ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*absolve*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น absolve, -absolve-

*absolve* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
absolve (vt.) ประกาศว่าพ้นผิด Syn. acquit, exonerate
absolve (vt.) อภัยโทษ See also: อภัยบาป, ให้อภัย
absolve from (phrv.) ยกโทษให้ See also: ประกาศว่า (บางคน) ไม่มีความผิด
absolve of (phrv.) ยกโทษให้ See also: ประกาศว่า (บางคน) ไม่มีความผิด
English-Thai: HOPE Dictionary
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก
English-Thai: Nontri Dictionary
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
absolveทำให้พ้นจากความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I absolve you, in the name of the Father...พ่ออภัยให้ลูก, ในพระนามของพระบิดา...
I'm sure the store's security footage will absolve me.ผมเชื่อว่าเทปบันนึกนี่ คงทำให้ผมพ้นข้อสงสัยได้
But that does not absolve me of my other sins.เจมส์ ไปกับข้า ใครอยู่ตรงนั้น?
This doesn't absolve Curtis of what he did.สิ่งที่เคอร์ติสทำมันก็ไม่หมายความว่าเขาจะได้รับการให้อภัยหรอกนะ
That is the Buddhist Goddess of Mercy who absolves the suffering of all creatures and leads us to happiness.นั่นคือพระเทพแห่งความเมตตา สำหรับคนที่ สิ้นหวัง และนำพาเราไปพบความสุบสมหวัง
Those who are absolved of pain and are now resting in a beautiful and peaceful place.โน่นคือคนที่ทนทุข์เพราะความเจ็บปวด และมาพักกันอยู่ในสถานที่สวยงามและมีสันติสุข
It further stipulates that the police were right in sending you here for observation and it absolves them of all responsibility;และตำรวจก็ทำถูกแล้ว ที่ส่งคุณมาที่นี่ สำหรับการรักษา และมันจะไม่ได้ทำให้คุณลำบาก
Lloyd, you've been absolved of any guilt, parental or otherwise.ลอยด์ นายจะได้เลิก รู้สึกผิดเสียที ในฐานะคนเป็นพ่อแม่ หรือแบบอื่น
I've been absolved, and I'm not about to go down now.ผมพ้นจากบาปแล้ว และผมก็จะไม่ยอมตกต่ำตอนนี้
By this sign, you are anointed with the grace of the atonement of our Lord Jesus Christ and absolved of all past error and freed to take your place in the world he has prepared for us.ด้วยสัญลักษญ์นี้ ถือว่าคุณได้รับพระเมตตา จากการไถ่บาปโดยพระเยซูเจ้า ผู้ซึ่งปลดเปลื้องความผิดในอดีตทั้งมวล และให้คุณตื่นขึ้นในโลกที่พระองค์เตรียมไว้ให้เรา
If you wanna watch, you have to help me. I'll need to absolve you first.ถ้าคุณอยากดู คุณต้องช่วยฉัน แล้วฉันจะยกโทษให้คุณก่อน
I absolve you of any sins you may have committed now or in the past in the name of the Father, Son and Holy Spirit.ฉันยกโทษให้กับบาปที่เธอทำ ทั้งในตอนนี้และในอดีต ในนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต

*absolve* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พ้นมลทิน[adj.] (phon monthi) EN: exonerated ; cleared ; absolved FR:

*absolve* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absolvent {m} (einer Universität) | Absolventen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *absolve*
Back to top