ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-accurate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น accurate, *accurate*,

-accurate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment.สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล
We cannot be accurate to a tenth of a second if we do it manually.เราไม่สามารถมีความถูกต้อง สิบวินาทีถ้าเราทำด้วยตนเอง
Anyhow, I'll be as accurate as I can with names, dates and places... anything that might help in our defense.ทั้งนี้ผมจะมีความถูกต้องเป็นที่ฉันสามารถ ที่มีชื่อ? สิ่งใดที่อาจช่วยให้ ในการป้องกันประเทศของเรา
Well, nothing accurate as yet, I'm afraid.คือ ทุกอย่างยังไม่ถูกต้องนักตอนนี้
The GTR is very accurate in the turns.แต่ GTR ก็เข้าโค้งได้ดีเหลือเกิน
Deadliest weapon we have is a thorough and accurate profile.มันช่างปราณีต รวดเร็ว ตรงจุด ใช้ม้านั่ง เชือกและคลอโรฟอร์ม
Separating the truth from the fiction and the accurate connections from the misunderstandings is part of what you learn here.การแยกแยะความจริงออกจากนิยาย และการบอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมา ออกจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน คือสิ่งที่ได้เรียนรู้กัน
But when the warnings are accurate and based on sound science, then we as human beings, whatever country we live in, have to find a way to make sure that the warnings are heard and responded to.แต่เมื่อการเตือนนั้นมีความแม่นยำ และตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สมเหตุผล ดังนั้น ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศไหน จะต้องหาหนทางที่จะแน่ใจได้
Testing the bugs' feces Is actually more accurate Than testing yours.การทดสอบกับแมลงจะมีความแม่นยำ เหมือนทดสอบกับคุณ
Strangely enough... it would be just as accurate to call it my first novel.แปลกใช่ไหมคะ เรียกว่าเป็นนิยายเรื่องแรกของฉันจะถูกกว่า
There's no way we're going to get an accurate T. O. D.ไม่มีทางที่เราจะได้เวลาการตายที่แท้จริง
What he needs from us is the most accurate timeline we can provide.สิ่งที่เขาต้องการจากพวกเราคือ ลำดับเหตุการณ์ที่แน่นอนที่สุดที่เราจะหาได้

-accurate- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恰如其份[qià rú qí fèn, ㄑㄧㄚˋ ㄖㄨˊ ㄑㄧˊ ㄈㄣˋ, 恰如其份] appropriate; judicious; accurate (assessment etc)

-accurate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アキュレイト;アキュレット[, akyureito ; akyuretto] (n) accurate
コンシューマリズム[, konshu-marizumu] (n) (See 消費者主権) advocacy of consumer rights (product safety, accurate labelling, etc.); consumer activism; consumer advocacy; consumerism (in the original sense)
整然[せいぜん, seizen] (adj-t,adv-to) orderly; regular; systematic; well-organized; well-organised; trim; tidy; accurate
現状把握[げんじょうはあく, genjouhaaku] (n) grasping the present situation; having an accurate grasp of the situation

-accurate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉมำ[adj.] (chamam) EN: accurate FR:
ฉมัง[adj.] (chamang) EN: accurate ; with great precision FR: précis ; de grande précision
ฉมวย[adj.] (chamūay) EN: accurate FR:
จำหุด[v.] (jamhut) EN: be accurate ; appear FR:
แม่น[adj.] (maen) EN: accurate ; exact ; precise ; correct ; right FR: précis ; exact ; correct
แม่นยำ[v.] (maenyam) EN: be accurate ; be exact ; be correct ; be precise FR:
แม่นยำ[adj.] (maenyam) EN: accurate ; exact ; correct ; precise FR: précis ; exact ; correct
มือฉมัง[adj.] (meū chamang) EN: accurate ; precise FR: précis
มือแม่น[adj.] (meūmaen) EN: accurate FR:
เป๊ะ[v.] (pe) EN: be accurate ; be exact ; be correct ; be precise ; be definite FR: être exact
เที่ยง[adj.] (thīeng) EN: accurate ; correct ; exact ; certain ; straight ; true FR: précis ; exact
เที่ยงตรง[adj.] (thīengtrong) EN: accurate ; exact ; correct ; certain ; upright ; impartial ; just FR: exact ; juste
ถูก[adj.] (thūk) EN: right ; correct ; accurate ; true FR: exact ; correct ; vrai ; juste
ถูกต้อง[v.] (thūktǿng) EN: be accurate ; be right ; be correct FR: be correct
ถูกต้อง[adj.] (thūktǿng) EN: right ; correct ; accurate ; true ; authentic FR: correct ; exact ; vrai ; juste ; pertinent
ตรง[adj.] (trong) EN: accurate ; sharp ; precise FR: précis
ตรงต่อเวลา[adv.] (trong tø wē) EN: on time ; punctual ; accurate FR: ponctuel ; à l'heure
ตรงเวลา[adv.] (trong wēlā) EN: punctual ; on time ; on the dot ; accurate FR: ponctuel ; à l'heure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -accurate-
Back to top