talks FR: sommet [m] (fig.) ; conférence au sommet [f] ; réunion au sommet [f]
การประชุมแถลงข่าว[n. exp.] (kān prachum) EN: press conference FR: conférence de presse [f]
การประชุมทางการทูต[n. exp.] (kān prachum) EN: diplomatic conference FR: conférence diplomatique [f]
การประชุมทางไกล[n. exp.] (kān prachum) EN: conference call FR:
การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง[n. exp.] (kān prachum) EN: video conference FR: vidéoconférence [f] ; visioconférence [f]
การแถลงข่าว[n.] (kān thalaēn) EN: press conference ; news conference ; publication ; giving information ; news publishing ; announcement FR: conférence de presse [f]
คำบรรยาย[n. exp.] (kham banyāi) EN: lecture FR: conférence [f]
เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ[v. exp.] (khao ruam k) EN: attend an international conference FR: participer à une conférenvce internationale
เข้าร่วมประชุม[v. exp.] (khao ruam p) EN: take part in a meeting ; take part in a conference FR: participer à une réunion
นัดวันประชุม[v. exp.] (nat wan pra) EN: agree on a conference date FR:
งานเสวนา[n. exp.] (ngān sēwanā) EN: colloquium ; talk FR: conférence [f]
ปาฐกถา[n.] (pāthakathā) EN: speech ; sermon ; lecture ; talk ; address ; spar FR: discours [m] ; adresse [f] ; conférence [f]
ผู้ร่วมประชุม[n. exp.] (phū ruam pr) EN: attendee at a meeting ; participant at a meeting ; conference member FR: participant [m]
ประชุมสุดยอด[n.] (prachum sut) EN: summit ; summit conference ; summit meeting ; summit talk FR: sommet [m] ; conférence au sommet [f] ; réunion au sommet [f]
แสดงปาฐกถา[v. exp.] (sadaēng pāt) EN: give a lecture ; deliver a speech ; make an address FR: tenir une conférence ; prononcer un discours
สมัช[n.] (samat) EN: assembly ; meeting ; conference FR: réunion [f] ; meeting [f] ; assemblée [f]
สมัชชา[n.] (samatchā) EN: assembly ; meeting ; conference FR: réunion [f] ; meeting [f] ; assemblée [f]
เสวนา[n.] (sēwanā) EN: colloquium ; talk FR: conférence [f]
ศูนย์ประชุม[n. exp.] (sūn prachum) EN: conference center ; convention center FR:
ที่ประชุม[n.] (thī prachum) EN: conference ; meeting ; convention ; assembly ; congress ; convention ; colloquium ; council ; parley ; interchange FR: assemblée [f]
ที่ประชุมสุดยอด[n. exp.] (thī prachum) EN: summit FR: conférence au sommet [f] ; sommet [m]
โต๊ะประชุม[n. exp.] (to prachum) EN: conference table FR: table de réunion [f] ; table de conférence [f]

-conference- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrüstungskonferenz {f}disarmament conference
Emissions-Pressekonferenz {f}share issue press conference
Bilanzpressekonferenz {f}financial statement press conference
Videokonferenz {f}video conference

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -conference-
Back to top