ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

haphazardly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *haphazardly*, -haphazardly-

haphazardly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
haphazardly (adv.) ซึ่งเกิดชึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ See also: อย่างส่งเดช, อย่างตามบุญตามกรรม Syn. casually, randomly Ops. determinedly, specifically
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มั่วซั่ว (adv.) haphazardly See also: at random, perfunctorily Syn. มั่ว, ส่งเดช

haphazardly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手当たり次第[てあたりしだい, teatarishidai] (adv) using anything one can lay one's hands on; haphazardly; on the rebound; at random; indiscriminately; (P)

haphazardly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มั่ว[adv.] (mūa) EN: indiscriminately ; haphazardly ; in a mess FR:
มั่ว ๆ = มั่วๆ[adv.] (mūa-mūa) EN: indiscriminately ; haphazardly ; in a mess FR:
มั่วซั่ว[adv.] (mūa sūa) EN: haphazardly ; at random ; perfunctorily FR:
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly ; haphazardly ; in a disorganized fashion ; chaotically FR: confusément ; dans le désordre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า haphazardly
Back to top