ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-apportionment-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น apportionment, *apportionment*,

-apportionment- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
配付[はいふ, haifu] (n,vs) distributing; dealing out; apportionment

-apportionment- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแบ่งส่วน[n. exp.] (kān baeng s) EN: apportionment ; allocation ; segmentation ; partition FR: allocation [f]
เภท[n.] (phēt) EN: division ; allocation ; apportionment ; separation ; splitting ; breaking FR: division [f] ; séparation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -apportionment-
Back to top