ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-await-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น await, *await*,

-await- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then I await your decision, Madame Chairman.ผมจะรอคำตัดสินของท่าน
We need a presence inside the Matrix to await contact from the Oracle.เราต้องการให้มีคนอยู่เฝ้าในเมทริกซ์ เพื่อรอการติดต่อจากเทพพยากรณ์
Desperate, they sought the help of a fairy god mother ...who had them lock the young princess away in a tower there to await the kiss of the handsome prince charming.พวกเขาไปขอความช่วยเหลือจาก เทพยดาผู้วิเศษ ให้นำเจ้าหญิง ไปขังไว้ในหอคอย เพื่อรอคอยการจูบ
I'll summon the soldiers first and await your order.หม่อมฉันจะรวบรวมทหารก่อน และรอรับสั่งจากฝ่าบาท
We're requesting you relocate to oahu and await further instructinns on how to aid your country From there.เราขอให้นายย้ายไปอยู่เกาะโอฮาอู รอคำสั่งปฎิบัติการต่อไป
In order to await the arrival of the express, this train will be stopping here for four minutes.ระหว่างที่รอขบวนรถด่วนมาถึง เราจะหยุดที่นี่เป็นเวลา 4 นาที
Commander, stay out of sight and await further orders.ผู้บังคับการ ซ่อนตัวและรอฟังคำสั่งต่อไป
General, we await the Malevolence at the rendezvous point.นายพล เรากำลังรอยานเมลโวแลนซ์อยู่ ณ จุดรวมพล
I will await your arrival.ข้าจะรอท่านอยู่ที่นี่
Your future await you if you want it...แต่อนาคตยังรอเธออยู่ ถ้าเธอต้องการมัน
I hereby sentence you to Beaumont Supermax where you will await execution.จึงพิพากษาส่งจำเลย ไปยังเรือนจำโบมอนต์ ...เพื่อรอทำการประหารชีวิต
General, we await for your command!ท่านขุนพล... ขอคำสั่ง !

-await- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
期盼[qī pàn, ㄑㄧ ㄆㄢˋ, 期盼] hope and expectation; to anticipate; to look forward to; to await expectantly

-await- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウェイト;アウエイト[, aueito ; aueito] (n) await
待機[たいき, taiki] (n,vs,adj-no) alert; standby; await an opportunity; wait for orders; (P)
楽しみに待つ[たのしみにまつ, tanoshiminimatsu] (exp,v5t) to wait expectantly; to await in anticipation
窺う;覗う[うかがう, ukagau] (v5u,vt) (1) to peep (through); to peek; to examine (esp. covertly); (2) to await (one's chance); (3) (usu. used passively) to guess; to infer; to gather; to surmise

-await- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฝ้าคอย[v.] (faokhøi) EN: wait ; await ; look forward to ; expect FR: attendre
เฝ้ารอ[v.] (faorø) EN: wait ; await FR: attendre
ค่าผาติกรรม[n. exp.] (khā phātika) EN: compensation to await for its property FR:
คอย[v.] (khøi) EN: wait (for) ; await ; be ready to ; expect ; lie in wait FR: attendre ; patienter ; poireauter (fam.) ; guetter
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity ; beat time FR: attendre le moment opportun
คอยท่า[v.] (khøithā) EN: wait for ; await ; tarry ; look for FR: guetter ; être à l'affût ; attendre
รอ[v.] (rø) EN: wait for ; wait at ; await FR: attendre ; patienter
รอคำสั่ง[v. exp.] (rø khamsang) EN: await instructions ; await orders FR: attendre les instructions
รอคอย[v. exp.] (rø khøi) EN: wait ; await ; tarry ; look for FR: attendre ; espérer
ตั้งตาคอย[v.] (tangtākhøi) EN: look forward to ; expect ; await ; anticipate FR: attendre avec impatience

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -await-
Back to top