ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*accurate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น accurate, -accurate-

*accurate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accurate (adj.) ถูกต้อง See also: แน่นอน, แม่นยำ, ไร้ข้อผิดพลาด Syn. correct, precise
accurate (adj.) ระมัดระวัง See also: เที่ยงตรง
accurately (adv.) อย่างแม่นยำ See also: อย่างถูกต้อง, อย่างเที่ยงตรง Syn. correctly, precisely, exactly, certainly
inaccurate (adj.) ซึ่งไม่ถูกต้อง See also: ซึ่งคลาดเคลื่อน Syn. incorrect Ops. accurate, correct
inaccurately (adv.) อย่างไม่ถูกต้อง See also: อย่างคลาดเคลื่อน Syn. incorrectly Ops. accurately, correctly
English-Thai: HOPE Dictionary
inaccurate(อินแอค' คิวเรท) adj. ไม่แม่นยำ, ไม่ละเอียด, ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน., See also: inaccurately adv. inaccurateness n., Syn. inexact, imprecise, faulty
English-Thai: Nontri Dictionary
accurate(adj) ถูกต้อง,เที่ยงตรง,แม่นยำ
inaccurate(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่แม่นยำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accurateแม่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accurateถูกต้อง [การแพทย์]
Accuratelyถูกต้องแน่นอน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงเป๊ะ (adv.) accurately Syn. ตรง, ตรงเผง, แม่นยำ
ตรงเผง (adv.) accurately See also: precisely, exactly, correctly Syn. แม่นยำ
ถนัด (adv.) accurately See also: precisely, exactly Syn. ชัด, แม่นยำ
นอนวัน (v.) spin accurately See also: revolve smoothly as if stopping still
มือฉมัง (adj.) accurate See also: precise Syn. มือแม่น
มือแม่น (adj.) accurate See also: precise
อย่างเที่ยงตรง (adv.) accurately See also: exactly Ops. อย่างเลือนลาง
อย่างแม่นยำ (adv.) accurately See also: exactly Syn. อย่างเที่ยงตรง Ops. อย่างเลือนลาง
เที่ยงตรง (v.) be accurate See also: exact, correct, be certain Syn. ถูกต้อง, แน่นอน, ตรงเผง
เป๊ะ (v.) be accurate See also: be exact, be correct, be precise, be definite Syn. แม่นยำ, ตรง Ops. ขาดๆ เกินๆ
เป๊ะ (adv.) accurately See also: exactly, correctly, precisely, definitely Syn. แม่นยำ Ops. ขาดๆ เกินๆ
แม่น (adv.) accurately Syn. ตรง, ตรงเผง, แม่นยำ, ตรงเป๊ะ
แม่น (adv.) accurately See also: exactly, precisely Syn. ขึ้นใจ
แม่นยำ (adj.) accurate See also: exact, correct, precise Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
แม่นยำ (adv.) accurately See also: exactly, correctly, precisely Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's hard to imagine this information is accurateมันยากที่จะคิดว่าข้อมูลนี้ถูกต้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The prisoners keep these mad, always inaccurate books under the watchful eye of the SS and the privileged Kapos.เหล่านักโทษต่างก็เก็บบันทึกนี้ไว้ ภายใต้การกำกับอย่างใกล้ชิดจากผู้คุม และพวกคาโปว
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment.สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล
We cannot be accurate to a tenth of a second if we do it manually.เราไม่สามารถมีความถูกต้อง สิบวินาทีถ้าเราทำด้วยตนเอง
Anyhow, I'll be as accurate as I can with names, dates and places... anything that might help in our defense.ทั้งนี้ผมจะมีความถูกต้องเป็นที่ฉันสามารถ ที่มีชื่อ? สิ่งใดที่อาจช่วยให้ ในการป้องกันประเทศของเรา
Well, nothing accurate as yet, I'm afraid.คือ ทุกอย่างยังไม่ถูกต้องนักตอนนี้
Well, I'd be very surprised if today's measurement was accurate, yes.คือ ผมคงแปลกใจมาก ถ้าการวัดวันนี้ถูกต้อง ใช่
With its 27 linked radio telescopes we can search more accurately than at any other facility.ด้วยการเชื่อมโยง 27 กล้องโทรทรรศน์วิทยุ เราสามารถค้นหา ได้แม่นยำมากขึ้น
It simply means we didn't accurately gauge his potential in the first place.- If he did? - It would mean we did not accurately gauge his potential in the first place.
Thus, I redesigned it based on your history to more accurately reflect the varying grotesqueries of your nature.ดังนั้น ผมเลยออกแบบมันเสียใหม่ โดยอาศัยเค้าโครงจากประวัติของคุณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำขึ้นตามธรรมชาติของคุณ
That's not entirely accurate, chief.นั่นไม่ถูกต้องปซะทั้งหมด หัวหน้า
Assuming Ben's theory's correct and my tracking model's accurate, we should be getting very close.ถ้าทฤษฎีของเบนถูกต้อง และผมคำนวณถูก... , เราน่าจะอยู่ใกล้มากแล้ว.
The GTR is very accurate in the turns.แต่ GTR ก็เข้าโค้งได้ดีเหลือเกิน

*accurate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǔn, ㄓㄨㄣˇ, 准 / 準] accurate; standard
准确[zhǔn què, ㄓㄨㄣˇ ㄑㄩㄝˋ, 准确 / 準確] accurate; exact; precise
精准[jīng zhǔn, ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄣˇ, 精准 / 精準] accurate; exact; precision
精确[jīng què, ㄐㄧㄥ ㄑㄩㄝˋ, 精确 / 精確] accurate; precise
恰如其份[qià rú qí fèn, ㄑㄧㄚˋ ㄖㄨˊ ㄑㄧˊ ㄈㄣˋ, 恰如其份] appropriate; judicious; accurate (assessment etc)
粗略[cū, ㄘㄨlu:e4, 粗略] rough (not precise or accurate); cursory
写真[xiě zhēn, ㄒㄧㄝˇ ㄓㄣ, 写真 / 寫真] portrait; describe sth accurately
详实[xiáng shí, ㄒㄧㄤˊ ㄕˊ, 详实 / 詳實] detailed and reliable; full and accurate)
灵验[líng yàn, ㄌㄧㄥˊ ㄧㄢˋ, 灵验 / 靈驗] efficacious; effective; accurate
不爽[bù shuǎng, ㄅㄨˋ ㄕㄨㄤˇ, 不爽] not well; out of sorts; in a bad mood; without discrepancy; accurate

*accurate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アキュレイト;アキュレット[, akyureito ; akyuretto] (n) accurate
きちんきちん[, kichinkichin] (adv-to,adv) correctly; properly; accurately
きちんと[, kichinto] (adv,vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P)
コンシューマリズム[, konshu-marizumu] (n) (See 消費者主権) advocacy of consumer rights (product safety, accurate labelling, etc.); consumer activism; consumer advocacy; consumerism (in the original sense)
卒なく[そつなく, sotsunaku] (adv) (uk) without a flaw; accurately
寸分たがわず;寸分違わず[すんぶんたがわず, sunbuntagawazu] (exp) accurate; to the inch; exact
山が当たる;山が当る[やまがあたる, yamagaataru] (exp,v5r) to accurately guess what subjects will turn up on a test; to have one's predictions turn out correct
整然[せいぜん, seizen] (adj-t,adv-to) orderly; regular; systematic; well-organized; well-organised; trim; tidy; accurate
正々;正正[せいせい, seisei] (adj-t,adv-to) accurate; exact; punctual; neat
正確[せいかく, seikaku] (adj-na,n) (See 精確) accurate; punctual; exact; authentic; veracious; (P)
現状把握[げんじょうはあく, genjouhaaku] (n) grasping the present situation; having an accurate grasp of the situation
精確[せいかく, seikaku] (adj-na,n) (See 正確・せいかく) detailed and accurate; exhaustive and precise; meticulous; finely detailed
詳しい(P);精しい;委しい[くわしい, kuwashii] (adj-i) (1) detailed; full; accurate; (2) (ant

*accurate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉมำ[adj.] (chamam) EN: accurate FR:
ฉมัง[adj.] (chamang) EN: accurate ; with great precision FR: précis ; de grande précision
ฉมวย[adj.] (chamūay) EN: accurate FR:
จำหุด[v.] (jamhut) EN: be accurate ; appear FR:
เข้าใจไขว้เขว[v. exp.] (khaojai khw) EN: misconstrue ; misunderstand ; understand inaccurately FR:
คลาดเคลื่อน[adj.] (khlātkhleūo) EN: incorrect ; inaccurate ; mistaken FR: incorrect ; infidèle
ไขว้เขว[adv.] (khwaikhwē) EN: inaccurately ; incorrectly FR: incorrectement
แม่น[adj.] (maen) EN: accurate ; exact ; precise ; correct ; right FR: précis ; exact ; correct
แม่นยำ[v.] (maenyam) EN: be accurate ; be exact ; be correct ; be precise FR:
แม่นยำ[adj.] (maenyam) EN: accurate ; exact ; correct ; precise FR: précis ; exact ; correct
แม่นยำ[adv.] (maenyam) EN: accurately ; precisely FR: avec précision
ไม่จริง[adj.] (mai jing) EN: inaccurate ; false FR: inexact ; faux
ไม่เที่ยง[adj.] (mai thīeng) EN: inaccurate FR: imprécis
มือฉมัง[adj.] (meū chamang) EN: accurate ; precise FR: précis
มือแม่น[adj.] (meūmaen) EN: accurate FR:
มือเที่ยง[adv.] (meūthīeng) EN: accurately FR:
นอนวัน[v.] (nønwan) EN: spin accurately FR:
เป๊ะ[v.] (pe) EN: be accurate ; be exact ; be correct ; be precise ; be definite FR: être exact
เป๊ะ[adv.] (pe) EN: accurately ; exactly ; correctly ; precisely ; definitely FR: exactement ; précisément ; justement
เผง[adv.] (phēng) EN: correctly ; accurately ; precisely ; completely ; entirely ; totally FR:
เพี้ยน[adj.] (phīen) EN: slightly distorted ; somewhat inaccurate ; with a slight difference FR: légèrement différent
ผิดเพี้ยน[adj.] (phitphīen) EN: inaccurate ; off ; at variance with ; not in line with ; deviating ; strange ; unusual ; odd ; queer ; excentric FR:
พลาด[v.] (phlāt) EN: fail ; make a mistake ; err ; be inaccurate ; blunder FR: rater ; échouer ; louper (fam.) ; commettre une erreur ; gaffer (fam.)
ถนัด[adv.] (thanat) EN: distinctly ; clearly ; accurately ; precisely ; exactly ; effectively FR: clairement ; distinctement ; précisément ; exactement
เที่ยง[adj.] (thīeng) EN: accurate ; correct ; exact ; certain ; straight ; true FR: précis ; exact
เที่ยง[adv.] (thīeng) EN: correctly ; accurately ; exactly ; precisely ; stably FR:
เที่ยงตรง[adj.] (thīengtrong) EN: accurate ; exact ; correct ; certain ; upright ; impartial ; just FR: exact ; juste
ถ้วน[adv.] (thūan) EN: in full ; fully ; completely ; totally ; no more and no less ; exactly ; correctly ; accurately ; thoroughly FR: tout rond ; ni plus ni moins ; exactement ; précisément
ถูก[adj.] (thūk) EN: right ; correct ; accurate ; true FR: exact ; correct ; vrai ; juste
ถูกต้อง[v.] (thūktǿng) EN: be accurate ; be right ; be correct FR: be correct
ถูกต้อง[adj.] (thūktǿng) EN: right ; correct ; accurate ; true ; authentic FR: correct ; exact ; vrai ; juste ; pertinent
ตรง[adj.] (trong) EN: accurate ; sharp ; precise FR: précis
ตรงเป๊ะ[adv.] (trong pe) EN: accurately ; exactly FR:
ตรงต่อเวลา[adv.] (trong tø wē) EN: on time ; punctual ; accurate FR: ponctuel ; à l'heure
ตรงเวลา[adv.] (trong wēlā) EN: punctual ; on time ; on the dot ; accurate FR: ponctuel ; à l'heure
อย่างแม่นยำ[adv.] (yāng maenya) EN: accurately ; exactly ; precisely FR: exactement ; précisément ; avec précision ; comme si c'était hier
อย่างเที่ยงตรง [adv.] (yāng thīeng) EN: accurately ; exactly FR: exactement
ยิงแม่น[v. exp.] (ying maen) EN: be a sharpshooter ; shoot accurately FR: tirer avec précision

*accurate* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
maßstabsgerechte Karte {f}accurate scale map

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *accurate*
Back to top