ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

acquit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *acquit*, -acquit-

acquit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acquit (vt.) จ่ายคืน
acquit (vt.) ทำให้ปราศจากข้อผูกพัน See also: ทำให้ปราศจากภาระ
acquit (vt.) ประกาศว่าไม่มีความผิด See also: ประกาศว่าพ้นผิด Syn. exonerate, clear, absolve
acquit (vt.) ประพฤติตัว Syn. behave, conduct
acquit of (phrv.) ประกาศว่าไม่มีความผิด (ทางกฎหมาย)
English-Thai: HOPE Dictionary
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
acquittance(อะควิท' เทินซฺ) n. การชำระหนี้
English-Thai: Nontri Dictionary
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี้
acquittal(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การพ้นผิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acquit๑. ปล่อยตัว (จำเลย)๒. ปลดหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquittalการตัดสินปล่อยตัวจำเลย (ให้พ้นจากข้อกล่าวหา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquittance๑. ใบเสร็จรับเงิน๒. หนังสือปลดหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พ้นความผิด (v.) be acquitted
พ้นผิด (v.) be acquitted Syn. พ้นความผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How you acquit yourselves over the next 48 hours will determine how you are judged for the rest of your lives.ท่าทีปฎิบัติในต่อไปข้างหน้าอีก 48 ชั่วโมงนี้.. จะเป็นสิ่งที่จะตัดสินคุณไปตลอดชีวิต..
Said that they'd acquit him of murder if they were on a juryบอกว่าพวกเค้าจะตัดสินว่าหมอไม่ผิด ถ้าได้เป็นลูกขุน
But if you turn your back on Lieutenant Mills, how will you acquit yourself a good man when Ro'kenhrontyes comes to you in your dreams.แต่ถ้าหากคุณหันหลังให้ผู้หมวดมิลส์ คุณจะยกโทษให้ตัวเองเป็นคนดีได้ยังไง เมื่อตอนที่โรคโรนเทยสมาหาคุณในฝันของคุณ
Well, the vote's nine to three in favour of acquittal.Well, the vote's nine to three in favour of acquittal.
Frankly, I don't see how you can vote for acquittal.Frankly, I don't see how you can vote for acquittal.
But then the Army decides of course it ought to hold a hearing and Jackson's acquitted.แต่แน่นอน กองทัพ ตัดสินใจไต่สวน... ...ปรากฏว่าแจ็คสันไม่มีความผิด
Acquitted of rape three times.ทำการข่มขืนมาแล้วสามครั้ง
That puts you somewhere below couples acquitted in daycare scandals.คู่สมรสนั่นเลิกกัน ในที่เลี้ยงทารกตอนกลางวัน
It's all there--the accident, Mike's acquittal, and even a little mention of how...ทั้งหมดมันคือ-อุบัติเหตุ ไมค์พ้นผิด และนั่นมันเป็นข้อสงสัยอย่างนึงของการที่..
Listen, listen. I got acquitted, all right?ฟังนะ ๆ, ฉันพ้นข้อกล่าวหาแล้ว ถูกไหม?
Alex was acquitted by the Supreme Court and released in September 1998.อเล็กซ์ถูกตัดสินให้พ้นโทษในชั้นฏีกา และถูกปล่อยตัวในเดือนกันยายน ปี 1998
If Taffet is acquitted on this count, she can never be tried again.ถ้าหากทาฟเฟต ถูกพิพากษารับโทษ เธอคงไม่มีโอกาส ได้กระทำผิดอีกครั้ง

acquit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクイット;アクウィット[, akuitto ; akuuitto] (n) acquit
免罪[めんざい, menzai] (n) acquittal; pardon; papal indulgence
免訴[めんそ, menso] (n,vs) acquittal; dismissal (of a case)
放免[ほうめん;ほうべん, houmen ; houben] (n,vs) release (from custody); discharge; liberation; setting free; letting go; letting off; acquittal
無罪放免[むざいほうめん, muzaihoumen] (n) acquittal
釈放[しゃくほう, shakuhou] (n,vs) release; liberation; acquittal; (P)

acquit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบรับเงิน[n. prop.] (bairap ngoe) EN: receipt FR: reçu [m] ; quittance [f] ; acquit [m]
ใบเสร็จรับเงิน[n.] (baiset rap ) EN: receipt ; bill ; sales check FR: quittance [f] ; acquit [m] ; reçu [m]
พิพากษาให้ปล่อย[v. exp.] (phiphāksā h) EN: acquit FR:
ยกฟ้อง[v.] (yokføng) EN: dismiss ; dismiss an action ; dismiss a complaint ; acquit FR: rejeter une plainte
ชำระ[v.] (chamra) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
ชำระภาษี[v. exp.] (chamra phās) EN: pay up one's taxes FR: payer la taxe ; acquitter une taxe
ชดใช้[v.] (chotchai) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse FR: s'acquitter ; rembourser
จ่ายค่าเช่า[v. exp.] (jāi khāchao) EN: pay for a rent FR: payer le loyer ; s'acquitter du loyer
การตัดสินปล่อยตัวจำเลย[n. exp.] (kān tatsin ) EN: acquittal FR:
การยกฟ้อง[n.] (kān yokføng) EN: acquittal ; dismissal of action FR:
ปฏิบัติหน้าที่[v. exp.] (patibat nāt) EN: perform one's duty ; perform one's mission ; do one's task ; carry out one's duty ; discharge one's duty FR: faire son devoir ; accomplir son devoir ; exercer ses fonctions ; remplir ses fonctions ; s'acquitter de ses fonctions
พ้นข้อหา[v. exp.] (phon khøhā) EN: be relieved from being an offender FR: être acquit
พ้นผิด[v.] (phonphit) EN: be acquitted FR:
ปลอดหนี้[v. exp.] (pløt nī) EN: discharge a debt ; release a debt FR: s'acquitter d'une dette
เสียภาษี[n. exp.] (sīa phāsī) EN: pay for tax ; pay taxes ; pay for duty FR: payer une taxe ; payer une redevance ; acquitter une taxe

acquit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tilgung {f}acquittance; acquittances

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า acquit
Back to top