ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bizarre*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bizarre, -bizarre-

*bizarre* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bizarre (adj.) แปลกประหลาดมาก Syn. strange, unusual Ops. normal, typical
English-Thai: Nontri Dictionary
bizarre(adj) แปลกประหลาด,วิตถาร,ผิดปกติ,มหัศจรรย์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bizarreรูปร่างไม่ชัดเจน [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because we're not their masters, even the most bizarre manias derive from a basic principle of refinementเพราะว่าเรา'ไม่เจ้านายของเขาทั้งหลาย,\ Neven ความบ้า bizarre ส่วนมาก... ...ได้รับจากพื้นฐาน principle of ความสุภาพเรียบร้อย
Even more alarming is the baffling and often bizarre nature of these crimes.ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเป็นงง ... ... และธรรมชาติมักจะแปลกประหลาดของอาชญากรรมเหล่านี้
Two bizarre murders in one night.ฆาตกรรมสองครั้งในหนึ่งคืน
Two bizarre accidents in one night.อุบัติเหตุสองครั้งในหนึ่งคืน
I just seen your grandmother and she's got the bizarre impression that your name is John Arnold DeMarco... that you grew up in Phoenix, Arizona... and that your father died in a car crash.ผมแค่ไปพบคุณย่าคุณ และเธอก็มีความคิดแผลงๆ ว่าชื่อคุณคือจอห์น อาร์โนล์ด ดีมาร์โก้
For about a year before he disappeared... his work became erratic, bent, more bizarre than usual.ประมาณปีนึงก่อนที่เขาจะหายตัวไป งานของเขาเริ่มแย่ แปลก ประหลาดไปจากปกติ
But he didn't warn me about your bizarre dress sense.แต่เขาไม่ได้เตือนผมเรื่องกลิ่นแปลกๆ จากชุดประหลาดๆ ของคุณนี่
We've got a very bizarre situation here. I could use a second opinion.พวกเรามีคดีพิลึกพิลั่นมากเกิดขึ้นที่นี่ ผมต้องการผู้ช่วยวินิจฉัย
It was a bizarre sort of suicide.เป็นการฆ่าตัวตายที่ประหลาดมาก
No, I feel good, actually, bizarrely good.เปล่าครับ รู้สึกดีครับ อันที่จริง ดีจนแปลกใจ
At which point the man came down off the ledge, giving this bizarre story a happy ending.ซึ่งก็ได้ทำให้เขายอมลงมาราวสะพาน และเรื่องก็จบลงได้ด้วยดี
And venturing into the even more bizarre, notice how Jesus and Mary..เมื่อเสี่ยงลองดูแง่ที่แปลกยิ่งขึ้น สังเกตุพระเยซูกับแมรี่

*bizarre* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奇异[qí yì, ㄑㄧˊ ㄧˋ, 奇异 / 奇異] fantastic; bizarre; odd; astonished
吊诡[diào guǐ, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄨㄟˇ, 吊诡 / 弔詭] bizarre; paradoxical; a paradox (from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)
希奇古怪[xī qí gǔ guài, ㄒㄧ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄞˋ, 希奇古怪] crazy; bizarre; weird; fantastic; strange
稀奇古怪[xī qí gǔ guài, ㄒㄧ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄞˋ, 稀奇古怪] crazy; bizarre; weird; fantastic; strange
无奇不有[wú qí bù yǒu, ˊ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˇ, 无奇不有 / 無奇不有] nothing is too bizarre; full of extraordinary things

*bizarre* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タミフる[, tamifu ru] (v5r,vi) (sl) (See タミフル) to panic (from the flu panics of late 2000's and early 2010's); to act frantically; to act bizarrely
プッツン女優[プッツンじょゆう, puttsun joyuu] (n) (See プッツン) actress that frequently does bizarre things
奇奇怪怪;奇々怪々[ききかいかい, kikikaikai] (adj-na,n) very strange; bizarre; weird; mysterious
奇岩怪石[きがんかいせき, kigankaiseki] (n) strangely shaped rocks and bizarre stones
奇怪千万[きかいせんばん;きっかいせんばん, kikaisenban ; kikkaisenban] (n,adj-na) very strange (mysterious, weird); bizarre; monstrous; outrageous
奇想天外[きそうてんがい, kisoutengai] (adj-na,n,adj-no) fantastic idea; bizarre
奇祭[きさい, kisai] (n) strange festival; festival with bizarre or unusual ritual
怪奇[かいき, kaiki] (adj-na,n) bizarre; strange; wonderful; weird; outrageous; (P)
異様[いよう, iyou] (adj-na,n) bizarre; strange; eccentric; odd; queer; (P)
複雑奇怪[ふくざつきかい, fukuzatsukikai] (n,adj-na) complex and mysterious (bizarre); complicated and inscrutable
醜怪[しゅうかい, shuukai] (adj-na) monstrous; hideous; ugly; bizarre

*bizarre* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั้งแบว[adj.] (bangbaēo) EN: bizarre FR: bizarre
น่าแปลก[adv.] (nā plaēk) EN: FR: étrangement ; bizarrement ; curieusement
หน้าตาแปลก[n. exp.] (nātā plaēk) EN: FR: apparence curieuse [f] ; apparence bizarre [f]
หน้าตาแปลก ๆ = หน้าตาแปลกๆ[n. exp.] (nātā plaēk-) EN: FR: apparence curieuse [f] ; apparence bizarre [f]
เภท[n.] (phēt) EN: variation ; strangeness ; oddity ; singularity ; queerness ; difference FR: singularité [f] ; bizarrerie [f] ; étrangeté [f]
พิกล[adj.] (phikon) EN: weird ; unusual ; peculiar ; not normal ; abnormal ; queer ; odd ; strange ; funny FR: singulier ; inhabituel ; étrange ; mystérieux , bizarre ; loufoque
พิลึก[adj.] (phileuk) EN: queer ; odd ; funny ; weird ; bizarre ; eccentric FR: bizarre
ผิดปกติ[adj.] (phit pakati) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous ; bizarre FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier ; bizarre
ผิดสังเกต[adj.] (phitsangkēt) EN: unusual ; untoward FR: bizarre ; étrange ; insolite ; inhabituel ; singulier ; qui sort de l'ordinaire
ผิดธรรมชาติ[adj.] (phit thamma) EN: unnatural ; irregular ; abnormal ; unusual ; uncommon ; offbeat FR: anormal ; inhabituel ; bizarre ; exceptionnel ; extraordinaire ; inusité ; singulier
แผลง ๆ = แผลงๆ[adj.] (phlaēng-phl) EN: FR: absurde ; bizarre ; lunatique ; fantasque ; original ; saugrenu
แปลก[adj.] (plaēk) EN: strange ; queer ; outlandish ; odd ; incredible ; unusual ; uncharacteristic FR: bizarre ; étrange ; surprenant ; incroyable ; inhabituel ; aberrant ; curieux ; étonnant ; extraordinaire ; peu commun ; singulier
แปลก ๆ = แปลกๆ[adj.] (plaēk-plaēk) EN: unusual ; funny ; strange FR: inhabituel ; bizarre ; original ; excentrique ; extravagant ; qui sort de l'ordinaire
แปลกประหลาด[adj.] (plaēk pralā) EN: unusual ; strange ; queer ; odd ; uncommon ; weird ; peculiar ; amazing ; bizarre FR: étonnant ; surprenant ; inhabituel ; étrange ; curieux ; paradoxal ; bizarre
ประหลาด[adj.] (pralāt) EN: strange ; queer ; odd ; wondrous ; unusual ; extraordinary ; astonishing ; amazing ; outlandish FR: étrange ; bizarre ; extraordinaire
อุตริ[adj.] (uttari) EN: queer ; odd ; weird ; strange ; bizarre ; unusual ; peculiar ; out of the ordinary ; unconventional ; beatnik ; eccentric ; absurd FR: curieux ; bizarre ; étrange
วิตถาร[adj.] (witthān) EN: strange ; weird ; odd ; abnormal ; eccentric ; peculiar ; queer ; excessive ; superfluous ; fantastic ; oddball ; bizarre FR: curieux ; fantasque ; excessif ; excentrique ; anormal ; bizarre
อย่างประหลาด[adv.] (yāng pralāt) EN: queerly ; quaintly FR: bizarrement ; étrangement ; singulièrement
บ๊อง[adj.] (bǿng) EN: cracked ; eccentric ; crazy ; nutty FR: excentrique ; bizarre
มีอาการแปลก ๆ = มีอาการแปลกๆ[v. exp.] (mī ākān pla) EN: FR: avoir un comportement bizarre
รู้สึกแปลก ๆ = รู้สึกแปลกๆ[v. exp.] (rūseuk plaē) EN: have a strange feeling FR: avoir une impression étrange ; avoir une sensation bizarre
ท่าทางประหลาด ๆ[v. exp.] (thāthāng pr) EN: act very strange FR: avoir un comportement bizarre

*bizarre* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bizarrerie {f}bizarreness
bizarr; skurril {adj}bizarre
bizarr {adv}bizarrely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bizarre*
Back to top