ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*apportionment*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น apportionment, -apportionment-

*apportionment* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apportionment (n.) การจัดสรร See also: การแบ่งสันปันส่วน Syn. allotment, partition
English-Thai: HOPE Dictionary
apportionment(อะพอร์'เชินเมินทฺ) n. การแบ่งปัน, การแบ่งสรร
English-Thai: Nontri Dictionary
apportionment(n) การแบ่งปัน,การแบ่งสรร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
apportionmentการกำหนดจำนวนผู้แทนตามส่วนของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reapportionmentการกำหนดจำนวนผู้แทนใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

*apportionment* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
分担[ぶんたん, buntan] (n,vs) apportionment; allotment; share; (P)
割り振り;割振り[わりふり, warifuri] (n) assignment; allotment; quota; rationing; apportionment; allocation (risk, resources, etc.)
定数是正[ていすうぜせい, teisuuzesei] (n) reapportionment (of Diet seats)
配付[はいふ, haifu] (n,vs) distributing; dealing out; apportionment
配賦[はいふ, haifu] (n,vs) allocation; apportionment; distribution

*apportionment* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแบ่งส่วน[n. exp.] (kān baeng s) EN: apportionment ; allocation ; segmentation ; partition FR: allocation [f]
เภท[n.] (phēt) EN: division ; allocation ; apportionment ; separation ; splitting ; breaking FR: division [f] ; séparation [f]

*apportionment* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mittelzuweisung {f}apportionment of funds

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *apportionment*
Back to top