ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*await*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น await, -await-

*await* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
await (vt.) รอคอย See also: เฝ้าคอย, คอย, ตั้งตาคอย, ตั้งตารอ, รอ Syn. wait for, expect, anticipate
await (vi.) รอคอย See also: เฝ้าคอย, คอย, ตั้งตาคอย, ตั้งตารอ, รอ
awaiting (n.) การรอคอยอย่างคาดหวัง
English-Thai: HOPE Dictionary
await(อะเวท') vt.,vi. คอย,รอคอย,เฝ้าคอย,กำลังคอยอยู่. -awaiter n., Syn. wait for)
English-Thai: Nontri Dictionary
await(vt) รอคอย,คอย,เฝ้าคอย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอ (v.) await (for something to happen) See also: stick around, abide Syn. จ่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
2,975,000 eager citizens are massed in the station square awaiting Benzino Napaloni.000 คน เฝ้ารอการตอนรับอย่างหนาแน่น ในการมาของ เบนซิโน เนโพโลนี
The world awaits your words.โลกกำลัง รอคอยคุณกล่าวอะไรอยู่
All companies are awaiting your orders.ทหารทุกหน่วยรอคำสั่งท่านอยู่
All my life I've awaited your coming and dreaded it.ตลอดชีวิต ฉันรอพวกคุณ มาข่มขู่ฉันอยู่เเล้ว
The excitement awaiting you was supreme meriting the utmost sacrificeที่กำลังคอยความตื่นเต้นที่คุณเป็นจริงดังว่า... ...ความดีเลิศการออกที่สุด
No more intoxicating desire exists endowing you with the vigour to meet the challenge awaiting youไม่การทำให้มึนเมามากกว่าปราถนาคงอยู่... ...ที่บริจาคที่คุณกับแรง... ...เพื่อการพบที่กำลังคอยการท้าทายที่คุณ
He was awaiting arraignment on charges relating to the slaying...การฟ้องร้องในข้อหา ที่เกี่ยวข้องกับการสังหารของ
Our prize is awaited in Berlin.รางวัลของเรากำลังรอเราอยู่ที่เบอร์ลิน.
And Mr. Prakash, who, I fear is awaiting trial for sedition and inducement to murder.และคุณประกาศ ซึ่งรอขึ้นศาลคดีก่อความไม่สงบ และชักนำให้เกิดฆาตกรรม
To think I almost got excited by Mr. Jinnah when all this was awaiting me.ผมตื่นเต้นเมื่อคุณจินนาห์บอกว่า มันจะเป็นแบบนี้
Your GLG-20s have penetrated successfully and are awaiting the go-code.GLG-20s เข้ายึดฐานยิงได้สำเร็จ กำลังรอคำสั่งต่อไป
But, the carriage awaits. Duty and honour call me to the North. So, come, my dear!แต่รถม้าก็คอยอยู่ หน้าที่และความรับผิดชอบ เรียกหาผมให้ไปทางเหนือ ดังนั้นมาได้แล้วจ้ะที่รัก

*await* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
候审[hòu shěn, ㄏㄡˋ ㄕㄣˇ, 候审 / 候審] awaiting trial
候诊[hòu zhěn, ㄏㄡˋ ㄓㄣˇ, 候诊 / 候診] awaiting diagnosis
期盼[qī pàn, ㄑㄧ ㄆㄢˋ, 期盼] hope and expectation; to anticipate; to look forward to; to await expectantly
待解[dài jiě, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄝˇ, 待解] unresolved; awaiting solution
等待[děng dài, ㄉㄥˇ ㄉㄞˋ, 等待] wait for; await

*await* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウェイト;アウエイト[, aueito ; aueito] (n) await
一陽来復;一陽来腹[いちようらいふく, ichiyouraifuku] (n) return of spring; long-awaited, favorable turn of fortune (favourable)
人事を尽くして天命を待つ[じんじをつくしててんめいをまつ, jinjiwotsukushitetenmeiwomatsu] (exp,v5t) (proverb) Man proposes, God disposes; Man does what man can do then awaits the verdict of heaven or fate
前程万里[ぜんていばんり, zenteibanri] (n) a bright (rosy) future awaiting one; having the world before one
待ち遠しい(P);待遠しい[まちどおしい, machidooshii] (adj-i) looking forward to; anxiously awaited; (P)
待つ(P);俟つ[まつ, matsu] (v5t,vt,vi) (1) (待つ only) to wait; (2) to await; to look forward to; to anticipate; (3) (usu. in negative form) to depend on; to need; (P)
待望[たいぼう, taibou] (n,vs) (1) expectant waiting; (adj-no) (2) long-awaited; (P)
待機[たいき, taiki] (n,vs,adj-no) alert; standby; await an opportunity; wait for orders; (P)
折角[せっかく, sekkaku] (adv,n) (uk) with trouble; at great pains; long-awaited; (P)
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] (n) under investigation; under consideration; under review; pending (decision, etc.); awaiting verification
楽しみに待つ[たのしみにまつ, tanoshiminimatsu] (exp,v5t) to wait expectantly; to await in anticipation
熟柿主義[じゅくししゅぎ, jukushishugi] (n) laying low, awaiting one's chance
窺う;覗う[うかがう, ukagau] (v5u,vt) (1) to peep (through); to peek; to examine (esp. covertly); (2) to await (one's chance); (3) (usu. used passively) to guess; to infer; to gather; to surmise

*await* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฝ้าคอย[v.] (faokhøi) EN: wait ; await ; look forward to ; expect FR: attendre
เฝ้ารอ[v.] (faorø) EN: wait ; await FR: attendre
ค่าผาติกรรม[n. exp.] (khā phātika) EN: compensation to await for its property FR:
คอย[v.] (khøi) EN: wait (for) ; await ; be ready to ; expect ; lie in wait FR: attendre ; patienter ; poireauter (fam.) ; guetter
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity ; beat time FR: attendre le moment opportun
คอยท่า[v.] (khøithā) EN: wait for ; await ; tarry ; look for FR: guetter ; être à l'affût ; attendre
รอ[v.] (rø) EN: wait for ; wait at ; await FR: attendre ; patienter
รอคำสั่ง[v. exp.] (rø khamsang) EN: await instructions ; await orders FR: attendre les instructions
รอคอย[v. exp.] (rø khøi) EN: wait ; await ; tarry ; look for FR: attendre ; espérer
ตั้งตาคอย[v.] (tangtākhøi) EN: look forward to ; expect ; await ; anticipate FR: attendre avec impatience
ถวายตัว[v.] (thawāitūa) EN: give oneself ; offer one's services FR:

*await* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abholung {f} (in der Wohnung) | zur Abholung bereitcollection (at residence) | ready for collection; awaiting collection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *await*
Back to top