ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anyway

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anyway*, -anyway-

anyway ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anyway (adv.) นอกจากนั้น See also: ถึงอย่างไร, อย่างไรก็ตาม Syn. nevertheless, anyhow
English-Thai: HOPE Dictionary
anyway(เอน'นีเว) adv. = anyhow
anyways(เอน'นีเวซฺ) adv. = anyway
English-Thai: Nontri Dictionary
anyway(adv) ถึงอย่างไรก็ตาม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't like stories, but I'll listen anywayฉันไม่ชอบเรื่องเล่า แต่อย่างไรก็ตามฉันก็จะฟัง
Well, I don't care anywayเอาล่ะ อย่างไรเสียฉันก็ไม่สนใจหรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They fired you anyway because of me.เขาไล่คุณออกเพราะฉัน
Look, I'm going anyway and I know what you must be thinking.ผมจะไปแล้ว ผมทราบดีว่าคุณคิดอะไร
So anyway his head is, like, flopping down Broadway.แต่ยังไงซะ เอ่อ หัวมันเหมือนไหลอยู่บนเวทีบอรดเวย์
Shit, let's go to the party. I have to anyway 'cause my jacket's there.ตายล่ะ ไปงานปาร์ตี้กันเถอะ ต้องกลับไป\ เพราะฉันลืมแจ็กเกตที่งาน
He doesn't care anyway as long as I still have my exciting career.ที่จริงเขาไม่ค่อยแคร์อะไรอยู่แล้วตราบใดที่... ...ฉันยังมีงานอันน่าตื่นเต้นให้ทำอยู่
Could you just help me with this pillow under me? I don't... I can't anyway sort of...ช่วยผมเถอะ เอาหมอนมากดผมให้ตายไปตอนนี้ได้ใหม ไม่ ผมทำไม่ได้
He's loopy anyway you can't take what he says seriously... Julie you're hurting my arm!เธอบอกไม่ได้ใช่ใหมว่าเค้าพูดอะไรออกมาบ้าง จูลี่ เจ็บนะ เธอหยิกแขนชั้น
Whatever for, We'll all be dead soon anyway - I'm PFC Jo - I am Yong-gooฉันเป็นนักเรียน แต่ อาสามารบ
Your guts will be sprayed all over the street anyway bucks will do.ยังไงตับไตพี่ก็ต้องกระจายเต็มถนนอยู่แล้ว
I was anyway abandoned like a piece of trashยังไงเราก็ถูกทอดทิ้งเหมือนขยะก้อนนึง
Still thanks anyway for saying so.ขอบคุณนะ ที่พูดออกมา
But anyway you know Sam Soon's sister?แล้วคุณรู้จักพี่สาวของซัมซูนมั้ย?

anyway ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不过[bù guò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, 不过 / 不過] only; merely; no more than; but; however; anyway (to get back to a previous topic)
无论如何[wú lùn rú hé, ˊ ㄌㄨㄣˋ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ, 无论如何 / 無論如何] anyhow; anyway; whatever
横竖[héng shu, ㄏㄥˊ ㄕㄨ˙, 横竖 / 橫豎] anyway
高低[gāo dī, ㄍㄠ ㄉㄧ, 高低] height; high or low (altitude or pitch of sound); ups and downs (success or failure); whether sth is right or wrong; comparative strength, weight, depth, stature; (spoken interjection) anyway, whatever; eventually, in the end
横是[héng shi, ㄏㄥˊ ㄕ˙, 横是 / 橫是] roughly; anyway

anyway ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セックスフレンド[, sekkusufurendo] (n) sex friend; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway
ヤリ友;やり友;遣り友[ヤリとも(ヤリ友);やりとも(やり友;遣り友), yari tomo ( yari tomo ); yaritomo ( yari tomo ; yari tomo )] (n) (vulg) fuck buddy; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway
一応聞いて置く[いちおうきいておく, ichioukiiteoku] (v5k) to hear someone out anyway
セフレ[, sefure] (n) (abbr) (See セックスフレンド) sex friend (someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway)
どの道;何の道[どのみち, donomichi] (adv) anyway; anyhow; at any rate; in any case
とまれ[, tomare] (adv) (See 兎も有れ) anyway; in any case
何しろ[なにしろ, nanishiro] (adv,conj) at any rate; anyhow; anyway; in any case; (P)
何分[なんぷん, nanpun] (n,adj-no) (1) some; any; (a) little; of some kind; of some sort; (adv) (2) please; (3) anyway; anyhow; at any rate; after all; (P)
何分にも[なにぶんにも, nanibunnimo] (exp,adv) (See 何分・なにぶん・3) anyway; anyhow; at any rate; after all
何方道[どっちみち, docchimichi] (adv) (uk) anyway; either way; one way or the other
先ず[まず, mazu] (adv) (1) (uk) first (of all); to start with; about; almost; anyway; well; now; (2) hardly (with neg. verb); (P)
兎にも角にも[とにもかくにも, tonimokakunimo] (adv) (uk) anyhow; anyway; somehow or other; generally speaking; in any case
同じ[おなじ(P);おんなじ, onaji (P); onnaji] (adj-f,n) (1) same; identical; equal; uniform; equivalent; similar; common (origin); changeless; alike; (adv) (2) (usu. part of a 'nara' conditional) anyway; anyhow; in either case; (P)
孰(P);孰れ;何れ[いずれ(P);いづれ(ik), izure (P); idure (ik)] (adv,pn,adj-no) (1) (uk) where; which; who; (2) anyway; anyhow; at any rate; sooner or later; eventually; at some future date or time; (P)

anyway ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไหน ๆ[X] (nai-nai) EN: anyway ; just as well FR:
ถึงกระนั้น[X] (theung kran) EN: even so ; nevertheless ; anyway ; but FR: quand même ; tout de même
ว่างั้นเหอะ[X] (wā ngan hoe) EN: anyway FR:
อย่างไรก็ตาม[adv.] (yāngraikøtā) EN: however ; nevertheless ; but ; anyway ; anyhow ; in any case ; in any event ; by the way ; nonetheless FR: cependant ; néanmoins ; quoi qu'il en soit ; dans tous les cas

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anyway
Back to top