ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-absolve-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น absolve, *absolve*,

-absolve- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I absolve you, in the name of the Father...พ่ออภัยให้ลูก, ในพระนามของพระบิดา...
I'm sure the store's security footage will absolve me.ผมเชื่อว่าเทปบันนึกนี่ คงทำให้ผมพ้นข้อสงสัยได้
But that does not absolve me of my other sins.เจมส์ ไปกับข้า ใครอยู่ตรงนั้น?
This doesn't absolve Curtis of what he did.สิ่งที่เคอร์ติสทำมันก็ไม่หมายความว่าเขาจะได้รับการให้อภัยหรอกนะ
If you wanna watch, you have to help me. I'll need to absolve you first.ถ้าคุณอยากดู คุณต้องช่วยฉัน แล้วฉันจะยกโทษให้คุณก่อน
I absolve you of any sins you may have committed now or in the past in the name of the Father, Son and Holy Spirit.ฉันยกโทษให้กับบาปที่เธอทำ ทั้งในตอนนี้และในอดีต ในนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต
I'll absolve you of your sins tonight.ผมจะถ่ายบาปให้คุณคืนนี้
How do you expect to get into heaven, unless you let me absolve you of your sins?ลูกจะไปสวรรค์ได้ยังไง ถ้าไม่ยอมให้พ่อ อภัยในบาปของเจ้า
I absolve you of all of your sins.พ่อให้อภัยในบาปของเจ้า
I can't absolve you for any of this.ฉันให้อภัยโทษอะไรแกไม่ได้
The innocent victim of a brutish society which drove you to commit acts so terrible, so... antithetical to who you are as a person that your psyche concocted this elaborate fantasy about alien abduction to absolve you of your guilt.เหยื่อบริสุทธิ์ของสังคมอันโหดร้าย ที่ผลักดันให้คุณทำความผิดที่น่ากลัวขนาดนั้น ซึ่ง...
Except they don't absolve you.เว้นแต่ว่าพวกเขาไม่ให้อภัยพี่น่ะสิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -absolve-
Back to top