ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conferrence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conferrence*, -conferrence-

conferrence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conferrence (n.) การสัมมนา Syn. convention, gathering, conference

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conferrence
Back to top