ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-classify-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น classify, *classify*,

-classify- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As of now, we're going to classify this as a false alarm, not a deliberate hoax.คราวหน้าถ้าแจ้งไปอย่างนี้เราคงไม่มาอีก
Well, I think that if a business chooses to classify itself asก็ฉันคิดว่าถ้าตั้งสโลแกนแบบนั้นแล้ว... .
Hassert gave RIPLEY priority to classify on her own discretion.แฮสเสริท ให้ความสำคัญสูงสุด ในความเห็นของเธอ
To classify someone as in remission, we only need to determine that the tumor hasn't grown.ซึ่งจำแนกประเภทจากผู้ป่วยที่อาการทุเลาลง เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ให้เนื้องอกมีขนาดโตขึ้น
'Cause now his lawyers want to classify this as suicide.เพราะตอนนี้ ทนายความของเขาต้องการให้ประกาศการตายของเขาว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
I'd hardly classify what I've just smokedฉันอุตส่าแยกหมวดหมู่ ฉันเพิ่งสูบอะไร
What is it? How do they classify it? Sex offender.มันโดนข้อหาอะไร ล่วงละเมิดทางเพศ
It's not something you can classify so simply.นี่ไม่ใช่สิ่งที่จะจัดเหมารวมได้ง่ายๆแบบนี้หรอก
Pickering assembled a team of women to map and classify the types of stars.เพื่อทำแผนที่และการจำ แนกประเภทของดวงดาว
It took Cannon decades to classify the spectral character of hundreds of thousands of stars according to the scheme that she devised.การจำแนกตัวอักษรสเปกตรัม นับร้อยนับพันดาว ตามโครงการว่าเธอวางแผน
Let's see. How should we classify this?ไหนดู จัดเข้าประเภทไหนได้

-classify- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
等を分ける[とうをわける, touwowakeru] (exp,v1) to grade; to classify
項目別に分ける[こうもくべつにわける, koumokubetsuniwakeru] (exp,v1) to classify by subject

-classify- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งประเภท[v. exp.] (baeng praph) EN: classify ; form into groups FR: classifier
แจก[v.] (jaēk) EN: separate ; divide ; apportion ; allot ; share out ; assign ; classify ; sort FR: partager ; répartir ; assigner ; allouer ; classer
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกประเภท[v. exp.] (jamnaēk pra) EN: classify ; divide ; group ; sort ; categorize ; compartmentalize FR: divisier ; classifier ; séparer
แยกชนิด[v. exp.] (yaēk chanit) EN: classify FR:
แยกประเภท[v. exp.] (yaēk praphē) EN: classify ; categorize ; sort out ; arrange in classes FR: classifier ; catégoriser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -classify-
Back to top