ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disseminate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disseminate*, -disseminate-

disseminate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disseminate (vi.) เผยแพร่ See also: แผ่ขยาย, แพร่กระจาย, กระจายไปสู่ Syn. spread, circulate, diffuse
disseminate (vt.) เผยแพร่ See also: แผ่ขยาย, แพร่กระจาย, กระจายไปสู่ Syn. spread, circulate, diffuse
English-Thai: HOPE Dictionary
disseminate(ดิเซม'มิเนท) vt. ทำให้กระจัดกระจาย,แพร่กระจาย,เผยแพร่., See also: dissemination n. ดูdisseminate disseminator n. ดูdisseminate, Syn. promulgate,circulate,propagate
English-Thai: Nontri Dictionary
disseminate(vt) แจกจ่าย,โปรยปราย,เผยแพร่,แพร่กระจาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disseminated-แพร่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disseminatedการลุกลาม,การติดเชื้อทั่วไป,แพร่กระจาย,แพร่กระจายไปทั่ว,กระจายทั่วร่างกาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจาย (v.) disseminate See also: disperse, scatter, spread Syn. แพร่, แพร่กระจาย
เฟื่องฟุ้ง (v.) be disseminated See also: spread Syn. ฟุ้งเฟื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We just acquire information and disseminate it.พวกเราแค่ ค้นหาข้อมูล จากนั้นเผยแพร่มัน
Yeah, but it could be disseminated-ครับ แต่น่าจะเป็นไปได้ว่า...
It'senryaylor, the esident's husband, but that information is not to be disseminated.เค้าคือเฮนรี่ เทเลอร์ สามีของ ปธน. แต่ห้ามเปิดเผยเรื่องนี้ออกไป เข้าใจนะ?
But any information he receives will be immediately disseminated.แต่ไม่ว่าข้อมูลใดที่เขาได้รับมา จะถูกเผยแพร่ทันทีครับ

disseminate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散布[sàn bù, ㄙㄢˋ ㄅㄨˋ, 散布 / 散佈] disseminate

disseminate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
急性散在性脳脊髄炎[きゅうせいさんざいせいのうせきずいえん, kyuuseisanzaiseinousekizuien] (n) acute disseminated encephalomyelitis; ADEM
散蒔く(P);ばら蒔く;散播く[ばらまく, baramaku] (v5k,vt) (uk) to disseminate; to scatter; to give money freely; (P)

disseminate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
แจกจ่าย[v.] (jaēkjāi) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion ; disseminate ; issue FR: dispenser ; prodiguer ; répartir ; assigner ; partager
กระพือ[v.] (krapheū) EN: spread ; circulate ; broadcast ; disseminate ; propagate ; diffuse ; expand ; dilate; extend FR:
ลือ[v.] (leū) EN: spread ; circulate ; broadcast ; make known ; disseminate ; propagate ; spread widely FR: colporter ; propager ; répandre ; diffuser
ลือเลื่อง[v.] (leūleūang) EN: spread ; circulate ; broadcast ; disseminate ; make known ; go around/round FR:
เผยแพร่[v.] (phoēiphraē) EN: spread ; propagate ; disseminate ; broadcast ; publicize ; publish ; launch FR: propager ; répandre ; diffuser ; colporter ; disséminer ; publier ; lancer
แพร่[v.] (phraē) EN: spread ; spread out ; propagate ; disseminate ; broadcast ; circulate ; publish ; publicize FR: répandre ; diffuser ; propager ; disséminer
โปรย[v.] (prōi) EN: spread ; sprinkle ; scatter ; strew ; disseminate ; shower ; distribute ; rain down FR: répandre ; éparpiller ; disséminer
โรย[v.] (rōi) EN: scatter ; shower ; spread ; sprinkle ; strew ; disseminate ; fling ; pave ; dress FR: épandre ; répandre ; éparpiller ; saupoudrer ; pulvériser
ส่งสัญญาณ[v. exp.] (song sanyān) EN: transmit ; relay ; radio ; broadcast ; disseminate ; send out FR: émettre ; diffuser ; envoyer un signal
เฟื่องฟุ้ง[v.] (feuangfung) EN: be disseminated ; spread FR:
ขจร[v.] (khajøn) EN: spread ; diffuse ; extend ; be disseminated ; reek FR:
ระบาด[v.] (rabāt) EN: spread out ; extend far and wide ; be scattered ; be dispersed ; be disseminated ; break out FR: se répandre ; se disperser ; se disséminer ; propager

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disseminate
Back to top