ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*anyhow*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น anyhow, -anyhow-

*anyhow* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anyhow (adv.) กรณีใดๆ See also: ในทุกๆ กรณี, ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม Syn. in any event, at all events, in any case
anyhow (adv.) อย่างไม่ระมัดระวัง Syn. haphazardly
English-Thai: HOPE Dictionary
anyhow(เอน'นีเฮา) adv. อย่างไรก็ตาม,กรณีใด ๆ ,อย่างไม่ระมัดระวัง., Syn. notwithstanding, anyway)
English-Thai: Nontri Dictionary
anyhow(adv) ถึงอย่างไรก็ตาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีร้าย (adv.) anyhow See also: in any case, good and bad Syn. ชะรอย, บางที
แต่อย่างใด (adv.) anyhow See also: anyway
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What kind of people are we, anyhow? I say we stay and fight it out!เราขี้ขลาดกันรึไง เราจะอยู่สู้จนตัวตาย
But it doesn't matter, 'cause I'm no good anyhow. It doesn't matter.แต่มันไม่สำคัญ'ทำให้ฉัน ไม่ดี แต่อย่างใด ชั่งหัวมัน
Well, anyhow, somehow I got pregnant and I was scared.ยังไงซะ บังเอิญว่าฉันท้องขึ้นมา แล้วฉันก็
I'll never use it anyhow. You surprised me...ไม่ต้องหรอก ข้าไม่ได้ใช้หรอก
Now, which side are you on anyhow, Fish?บอกมาซิ นายอยู่ฝ่ายไหน เด็กใหม่?
Well, you know... anyhow, uh, you have a great credit score.แบบว่า คุณมีเครดิตดี
Thanks anyhow, terry.ยังไงก็ขอบใจนะ เทอร์รี่
I'm not anyhow smarter than I was 30 years ago,ผมไม่ได้ฉลาดเลยแม้เเต่น้อย จนกระทั่งผมอายุ30ปีขึ้นไป
So anyhow, do you have to develop business skills?ไหน เอ่อ... ว่าแต่ว่า เอ่อ
But it's pretty anyhow. I told you, he's not here!แต่ยังไงมันก็น่ารักดี บอกแล้วไง ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่
They wasn't supposed to be there. Anyhow, it's not his dad. It's his stepdad.พวกเขาไม่ควรจะอยู่บ้าน เขาไม่ใช่พ่อ แค่พ่อเลี้ยง
Well, anyhow, since I've come all the way down here,เอาละ ไหนๆผมก็มาจนถึงนี่แล้ว

*anyhow* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无论如何[wú lùn rú hé, ˊ ㄌㄨㄣˋ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ, 无论如何 / 無論如何] anyhow; anyway; whatever
总归[zǒng guī, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄟ, 总归 / 總歸] eventually; after all; anyhow
话又说回来[huà yòu shuō huí lai, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˋ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, 话又说回来 / 話又說回來] returning to our main topic,...; that said,...; again,...; in this connection; in passing; nevertheless,...; anyhow

*anyhow* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうせ[, douse] (adv) anyhow; in any case; at any rate; after all; at best; at most; at all; (P)
どの道;何の道[どのみち, donomichi] (adv) anyway; anyhow; at any rate; in any case
とりま[, torima] (exp) (sl) (from とりあえず and まあ) (See 取りあえず・とりあえず) anyhow; for now
何しろ[なにしろ, nanishiro] (adv,conj) at any rate; anyhow; anyway; in any case; (P)
何せ[なにせ;なんせ, nanise ; nanse] (adv) (uk) at any rate; anyhow
何とか[なんとか, nantoka] (exp,adv,n) (1) something; something or other; so-and-so; (2) somehow; anyhow; one way or another; (P)
何れにしても;孰れにしても[いずれにしても, izurenishitemo] (conj) (uk) anyhow; at all events; in any case
何分[なんぷん, nanpun] (n,adj-no) (1) some; any; (a) little; of some kind; of some sort; (adv) (2) please; (3) anyway; anyhow; at any rate; after all; (P)
何分にも[なにぶんにも, nanibunnimo] (exp,adv) (See 何分・なにぶん・3) anyway; anyhow; at any rate; after all
兎にも角にも[とにもかくにも, tonimokakunimo] (adv) (uk) anyhow; anyway; somehow or other; generally speaking; in any case
同じ[おなじ(P);おんなじ, onaji (P); onnaji] (adj-f,n) (1) same; identical; equal; uniform; equivalent; similar; common (origin); changeless; alike; (adv) (2) (usu. part of a 'nara' conditional) anyway; anyhow; in either case; (P)
孰(P);孰れ;何れ[いずれ(P);いづれ(ik), izure (P); idure (ik)] (adv,pn,adj-no) (1) (uk) where; which; who; (2) anyway; anyhow; at any rate; sooner or later; eventually; at some future date or time; (P)

*anyhow* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะดีชะร้าย[conj.] (chadīcharāi) EN: in any case ; in any event ; perhaps ; maybe ; anyhow FR:
ถึงจะอย่างไร [adv.] (theung ja y) EN: however ; anyhow ; nevertheless ; notwithstanding FR:
ยังไงก็ตาม[adv.] (yang-ngai k) EN: anyhow FR:
อย่างไร[adv.] (yāngrai) EN: how ; what ; In what manner? ; anyhow ; anything FR: Comment ? ; de quelle manière ; de quelle façon ; quel que soit
อย่างไรก็ดี[X] (yāngraikødī) EN: in any event ; in any case ; however ; anyhow ; nevertheless FR: en tout cas ; pourtant
อย่างไรก็ตาม[adv.] (yāngraikøtā) EN: however ; nevertheless ; but ; anyway ; anyhow ; in any case ; in any event ; by the way ; nonetheless FR: cependant ; néanmoins ; quoi qu'il en soit ; dans tous les cas

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *anyhow*
Back to top