ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ความทุกข์ทรมาน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ความทุกข์ทรมาน, -ความทุกข์ทรมาน-

*ความทุกข์ทรมาน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความทุกข์ทรมาน (n.) suffering See also: pain, distress Syn. ความทุกข์ระทม, ความเจ็บปวด, ความทุกข์ Ops. ความสุข
English-Thai: HOPE Dictionary
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler,n.
martyr(มาร์'เทอะ) n. ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งซึ่งศาสนา ความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว,ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ,ผู้เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจหรือความสนใจโดยแสร้งได้รับความทุกข์ทรมานหรืออื่น ๆ, See also: martyrly adv. adj.
martyrdom(มาร์'เทอะดัม) n. ความทุกข์ทรมานความตาย หรือสภาวะของmartyr (ดู) ,ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
pain(เพน) n. ความเจ็บปวด,ความทุกข์ทรมาน, See also: pained adj. painful adj.
torment(ทอร์'เมินทฺ) n. ความระทมทุกข์,ความเจ็บปวด,สิ่งที่ทำให้ความทุกข์ทรมาน,เครื่องทรมาน,การทรมาน., See also: tormentedly adv. tormentingly adv., Syn. trouble,afflict,pain,affliction
travail(ทระเวล') n.,vi. (ทำ,ได้รับ) งานยากลำบาก,งานตรากตรำ,ความทุกข์ทรมานจากความยากลำบาก,การคลอดลูก,ความเจ็บปวดแห่งการคลอดลูก., Syn. agony,pain,toil,labour,toil
English-Thai: Nontri Dictionary
agony(n) ความเจ็บปวด,ความทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
distress(n) ความเดือดร้อน,ความทุกข์ทรมาน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความลำบาก
hardship(n) ความยากลำบาก,ความทุกข์ทรมาน
martyrdom(n) การฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องศาสนา,ความทุกข์ทรมาน
misery(n) ความทุกข์ทรมาน,ความยากไร้,ความขัดสน,ความน่าสังเวช
torment(n) ความทรมาน,เครื่องทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
tribulation(n) ความทุกข์ทรมาน,ความลำบาก,ความยากแค้น,ภัยพิบัติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aching (adj.) ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน See also: ซึ่งได้รับความเจ็บปวด Syn. in difficulties, pained
in difficulties (adj.) ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน See also: ซึ่งได้รับความเจ็บปวด Syn. aching, pained
martyrdom (n.) ความทุกข์ทรมาน Syn. torment, pain
suffering (n.) การได้รับความทุกข์ทรมาน See also: การได้รับความเจ็บปวด
suffering (adj.) ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน See also: ซึ่งได้รับความเจ็บปวด Syn. aching, in difficulties, pained
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, if you sleep until you're 18... ah, think of the suffering you're gonna miss.ดังนั้น ถ้าเธอหลับไปจนถึงอายุ 18 ลองนึกถึงความทุกข์ทรมาน ที่เธอจะพลาดมันไปสิ
The Underworld is a grim and dangerous place of condemned souls suffering unspeakable...ยมโลกคือสถานที่เงียบสงัด และอันตราย ที่ใช้ลงโทษวิญญาณ ความทุกข์ทรมาน จนไม่อาจจะบรรยายได้...
I am imagining the dust, the darkness, the agony and the unimaginable Ioneliness of the wilderness I am about to be dispatched to by my Washington political colleagues.ผมกำลังจินตนาการถึง ผงฝุ่นละออง รัตติกาล ความทุกข์ทรมาน และ ความเหงาเปล่าเปลี่ยวยากเกินบรรยาย ในห้วงความรกร้างว่างเปล่า เกินเอื้อมมือถึง
Fortunately, misery loves company-- well, for now at least.ถ้าโชคดี ความทุกข์ทรมานกับเรื่องของความรัก ก็จะไ่ม่มากนัก ในท้ายที่สุด
What's a little martyrdom between friends?- เป็นความทุกข์ทรมานนิดหน่อย ระหว่างเพื่อนฝูงนั่นเหรอ?
It could be called "The Painfully Obvious with Olive Penderghast the Fake School Slut."ชื่อคอร์สว่า "ความทุกข์ทรมาน แสนสาหัสกับ โอลีฟ เพนเดอร์แกสท์... ไฮสคูลมั่วโลกีย์
My service to Queen Sophie Anne has brought only suffering to me and the humans that I have lived amongst.การที่ผมรับใช้ ควีน โซฟี แอน มีแต่ความทุกข์ทรมาน และพวกมนุษย์ที่ฉันอยู่ท่ามกลางนั้น
But soon all you have suffered and feared will be meaningless.แต่ในไม่ช้า ความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวด ก็จะไร้ความหมาย
"You may be deceived if you trust too much, but you will live in torment if you don't trust enough.""คุณอาจถูกหลอกหากคุณไว้ใจมากเกินไป" แต่คุณจะอยู่กับความทุกข์ทรมาน หากคุณไม่ไว้ใจมากพอ
The slaver told not of her death, but of her suffering in the mines!น้ำลายบอกไม่ ของการเสียชีวิตของเธอ แต่ความทุกข์ทรมานของเธอ ในเหมือง!
Well, some hurts only show on the inside.อ้อ ความทุกข์ทรมาน มันแสดงอยู่ภายในจิตใจเท่านั้น
The more grievous the sin, the greater the self-inflicted suffering.เมื่อทุกข์มากยิ่งบาปมหันต์ บาดแผลจากความทุกข์ทรมาน ยิ่งเพิ่มขึ้น
You turned away from the suffering of my people... and the inferno that destroyed us.คุณหันไปจาก ความทุกข์ทรมานของผู้คนของฉัน ... และ ... นรกที่ทำลายเรา
If I don't, the whole town will suffer. I can't allow that.ถ้าผมไม่ทำ เมืองทั้งเมืองก็จะตกอยู่ในความทุกข์ทรมาน ผมปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้
Ladies and gentlemen of the jury, six months ago, my client Donald Nidaria suffered an unimaginable tragedy.ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษในคณะลูกขุน 6 เดือนที่แล้ว ลูกความของผม โดนัลด์ นิดาเรีย ได้รับความทุกข์ทรมาน อย่างไม่อาจจินตนาการได้
Stefan's been-- he's been suffering for months while I've been rolling around with you, a self-proclaimed serial killer.สเตฟานได้รับ เค้าได้รับความทุกข์ทรมานเป็นเดือนๆ ในขณะที่ฉัน ร่อนอยู่กับคุณ คนที่คุณเรียกว่าฆาตรกรต่อเนื่อง
The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant,รวมของความสุขและ ความทุกข์ทรมานของเรา, พันของศาสนาความ เชื่อมั่นอุดมการณ์ และหลักคำสอนทางเศรษฐกิจ
Have these individuals, through their suffering, unlocked the potential of the brain?บุคลิกเหล่านี้ ที่เกิดจากความทุกข์ทรมานของเขา จะปลดล็อกศักยภาพของสมองได้ไหม
He's going to come up out of the torment of the noblest of games and hear the sharp click of leather on willow.ความทุกข์ทรมานของสูงส่ง ของเกมและ ได้ยินเสียงคลิกที่คมชัดของ หนังในวิลโลว์
If you'd come in friendship, the scum that ruined your daughter would be suffering this very day.หากคุณต้องการมาในมิตรภาพ ฝาที่ทำลายลูกสาวของคุณจะได้รับความทุกข์ทรมานวันนี้มาก
That is the sound of ultimate suffering.เสียงนั่น ความทุกข์ทรมานแสนสาหัส
Hey, Donnie, looks like this one's suffering from shell shock. Ha!เฮ้แบ็กส์ดูเหมือนความทุกข์ทรมานของผู้ใช้นี้จากเปลือกช็อก ฮ่า!
Never mind about my suffering. It's just about your show.ไม่ทราบเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของฉัน มันเป็นเพียงเกี่ยวกับการแสดงของคุณ
You shall know my agony and my hatred.คุณจะได้ทราบความทุกข์ทรมานและความเกลียดชังของฉัน
His suffering was terrible.ความทุกข์ทรมานของเขาเป็นที่น่ากลัว
It has the meaning of Continuous Suffering. Thus the nameมันหมายถึง ความทุกข์ทรมานที่ไม่สิ้นสุดตรงตามชื่อ
Now, finish this. Put him out of his misery and come with me.ตอนนี้ ทำให้มันจบ พาเขาออกจากความทุกข์ทรมาน...
Sick of those who scoff at the suffering of others.ผมเกลียดทุกคนที่เย้ยหยันในความทุกข์ทรมานของคนอื่น
Marijuana is just a device to portray the suppressed desires... and the sufferings resulting from them.กัญชาน่ะเป็นแค่เครื่องมือที่จะใช้ปลดปล่อย ความปรารถนาที่ถูกซ่อนไว้... แล้วก็ความทุกข์ทรมานทั้งหลายที่เกิดจากมันน่ะ
Thanks to you, she's suffering a lot.ขอบคุณท่าน, นางได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมาก
You see, his suffering was just beginning.จะเห็นว่าความทุกข์ทรมานของเขาเพิ่งเริ่มต้น
And you know what you give to everyone, Chuck?แล้วเธอรู้มั๊ยว่าเธอให้อะไรกับทุกคน ชัด? ความทุกข์ทรมานน่ะสิ
You see someone who did something terrible... who deserves to suffer.คุณเห็นบางคนทำอะไรเลวร้ายมาก ซึ่งสมควรรับความทุกข์ทรมาน
For this, Camelot will suffer greatly.คาเมรอตจะต้องประสบกับความทุกข์ทรมาน
Your sufferings till now... were all caused by me.ความทุกข์ทรมานของพี่ จนถึงบัดนี้... เป็นเพราะผมคนเดียว.
And the sickening thought that it may never come back.และความทุกข์ทรมานใจ คงไม่กลับมาหลอกหลอนอีก
It was agony to watch.ด้วยความทุกข์ทรมานที่ต้องดู
There's been too much misery in this place.มันเคยมีความทุกข์ทรมานมากมาย /Nในที่แห่งนี้
The idea that he's avenging his own physical suffering speaks to a victim mentality that's inconsistent with the profile.ความคิดที่ว่าเขาแก้แค้นให้กับความทุกข์ทรมานทางกายของเขา มันเกี่ยวกับจิตใจเหยื่อโดยตรง มันไม่ตรงกับลักษณะที่เราวิเคราะห์ไว้
Luckily for Jeff,เมื่อใดพระเจ้าจะหยุดความทุกข์ทรมานของเขาเสียที?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ความทุกข์ทรมาน*
Back to top