ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*classify*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น classify, -classify-

*classify* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
classify (vt.) จัดกลุ่ม
declassify (vt.) ประกาศอย่างเป็นทางการว่ามิได้เป็นความลับอีกต่อไป See also: เปิดเผย
English-Thai: HOPE Dictionary
classify(แคลส'ซิไฟ) ฐclassified,classifying,classifies} vt. แยกประเภท,แยกหมวดหมู่,จัดให้เป็นประเภทความลับ., See also: classifiable adj. ดูclassify
English-Thai: Nontri Dictionary
classify(vt) แบ่งประเภท,จัดหมวดหมู่,จัดประเภท,แยกประเภท,แบ่งชั้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดประเภท (v.) classify See also: divide, group, sort, categorize Syn. แยกประเภท, แบ่งประเภท, จำแนก, แยกชนิด, แบ่งพวก Ops. รวมประเภท
จำแนก (v.) classify See also: segregate, separate, divide Syn. แยก, แบ่ง, แบ่งแยก Ops. รวม, ผนวก
จำแนกประเภท (v.) classify See also: divide, group, sort, categorize Syn. แยกประเภท, แบ่งประเภท, จำแนก, จัดประเภท, แยกชนิด, แบ่งพวก Ops. รวมประเภท
แบ่ง (v.) classify See also: segregate, separate, divide Syn. แยก, แบ่งแยก Ops. รวม, ผนวก
แบ่งประเภท (v.) classify See also: divide, group, sort, categorize Syn. แยกประเภท, จำแนก, จัดประเภท, แยกชนิด, แบ่งพวก Ops. รวมประเภท
แบ่งพวก (v.) classify See also: divide, group, sort, categorize Syn. แยกประเภท, แบ่งประเภท, จำแนก, จัดประเภท, แยกชนิด Ops. รวมประเภท
แยกชนิด (v.) classify See also: divide, group, sort, categorize Syn. แยกประเภท, แบ่งประเภท, จำแนก, จัดประเภท, แบ่งพวก Ops. รวมประเภท
แยกประเภท (v.) classify See also: categorize, sort out, arrange in classes
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As of now, we're going to classify this as a false alarm, not a deliberate hoax.คราวหน้าถ้าแจ้งไปอย่างนี้เราคงไม่มาอีก
Well, I think that if a business chooses to classify itself asก็ฉันคิดว่าถ้าตั้งสโลแกนแบบนั้นแล้ว... .
Hassert gave RIPLEY priority to classify on her own discretion.แฮสเสริท ให้ความสำคัญสูงสุด ในความเห็นของเธอ
To classify someone as in remission, we only need to determine that the tumor hasn't grown.ซึ่งจำแนกประเภทจากผู้ป่วยที่อาการทุเลาลง เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ให้เนื้องอกมีขนาดโตขึ้น
'Cause now his lawyers want to classify this as suicide.เพราะตอนนี้ ทนายความของเขาต้องการให้ประกาศการตายของเขาว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
National Intelligence Service or whatever wouldn't have any option but to declassify the information Obama..หน่วยสืบราชการลับ หรือ ไม่มีหน้าที่อะไรแต่คัดแยกข้อมูล
I'd hardly classify what I've just smokedฉันอุตส่าแยกหมวดหมู่ ฉันเพิ่งสูบอะไร
What is it? How do they classify it? Sex offender.มันโดนข้อหาอะไร ล่วงละเมิดทางเพศ
Something big outside the lane. Classifying now.มีบางอย่าง ขนาดใหญ่กำลังโผล่มา พิสูจน์ฝ่ายด้วย
Well, I hereby declassify it. Now, you wanna share it with the group?ดีฉันขอ declassify มัน ตอนนี้คุณต้องการที่จะร่วมกับกลุ่มหรือไม่
It's not something you can classify so simply.นี่ไม่ใช่สิ่งที่จะจัดเหมารวมได้ง่ายๆแบบนี้หรอก
Pickering assembled a team of women to map and classify the types of stars.เพื่อทำแผนที่และการจำ แนกประเภทของดวงดาว

*classify* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lún, ㄌㄨㄣˊ, 纶 / 綸] classify; silk thread; twist silk
[bié, ㄅㄧㄝˊ, 别 / 別] leave; depart; separate; distinguish; classify; other; another; do not; must not; to pin
侧链[cè liàn, ㄘㄜˋ ㄌㄧㄢˋ, 侧链 / 側鏈] side chain (used in classifying amino acids)
评价分类[píng jià fēn lèi, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ ㄈㄣ ㄌㄟˋ, 评价分类 / 評價分類] rank, classify

*classify* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕分ける;仕訳ける[しわける, shiwakeru] (v1,vt) to assort; to classify; to journalize (in accounting); to journalise
併称;並称[へいしょう, heishou] (n,vs) classifying together
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P)
分類作業[ぶんるいさぎょう, bunruisagyou] (n) {comp} classifying
等を分ける[とうをわける, touwowakeru] (exp,v1) to grade; to classify
等呼[とうこ, touko] (n) denghu (phonetic method of classifying Chinese finals)
選り分ける(P);より分ける;えり分ける[よりわける(選り分ける;より分ける)(P);えりわける(選り分ける;えり分ける), yoriwakeru ( yori wake ru ; yori wake ru )(P); eriwakeru ( yori wake ru ; eri wake ] (v1,vt) to classify; to sort out; to sift through; (P)
項目別に分ける[こうもくべつにわける, koumokubetsuniwakeru] (exp,v1) to classify by subject
類型化[るいけいか, ruikeika] (n,vs) classifying in patterns; typification
Japanese-English: COMDICT Dictionary
分類作業[ぶんるいさぎょう, bunruisagyou] classifying

*classify* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งประเภท[v. exp.] (baeng praph) EN: classify ; form into groups FR: classifier
แจก[v.] (jaēk) EN: separate ; divide ; apportion ; allot ; share out ; assign ; classify ; sort FR: partager ; répartir ; assigner ; allouer ; classer
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกประเภท[v. exp.] (jamnaēk pra) EN: classify ; divide ; group ; sort ; categorize ; compartmentalize FR: divisier ; classifier ; séparer
แยกชนิด[v. exp.] (yaēk chanit) EN: classify FR:
แยกประเภท[v. exp.] (yaēk praphē) EN: classify ; categorize ; sort out ; arrange in classes FR: classifier ; catégoriser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *classify*
Back to top