ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bizarre-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bizarre, *bizarre*,

-bizarre- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because we're not their masters, even the most bizarre manias derive from a basic principle of refinementเพราะว่าเรา'ไม่เจ้านายของเขาทั้งหลาย,\ Neven ความบ้า bizarre ส่วนมาก... ...ได้รับจากพื้นฐาน principle of ความสุภาพเรียบร้อย
Even more alarming is the baffling and often bizarre nature of these crimes.ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเป็นงง ... ... และธรรมชาติมักจะแปลกประหลาดของอาชญากรรมเหล่านี้
Two bizarre murders in one night.ฆาตกรรมสองครั้งในหนึ่งคืน
Two bizarre accidents in one night.อุบัติเหตุสองครั้งในหนึ่งคืน
I just seen your grandmother and she's got the bizarre impression that your name is John Arnold DeMarco... that you grew up in Phoenix, Arizona... and that your father died in a car crash.ผมแค่ไปพบคุณย่าคุณ และเธอก็มีความคิดแผลงๆ ว่าชื่อคุณคือจอห์น อาร์โนล์ด ดีมาร์โก้
For about a year before he disappeared... his work became erratic, bent, more bizarre than usual.ประมาณปีนึงก่อนที่เขาจะหายตัวไป งานของเขาเริ่มแย่ แปลก ประหลาดไปจากปกติ
But he didn't warn me about your bizarre dress sense.แต่เขาไม่ได้เตือนผมเรื่องกลิ่นแปลกๆ จากชุดประหลาดๆ ของคุณนี่
We've got a very bizarre situation here. I could use a second opinion.พวกเรามีคดีพิลึกพิลั่นมากเกิดขึ้นที่นี่ ผมต้องการผู้ช่วยวินิจฉัย
It was a bizarre sort of suicide.เป็นการฆ่าตัวตายที่ประหลาดมาก
At which point the man came down off the ledge, giving this bizarre story a happy ending.ซึ่งก็ได้ทำให้เขายอมลงมาราวสะพาน และเรื่องก็จบลงได้ด้วยดี
We now continue with regularly scheduled programming, but stay tuned for continuing coverage of this bizarre story, as it unfolds.ตอนนี้ขอกลับไปยัง รายการปกติของสถานี โปรดติดตาม ความคืบหน้าต่อไป ของเรื่องพิลึก ที่เปิดเผยนี้
That's bizarre even for us.ภวังค์น่ะฉันเข้าใจ แต่ภวังค์แทพนิยายเนี่ยนะ

-bizarre- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プッツン女優[プッツンじょゆう, puttsun joyuu] (n) (See プッツン) actress that frequently does bizarre things
奇岩怪石[きがんかいせき, kigankaiseki] (n) strangely shaped rocks and bizarre stones
奇想天外[きそうてんがい, kisoutengai] (adj-na,n,adj-no) fantastic idea; bizarre
奇祭[きさい, kisai] (n) strange festival; festival with bizarre or unusual ritual
醜怪[しゅうかい, shuukai] (adj-na) monstrous; hideous; ugly; bizarre

-bizarre- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั้งแบว[adj.] (bangbaēo) EN: bizarre FR: bizarre
หน้าตาแปลก[n. exp.] (nātā plaēk) EN: FR: apparence curieuse [f] ; apparence bizarre [f]
หน้าตาแปลก ๆ = หน้าตาแปลกๆ[n. exp.] (nātā plaēk-) EN: FR: apparence curieuse [f] ; apparence bizarre [f]
พิกล[adj.] (phikon) EN: weird ; unusual ; peculiar ; not normal ; abnormal ; queer ; odd ; strange ; funny FR: singulier ; inhabituel ; étrange ; mystérieux , bizarre ; loufoque
พิลึก[adj.] (phileuk) EN: queer ; odd ; funny ; weird ; bizarre ; eccentric FR: bizarre
ผิดปกติ[adj.] (phit pakati) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous ; bizarre FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier ; bizarre
ผิดสังเกต[adj.] (phitsangkēt) EN: unusual ; untoward FR: bizarre ; étrange ; insolite ; inhabituel ; singulier ; qui sort de l'ordinaire
ผิดธรรมชาติ[adj.] (phit thamma) EN: unnatural ; irregular ; abnormal ; unusual ; uncommon ; offbeat FR: anormal ; inhabituel ; bizarre ; exceptionnel ; extraordinaire ; inusité ; singulier
แผลง ๆ = แผลงๆ[adj.] (phlaēng-phl) EN: FR: absurde ; bizarre ; lunatique ; fantasque ; original ; saugrenu
แปลก[adj.] (plaēk) EN: strange ; queer ; outlandish ; odd ; incredible ; unusual ; uncharacteristic FR: bizarre ; étrange ; surprenant ; incroyable ; inhabituel ; aberrant ; curieux ; étonnant ; extraordinaire ; peu commun ; singulier
แปลก ๆ = แปลกๆ[adj.] (plaēk-plaēk) EN: unusual ; funny ; strange FR: inhabituel ; bizarre ; original ; excentrique ; extravagant ; qui sort de l'ordinaire
แปลกประหลาด[adj.] (plaēk pralā) EN: unusual ; strange ; queer ; odd ; uncommon ; weird ; peculiar ; amazing ; bizarre FR: étonnant ; surprenant ; inhabituel ; étrange ; curieux ; paradoxal ; bizarre
ประหลาด[adj.] (pralāt) EN: strange ; queer ; odd ; wondrous ; unusual ; extraordinary ; astonishing ; amazing ; outlandish FR: étrange ; bizarre ; extraordinaire
อุตริ[adj.] (uttari) EN: queer ; odd ; weird ; strange ; bizarre ; unusual ; peculiar ; out of the ordinary ; unconventional ; beatnik ; eccentric ; absurd FR: curieux ; bizarre ; étrange
วิตถาร[adj.] (witthān) EN: strange ; weird ; odd ; abnormal ; eccentric ; peculiar ; queer ; excessive ; superfluous ; fantastic ; oddball ; bizarre FR: curieux ; fantasque ; excessif ; excentrique ; anormal ; bizarre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bizarre-
Back to top