ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-chastise-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น chastise, *chastise*,

-chastise- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I chastise my body.ข้าขอชำระล้างร่างนี้
Take a seat, as I only have a few moments before I must chastise the cafeteria cooks for selling our frozen vegetables on the black market.นั่งก่อนสิ ฉันมีเวลา แค่แปปเดียวก่อนที่จะต้องไปโรงอาหาร เพื่อขายผักแช่แข็งในตลาดมืด
And you sit beside this pretender and chastise me.และท่านนั่งเคียงข้างคนเสแสร้งนั่น และตำหนิข้า
So, what, you came to chastise me at gunpoint?แล้วไง คุณมาเพื่อเอาปืนจ่อหัวฉันเป็นการสั่งสอนงั้นสิ ?

-chastise- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดัดนิสัย[v.] (datnisai) EN: correct ; chastise FR: corriger
ดัดสันดาน[v.] (datsandān) EN: correct ; chastise FR: corriger ; défaire de
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke ; bawl FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
ลงอาชญา[v.] (long-āyā = ) EN: punish ; penalize ; chastise FR:
ลงโทษ[v.] (longthōt) EN: punish ; penalize ; chastise FR: punir ; sanctionner ; infliger une punition ; châtier (litt.)
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)
วินิต[v.] (winit) EN: scourge ; chastise FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -chastise-
Back to top