ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*chastise*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น chastise, -chastise-

*chastise* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chastise (vt.) ตำหนิ See also: ติเตียน, วิจารณ์ Syn. criticize heavily
chastise (vt.) ลงโทษ See also: ทำโทษ, ลงทัณฑ์ Syn. chasten, correct, punish
English-Thai: Nontri Dictionary
chastise(vi) เฆี่ยน,ลงโทษ,ตี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I chastise my body.ข้าขอชำระล้างร่างนี้
You do deserve, Dr. Karev, to be chastised for your stunningly poor decision making.คุณสมควรได้รับ,ดร.คาเรฟ,ในการตำหนิเพื่อให้ง
No, she always chastises you.ไม่.. เธอขับไล่นายเสมอ
He's already been chastised. Second thing?เขาโดนตำหนิไปแล้วนี่ อย่างที่สองล่ะ
Take a seat, as I only have a few moments before I must chastise the cafeteria cooks for selling our frozen vegetables on the black market.นั่งก่อนสิ ฉันมีเวลา แค่แปปเดียวก่อนที่จะต้องไปโรงอาหาร เพื่อขายผักแช่แข็งในตลาดมืด
And you sit beside this pretender and chastise me.และท่านนั่งเคียงข้างคนเสแสร้งนั่น และตำหนิข้า
So, what, you came to chastise me at gunpoint?แล้วไง คุณมาเพื่อเอาปืนจ่อหัวฉันเป็นการสั่งสอนงั้นสิ ?

*chastise* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罪有应得[zuì yǒu yīng dé, ㄗㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄉㄜˊ, 罪有应得 / 罪有應得] guilty and deserves to be punished (成语 saw); entirely appropriate chastisement; the punishment fits the crime

*chastise* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding
懲らしめ[こらしめ, korashime] (n) chastisement
懲らしめる;懲しめる(io)[こらしめる, korashimeru] (v1,vt) to chastise; to punish; to discipline
懲らす[こらす, korasu] (v5s,vt) to chastise; to punish; to discipline
懲悪[ちょうあく, chouaku] (n) chastisement for evildoing; punishment
折檻[せっかん, sekkan] (n,vs) scolding severely; chastisement; correcting; spanking (a naughty boy)
灸を据える;灸をすえる[きゅうをすえる, kyuuwosueru] (exp,v1) (1) to scold; to chastise; (2) to burn moxa on the skin
膺懲[ようちょう, youchou] (n,vs) punishment; chastisement
苛める(P);虐める[いじめる, ijimeru] (v1,vt) (uk) to tease; to torment; to persecute; to chastise; (P)

*chastise* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดัดนิสัย[v.] (datnisai) EN: correct ; chastise FR: corriger
ดัดสันดาน[v.] (datsandān) EN: correct ; chastise FR: corriger ; défaire de
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke ; bawl FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
ลงอาชญา[v.] (long-āyā = ) EN: punish ; penalize ; chastise FR:
ลงโทษ[v.] (longthōt) EN: punish ; penalize ; chastise FR: punir ; sanctionner ; infliger une punition ; châtier (litt.)
นิคหกรรม[n.] (nikkhahakam) EN: penalty prescribed by the Sangha ; penalty prescribed by the Buddhist order ; chastisement of a perverse monk FR:
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)
วินิต[v.] (winit) EN: scourge ; chastise FR:

*chastise* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strafe {f}chastisement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *chastise*
Back to top