ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-anyhow-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น anyhow, *anyhow*,

-anyhow- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not anyhow smarter than I was 30 years ago,ผมไม่ได้ฉลาดเลยแม้เเต่น้อย จนกระทั่งผมอายุ30ปีขึ้นไป
So you anyhow use as excuse.เธอก็เลยใช้เป็นข้ออ้าง

-anyhow- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
何せ[なにせ;なんせ, nanise ; nanse] (adv) (uk) at any rate; anyhow

-anyhow- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะดีชะร้าย[conj.] (chadīcharāi) EN: in any case ; in any event ; perhaps ; maybe ; anyhow FR:
ถึงจะอย่างไร [adv.] (theung ja y) EN: however ; anyhow ; nevertheless ; notwithstanding FR:
ยังไงก็ตาม[adv.] (yang-ngai k) EN: anyhow FR:
อย่างไร[adv.] (yāngrai) EN: how ; what ; In what manner? ; anyhow ; anything FR: Comment ? ; de quelle manière ; de quelle façon ; quel que soit
อย่างไรก็ดี[X] (yāngraikødī) EN: in any event ; in any case ; however ; anyhow ; nevertheless FR: en tout cas ; pourtant
อย่างไรก็ตาม[adv.] (yāngraikøtā) EN: however ; nevertheless ; but ; anyway ; anyhow ; in any case ; in any event ; by the way ; nonetheless FR: cependant ; néanmoins ; quoi qu'il en soit ; dans tous les cas

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -anyhow-
Back to top