ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ส่งสัญญาณ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ส่งสัญญาณ, -ส่งสัญญาณ-

*ส่งสัญญาณ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่งสัญญาณ (v.) signal
ส่งสัญญาณ (v.) transmit See also: relay, radio, broadcast, disseminate, send out Ops. รับสัญญาณ
English-Thai: HOPE Dictionary
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
bus(บัส) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจำทาง,รถเมล์,รถบัส,รถม้า,เครื่องบินโดยสาร,ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้)
com-1. Pref. รวมกัน,ด้วยกัน,อย่างสมบูรณ์, Syn. co-, 2. (คอม) 1. ย่อมาจาก COMmunication port หมายถึงช่องที่ใช้สำหรับต่อออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เมื่อจะหมุนเลขหมายโทรศัพท์บนคอมพิวเตอร์ผ่านโมเด็ม คอมพิวเตอร์ก็จะต้องรับรู้กันให้ได้ว่า ช่องที่ติดต่อกับโมเด็มนั้นคือช่องไหน (กำหนดได้หลายช่องเรียกว่า COM1, COM2) 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลในดอสและโอเอสทูว่า .COM เพื่อแสดงว่าเป็นแฟ้มข้อมูลกระทำการ (executive program) หรือโปรแกรมประเภทเดียวกับ .EXE เช่น FORMAT.COM COMMAND.COM 3. ย่อมาจาก computer output on microfilm (ไมโครฟิล์มจากคอมพิวเตอร์) หมายถึง เทคโนโลยีในการนำข้อมูลจากเอกสารหรือผลที่คอมพิวเตอร์ประมวลได้ไปเก็บไว้ในไมโคร ฟิล์ม แล้วสามารถส่งสัญญาณออกมาให้อ่านได้ทางจอภาพ ในการบันทึกเก็บลงในไมโคร ฟิล์มนั้น จะต้องทำผ่านเลนส์ ซึ่งจะย่อส่วนลงประมาณ 24 หรือ48 เท่า ฟิล์มหนึ่งกรอบจะสามารถเก็บข้อมูลได้เต็มหน้าจอภาพ แล้วก็จะเลื่อนต่อไปอีกหนึ่งกรอบ การบันทึกจะสามารถทำด้วยความเร็วอย่างน้อย 120,000 ตัวอักษรต่อวินาที
composite videoสัญญาณวีดิทัศน์คอมโพสิตหมายถึง สัญญาณวีดิทัศน์ที่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ โดยปกติแล้ว ใช้สายไฟสายเดียว ตรงข้ามกับสัญญาณอื่น เช่น สัญญาณ RGB (Red Green Blue) ซึ่งจะใช้แต่ละสาย สำหรับแต่ละสี คือมีสายสีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน เป็นต้น ฉะนั้น หากเราต้องการภาพ เลือน ๆ ให้ปรากฏบนจอภาพ เครื่องรับโทรทัศน์ของเรา ก็ทำได้โดยส่งสัญญาณนี้แทน
directionaladj. เกี่ยวกับทิศทาง,ซึ่งปรับสำหรับทิศทางการรับและส่งสัญญาณวิทยุ
interrogator(อินเทอระเก'เทอะ) n. ผู้สอบถาม,ผู้ซักถาม,ผู้ซักไซ้,เครื่องส่งสัญญาณวิทยุเพื่อให้ตอบทันที'
multiplex(มัล'ทิเพลคซฺ) adj. หลายเท่า,หลากหลาย,เชิงซ้อน,ทวีคูณ vt. (ไฟฟ้า) ลัดวงจร,โดยระบบโทรเลขเชิงซ้อน (multiple telegraphy) . vi. ส่งสัญญาณพร้อมกัน. n. ระบบอิเล็กทรอนิกส์เชิงซ้อน., See also: multiplexer n., Syn. manifold
send(เซนดฺ) { sent,sent,sending,sends} vt.,vi. ส่ง,ส่งออก,นำส่ง,ขับ,ไล่,ปล่อยออก,เปล่ง,ส่งสัญญาณ -Phr. (send for เรียก,ตามหา), See also: sender n., Syn. transmit ###A. receive
sensor(เซน'เซอะ) n. เครื่องส่งสัญญาณชนิดหนึ่งที่ไวต่อแสง อุณหภูมิระดับรังสี,สิ่งที่รู้สึก,ตัวที่รับความรู้สึกหรือมีปฎิกิริยาต่อสิ่งกระตุ้นโดยการเคลื่อนไหว
signal(ซิก'เนิล) n.,v. (เป็น) สัญญาณ,เครื่องแสดง,สัญญา,ลาง,นิมิต,สิ่งบอกใบ้,เครื่องบอกใบ้,อาการ,อากัปกิริยา,สัญญาณวิทยุ,สัญญาณคลื่น. adj. เป็นสัญญาณ,เป็นเครื่องแสดง,น่าสังเกต,ยอดเยี่ยม,เลิศ,เด่น. -v. ให้สัญญาณ,ทำเครื่องหมาย,ส่งสัญญาณ., See also: signale
computer output on microfไมโครฟิล์มจากคอมพิวเตอร์ใช้ตัวย่อว่า COM (อ่านว่า ซีโอเอ็ม) หมายถึง เทคโนโลยีในการนำข้อมูลจากเอกสารหรือผลที่คอมพิวเตอร์ประมวลได้ไปเก็บไว้ในไมโครฟิล์ม แล้วสามารถส่งสัญญาณออกมาให้อ่านได้ทางจอภาพ ในการบันทึกเก็บลงในไมโครฟิล์มนั้น จะต้องทำผ่านเลนส์ ซึ่งจะย่อส่วนลงประมาณ 24 หรือ 48 เท่า ฟิล์มหนึ่งกรอบจะสามารถเก็บข้อมูลได้เต็มหน้าจอภาพ แล้วก็จะเลื่อนต่อไปอีกหนึ่งกรอบ การบันทึกจะสามารถทำด้วยความเร็วอย่างน้อย 120,000 ตัวอักษรต่อวินาที
duplex(ดู'เพลคซฺ) adj. ซึ่งมี2 ส่วน,คู่,สองเท่า n. ที่พักชุดที่ครอบคลุม2 ชั้น,บ้านสำหรับ 2 ครอบครัวอยู่., See also: duplexity n. ดูduplex สื่อสารสองทางเป็นศัพท์ที่ใช้ในวิธีการส่งสัญญาณของโทรคมนาคม มี 2 แบบคือ full duplex หมายถึง สัญญาณนั้นส่งไป/กลับได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกันไปเลย และ half-duplex หมายถึงสัญญาณนั้นส่งไปหรือกลับได้ครั้งละอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
signalise(ซิก'นะไลซ) vt. ให้สัญญาณ,ส่งสัญญาณ,ชี้บ่ง,แสดง,เป็นเครื่องแสดง,บอกใบ้,บุ้ย,ติดสัญญาณ,ติดสัญญาณจราจร, Syn. indicate
signalize(ซิก'นะไลซ) vt. ให้สัญญาณ,ส่งสัญญาณ,ชี้บ่ง,แสดง,เป็นเครื่องแสดง,บอกใบ้,บุ้ย,ติดสัญญาณ,ติดสัญญาณจราจร, Syn. indicate
signalman(ซิก'เนิลเมิน) n. เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณ,เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณ pl. signalmen
telegraph(เทล'ละกราฟ) n. เครื่องส่งโทรเลข,เครื่องส่งสัญญาณทางไกล. vt.,vi. ส่งโทรเลข,ส่งสัญญาณทางไกล., See also: telegrapher n. telegraphist n. telegraphic adj. telegraphical adj.
transmission(แทรนซฺ มิส'เชิน,แทรนซิส'เชิน) vt. การส่งผ่าน,การส่งต่อ,สายพาน,การถ่ายทอด,การแพร่เชื้อ,การกระจาย,การกระจายเสียง,การส่งสัญญาณ., See also: transmissive adj., Syn. passage
transmit(แทรนซฺ'มิท,แทรนซ'มิท) vt. ส่งผ่าน,ส่งต่อ,ถ่ายทอด,แพร่เชื้อ,กระจาย,กระจายเสียง,ส่งสัญญาณ,ส่งคลื่น,ส่งโทรเลข,โอนสิทธิ,โอนหน้าที่, See also: transmittable adj. transmittible adj., Syn. send,convey
transmittance(แทรนซฺมิท'เทินซฺ) การส่งผ่าน,การส่งต่อ,การถ่ายทอด,การส่งสัญญาณ
transmitter(แทรนซฺมิท'เทอะ) n. ผู้ส่ง,ผู้ส่งต่อ,ผู้ส่งสัญญาณ,ผู้แพร่เชื้อ,เครื่องส่ง,เครื่องกระจายเสียง
tripper(ทริพ'เพอะ) n. ผู้เดินทาง,ผู้ท่องเที่ยว,ผู้ทัศนาจร,การเดินทาง,การท่องเที่ยว,เครื่องส่งสัญญาณ,ผู้เดินเป็นจังหวะที่เร็วและเบา
ymodemวายโมเด็มหมายถึง มาตรฐานที่ใช้การในการถ่ายโอน (transfer) ข้อมูลซึ่งได้รับการพัฒนามาจาก XMODEM การถ่ายโอนข้อมูลแบบวายโมเด็มนั้น สามารถส่งสัญญาณถ่ายโอนได้ในอัตราที่เร็วกว่าเก่าดู XMODEM ประกอบ
zmodemแซ็ดโมเด็มหมายถึง มาตรฐานที่ใช้การในการถ่ายโอน (transfer) ข้อมูล ซึ่งได้รับการพัฒนามาจาก XMODEM และ YMODEM การถ่ายโอนข้อมูลแบบแซ็ดโมเด็มนั้น สามารถส่งสัญญาณถ่ายโอนได้ในอัตราที่เร็วกว่าเก่า
English-Thai: Nontri Dictionary
signalize(vt) ทำให้เด่นชัด,ทำเครื่องหมาย,ส่งสัญญาณ,บอกใบ้
telegraph(n) เครื่องส่งโทรเลข,เครื่องส่งสัญญาณทางไกล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
jam๑. ติดขัด๒. ทำให้ติดขัด๓. ส่งสัญญาณรบกวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bionic Eyeตาเทียม, เทคโนโลยีเพื่อช่วยผู้ที่ตาบอดมองเห็นได้อีก โดยการผ่าตัดฝังไมโครชิป (retinal implant) ไว้ที่เรตินาในลูกตา ใช้กล้องวิดีโอที่ติดไว้กับแว่นตา ส่งสัญญาณภาพไปยังไมโครชิป ที่เชื่อมกับเรตินาที่เสื่อม ทำหน้าที่แปลงแสงให้เป็นสารเคมีที่ไปกระตุ้นเซลประสาทในการเห็นภายในสมองส่วนกลางความหมายเดียวกับ Retinal Prosthesis หรือ Retinal Implant [Assistive Technology]
ionosphereไอโอโนสเฟียร์, ชั้นบรรยากาศถัดขึ้นไปจากมีโซสเฟียร์จนถึงระยะประมาณ 800 กิโลเมตร เป็นชั้นที่มีความสำคัญต่อการสื่อสารระยะไกล ๆ เพราะบรรยากาศชั้นนี้สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุทำให้สามารถส่งสัญญาณคลื่นวิทยุได้เป็นระยะพัน ๆ กิโลเมตร อุณหภูมิของอากาศชั้นนี้จะเริ่มสูงขึ้นและเปลี่ยนแ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mobile phone communicationการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่, ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงส่งสัญญาณสื่อสารกันระหว่างเครื่องโทรศัพท์และเสารับส่งสัญญาณ ที่อยู่ในรัศมีการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเรียกบริเวณที่แต่ละเสาสัญญาณครอบคลุมว่าเซล สัญญาณการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์ในแต่ละเซล จะถูกส่งต่อจากเสารับส่งสัญญาณเข้าสู่เครือข่ายระบบโทร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
radio waveคลื่นวิทยุ, สื่อกลางที่ใช้ส่งสัญญาณข้อมูลไปในอากาศ โดยสามารถส่งในระยะทางได้ทั้งใกล้และไกล โดยมีตัวกระจายสัญญาณ (broadcast) ส่งไปยังตัวรับสัญญาณ และใช้คลื่นวิทยุในช่วงความถี่ต่างๆ กันในการส่งข้อมูล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
towerเสารับส่งสัญญาณ, เสารับส่งสัญญาณ ของการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงในการส่งสัญญาณสื่อสารกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
transmitterเครื่องส่ง, อุปกรณ์ส่งสัญญาณไฟฟ้า เช่น เครื่องโทรทัศน์ เครื่องส่งวิทยุ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์การประชุมทางวีดิทัศน์ (Videoconference) คือ การนำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาผสมผสานกันในระบบการประชุมทางไกล ซึ่งเป็นการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ต่างกันคนละสถานที่ โดยไม่จำกัดระยะทาง สามารถประชุมร่วมกัน โต้ตอบซึ่งกันและกัน และติดต่อรับส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง โดยใช้กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน และจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่หรือจอคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในสถานที่ที่เชื่อมโยงกันผ่านระบบเครือข่ายดิจิตอล และการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยการบีบอัดภาพ เสียงและข้อความ กราฟิกต่างๆ ไปยังสถานที่ประชุมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นภาพและข้อความต่างๆ ได้ คุณภาพของภาพและเสียงที่ได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของช่องทางสื่อสารที่ ใช้เชื่อมต่อกันระหว่าง จุดต่อจุดหรือจุดต่อหลายๆจุดโดยผ่านระบบสื่อสาร อุปกรณ์ที่ต้องมีในระบบประชุมทางไกลนี้ ได้แก่ จอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ ลำโพง ไมโครโฟน กล้อง และอุปกรณ์ Codec ซึ่งเป็นตัวเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียงที่ได้จากกล้องและไมโครโฟน โดยส่ง ผ่านเส้นทางสื่อสารไปยังอีกฝั่งหนึ่ง รวมถึงถอดรหัสสัญญาณที่ได้รับ มาอีกฝั่งให้กลับเป็นสัญญาณภาพ และเสียงแสดงบนจอและลำโพงนั่นเองเส้นทางสื่อสารขนาด 384 Kbps ขึ้นไปก็สามารถให้คุณภาพภาพในระดับที่ยอมรับได้ โดยอาจใช้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ISDN หรือ ATM เป็นต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beam (vt.) ส่งสัญญาณวิทยุ
beckon (vt.) ส่งสัญญาณเรียกโดยการใช้มือหรือศีรษะ See also: ผงกศรีษะ, กวักมือเรียก Syn. summon
bleeper (n.) เครื่องส่งสัญญาณติดตามตัว Syn. beeper
cable (n.) ระบบโทรทัศน์ที่ส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิ้ล Syn. cable television
cable television (n.) ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล Syn. cable TV
cable TV (n.) ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล Syn. cable television
heliograph (n.) เครื่องส่งสัญญาณด้วยกระจกสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์
heliograph (vi.) ส่งสัณญาณโดยใช้เครื่องส่งสัญญาณด้วยกระจกสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์
heliograph (vt.) ส่งสัณญาณโดยใช้เครื่องส่งสัญญาณด้วยกระจกสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์
satellite (vt.) ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม
scramble (vt.) ส่งสัญญาณรบกวน
scrambler (n.) เครื่องส่งสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์
sensor (n.) อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ไวต่อแสงหรืออุณหภูมิ See also: ตัวเซ็นเซอร์
signal (vi.) ส่งสัญญาณ See also: ให้สัญญาณ Syn. beckon, indicate
transmittance (n.) การส่งสัญญาณ See also: การกระจายเสียง
wave (n.) การโบกมือเพื่อทักทายหรือส่งสัญญาณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is not the best place to be sending from, and a lot of the equipment I'm using... has been rotting down here since the second world war.ผมมั่นใจว่ามีคนอื่น แต่ที่นี่ใช้ส่งสัญญาณไม่ได้ แถมอุปกรณ์ที่ให้ฉันใช้ ก็เป็นรุ่นสงครามโลก
I'll try and continue... this emergency broadcast as long as we can hold out here.ผมจะพยายาม ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ให้นานที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้
We've lost response. What's happened to the EEG output?ไม่มีการตอบสนอง เกิดอะไรขึ้นกับการส่งสัญญาณ EEG ?
Already I can see the chain reaction, the chemical precursors that signal the onset of an emotion designed specifically to overwhelm logic and reason.ผมเห็นปฏิกิริยาลูกโซ่ สารคเมีในร่างกายส่งสัญญาณออกมา การครอบงำของอารมณ์ให้มีชัยชนะเหนือเหตุและผล
If it's intact, we might be able to find the transceiver, and we could send a signal and help the rescue party find us.ถ้ามันไม่เสียหาย เราก็อาจจะเจอทรานซีฟเวอร์ เราอาจจะส่งสัญญาณได้ ช่วยให้ทีมกู้ภัยหาพวกเราเจอ
So... is there anything?นอกจากเราจะทำให้ เครื่องรับ-ส่งสัญญาณทำงานได้ แล้ว.. ได้เรื่องมั้ยล่ะ
Uh, you see, these days... we can put a transmitter just about anywhere on the human body.อ้อ คุณเห็น ในปัจจุบัน... เราสามารถใส่เครื่องส่งสัญญาณ จากส่วนไหนก็ได้ในร่างกายมนุษย์
Even if I don't have an arm and a leg, there are signals sent through the nerves... so it picks up the signals, expands them and..ถึงชั้นจะไม่มีแขนกับขา ก็ยังมีเส้นประสาทส่งสัญญาณมา... เราก็จับสัญญาณนั้นแล้วขยายออกมา...
We contact Musgrave, have the IMF trace a tag, order a raid, get the Rabbit's Foot back, grab Davian.ลูเธอร์, ฉันไม่ได้อธิบายว่า จะรับมือกับเรื่องนี้ยังไง เราจะติดเครื่องส่งสัญญาณ ที่ตีนกระต่าย เราจะรู้ว่ามันอยู่ไหน
F.A.A. just issued a critical alert. Their ATC Net just went down.F.A.A. เพิ่งส่งสัญญาณเตือนเหตุฉุกเฉิน / เครือข่าย ACT เพิ่งจะล่ม
Beagle 2 transmitted 13 seconds.เบเกิ้ล 2 ส่งสัญญาณมา 13 วินาที
But if you say or do anything to call attention to me or your situation, Ned's gonna shoot her, capisce?แต่ถ้านายพูด หรือทำอะไร ที่เป็นการส่งสัญญาณ เรื่องฉันหรือสถานการณ์ของนายละก็ เน็ดจะยิงเธอ เข้าใจมั้ย?
I'm on it.เราต้องเจาะและตรึง เสาส่งสัญญาณมือถือ ทั้ง 3 ที่ใกล้ที่สุดกับบริเวณนั้น
All right, then find a communications room and send out a distress signal.เอาล่ะ งั้นหาห้องส่งสัญญาณ และส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือออกไป
Tracing mobile transponder.** ตามรอยการส่งสัญญาณของมือถือ **
We were sadly unable to do the taping at Casa Pacifica because of the Coast Guard radio interference, so we ended up at the rather more modest Smith house, which was owned by a local Republican businessman.เราได้แ่ต่เสียดายที่ไม่ได้ ไปอัดเทปกันที่คาซา แปซิฟิคา เพราะคลื่นวิทยุยามชายฝั่ง ส่งสัญญาณรบกวน เราเลยยุติ แล้วย้ายไปที่ดูหรูยิ่งกว่า คือที่คฤหาสถ์สมิธ
This new neurotoxin is basically flipping the preservation switch, blocking neurotransmitters in a specific order, causing specific self-damaging and catastrophic effects.สารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทชนิดใหม่นี้ ทำการพลิกสวิตช์การป้องกันตัวเอง กีดขวางสารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท ในทางหนึ่ง ทำให้เกิดการทำร้ายตัวเอง และผลกระทบที่ร้ายแรงนี้
They would've heard those shots, so you're going to need to get the signal out before they get back.พวกมันต้องได้ยินเสียงปืนแน่ๆ เอาล่ะ คุณต้องส่งสัญญาณบอกข้างนอก ก่อนพวกมันจะกลับมา
Olivia,listen to me... just before they died, both the victims downloaded the same transmission,ก่อนที่พวกเขาจะตาย ผู้ตายทั้งสองได้ดาวโหลดการส่งสัญญาณเดียวกัน และตอนนี้มันก็กำลังเกิดขึ้นอีกแล้ว
The second call was placed to someone within range of three cell phone towers, allowing me to triangulate a position.สายที่สอง มีการติดต่อ กับใครบางคนในระยะ ของ 3 เสาส่งสัญญาณมือถือ ทำให้เราฉันสามารถขีดเส้น เป็นรูปสามเหลี่ยม ระบุตำแหน่ง
What kind of a place has multiple towers to handle increased cell traffic?สถานที่แบบไหนกัน ที่จะมีเสาส่งสัญญาณมือถือ ได้หลายๆเสา เพื่อรองรับปริมาณจราจร การสื่อสารด้วยมือถือ จำนวนมากๆ
The vandalism targets were all symbols of the neighborhood's changing makeup and economy.เป้าหมายของความป่าเถื่อน ทั้งหมดเป็นการส่งสัญญาณ บริเวณมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และเศรษฐกิจ
Oh, you aren't even gonna try to un-ring that bell, are you?โอ้ คุณคงไม่พยายาม ส่งสัญญาณอะไรน่ะ ใช่มั้ย?
This particular chip has a transmitter, which makes it wireless.เจ้าชิปตัวนี้ มีตัวรับส่งสัญญาณ แบบไร้สายอยู่ด้วย
Sir, we've got a bogey with a very large radar signature... closing in on our position.ท่านครับเราพบ ยานข้าศึกกำลังส่งสัญญาณเรด้า เข้ามาใกล้ที่มั่นของเราครับ
Sir, I pick up no Romulan transmission or transmission of any kind in the area.ท่านคะ จับการส่งสัญญาณของโรมูลัน หรือสัญญาณอื่นบริเวณนั้นไม่ได้เลยค่ะ
Blackwood must have some sort of transmitter that connects them remotely.แบล็ควู๊ดจะต้องมี เครื่องส่งสัญญาณบางอย่าง ที่ส่งได้ในระยะไกล
You know you'll have to wear a wire?คุณรู้นะ ว่าคุณจะต้องติดเครื่องส่งสัญญาณ ?
# Come on, girl I've been waiting for somebody to pick up my stroll # # Uh ## อย่าเสียเวลา แค่ส่งสัญญาณ #
One of the Republic ships is hailing us, my lord.ยานสาธารณรัฐลำหนึ่ง ส่งสัญญาณเข้ามาครับ นายท่าน
Get back in the pod and send out a distress signal towards the rest of our fleet.กลับเข้าไปในยาน และส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ไปยังกองยานที่เหลือของเรา
Well, maybe it's God's will I give SAMCRO a ring-up, and tell 'em the boy's gone 'cause the priest gave him away to a pair of loving arms.ก็ดี บางทีพระเจ้าอาจจะต้องการ ให้ลูกส่งสัญญาณให้กับพวกSAMCRO ก็ได้ แล้วเด็กพวกเขาว่าเด็กเสียชีวิตแล้ว เพราะเป็นความประสงค์ท่านปุโรหิต สู่อ้อมแขนแห่งความรัก
This is officer Shane Walsh, broadcasting a person unknown, please respond.นี่ออฟฟิสเซอร์ Shane Walsh เรียกคนที่เพ่ิงส่งสัญญาณมา เปลี่ยน
It's impossible for civilians to by a scanner and listen in. And?มันเป็นไปได้สำหรับประชาชนพลเรือน โดยอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ แอบดักฟังมัน
Channel-7 open. Ready to receive Code-5 transmission.เปิดช่องสัญญาณ 7 พร้อมรับการส่งสัญญาณรหัส 5
We let that thing live one second, and it sends out that psychic dog whistle and pchew!เราปล่อยให้มันรอด 1 วินาที มันก็จะส่งสัญญาณนกหวีดหมา แล้วก็ ฟิ้ว
Now. Please, man, just show me a sign.ได้โปรดเพื่อน ช่วยส่งสัญญาณ อะไรก็ได้
So romantic, like in book when time traveler sends sign of true love from future, and princess needs to get to grand ball where he is waiting.โรแมนติคมาก เหมือนในหนังสือ เมื่อถึงเวลาที่นักเดินทางส่งสัญญาณรักแท้จากอนาคต และเจ้าหญิงปราถนาที่จะไปห้องแกรนด์บอลที่ซึ่งเค้ากำลังรออยู่
Gisin sends photon signals through fiber-optic cables stretched across Geneva.กิสิน ส่งสัญญาณโฟตอน ผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำ แสงทอดข้ามเจนีวา
The twist is that Cramer is trying to send photon signals from the present back to the very recent past.บิดคือแครมเมอพยายาม ที่จะส่งสัญญาณโฟตอน จากด้านหลังปัจจุบัน ไปยังอดีตที่ผ่านมามาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ส่งสัญญาณ*
Back to top