ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ซื่อสัตย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ซื่อสัตย์*, -ไม่ซื่อสัตย์-

ไม่ซื่อสัตย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ซื่อสัตย์ (adj.) dishonest See also: crooked, underhanded, venal, fraudulent Syn. ไม่ซื่อตรง, มีเล่ห์เหลี่ยม Ops. สุจริต, ซื่อสัตย์
English-Thai: HOPE Dictionary
betray(บิเทร') {betrayed,betraying,betrays} vt. ทรยศ,นอกใจ,เผยความลับ,ไม่ซื่อสัตย์,ทำให้ผิดหวัง,แสดง,เผย,หลอกลวง, See also: betrayal n. betrayer n.
disaffection(ดิสอะเฟค'เชิน) n. ความไม่พอใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,ความบาดหมาง,ความเหินห่าง
dishonest(ดิสออน'นิสทฺ) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่ตรงไปตรงมา, Syn. deceitful,perfidious ###A. honest
dishonesty(ดิสออน'นิสที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่สุจริต,การกระทำที่ไม่สุจริต,การหลอก,การลวง, Syn. fraud
disloyal(ดิสลอย'เอิล) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ทุจริต
disloyalty(ดิสลอย'เอิลที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความทุจริต, Syn. unfaithfulness,faithlessness
faithless(เฟธ'เลส) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่มีสัจจะ,ไม่น่าไว้ใจ,เชื่อถือไม่ได้,ไม่มีความเลื่อมใสในศาสนา, Syn. treacherous,
false(ฟอลซฺ) adj. ไม่จริง,ไม่ถูกต้อง,ผิด,ปลอม,เก๊,เท็จ,ไม่แท้,หลอกลวง,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่ถูกทำนอง,-adv. อย่างไม่ซื่อสัตย์,ทรยศ. -Phr. (play someone false ทรยศ,หักหลัง) . adv., See also: falseness n. -falsehood n., Syn. untrue
falsity(ฟอล'ซิที) n. ความไม่จริง,ความเท็จ,ความไม่ถูกต้อง,ความไม่ซื่อสัตย์,การหักหลัง,ความหลอกลวง,สิ่งที่ไม่จริง,ของปลอม
infidelity(อินฟีเดล'ลิที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่เลื่อมใสศาสนา,การนอกใจ,การนอกรีต
insincere(อินซินเซียร์') adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่จริงใจ., See also: insincerely adv., Syn. false
insincerity(อินซินเซีย'ริที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่จริงใจ,การหลอกลวง, Syn. hypocrisy
mc carthyism(มะคาร'ธิอิสซึม) n. การกล่าวหาว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
mendacity(เมนแดส'ซิที) n. ความมุสา,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่บริสุทธิใจ,ความเท็จ, Syn. untruthfulness
perfidious(เพอฟิด'เดียส) adj. โกง,ทุจริต,ไม่ซื่อสัตย์,ทรยศ,ไม่มีสัจจะ, See also: perfidiousness n., Syn. false
recreant(เรค'ริเอินทฺ) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,ทรยศ,หักหลัง,ไม่ซื่อสัตย์,เนรคุณ n. คนขี้ขลาด,คนทรยศ,คนหักหลัง, See also: recreance n. recreancy n.
traitorous(เทร'เทอเริส) adj. ทรยศ,หักหลัง,ขายชาติ,ท ไม่ซื่อสัตย์,กบฏ., See also: traitorousness n. traitorously adv. -S.,treacherous
unfaithful(อันเฟธ'ฟูล) adj. ไม่ซื่อสัตย์,นอกใจ,มีชู้,ไม่แม่นยำ,ไม่สมบูรณ์,ไม่แน่นอน., See also: unfaithfulness n.
unjust(อัน'จัสทฺ) adj. ไม่ยุติธรรม,ไม่เที่ยงธรรม,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่ชอบธรรม., See also: unjustly adv.
untrue(อันทรู') adj. ไม่จริง,ไม่ซื่อสัตย์,เทียม,ไม่ถูกต้อง., See also: untrueness n., Syn. fake
English-Thai: Nontri Dictionary
disaffected(adj) ไม่เป็นมิตร,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่พอใจ,เหินห่าง
disaffection(n) ความไม่เป็นมิตร,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่พอใจ,ความเหินห่าง,ความบาดหมาง
dishonest(adj) ไม่สุจริต,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ,กังฉิน
dishonesty(n) ความไม่สุจริต,ความไม่ซื่อสัตย์,ความหลอกลวง
disloyal(adj) ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ทุจริต,ไม่จงรักภักดี
faithless(adj) ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่มีสัจจะ,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ
infidel(adj) นอกศาสนา,ไม่ซื่อสัตย์,นอกใจ,ไม่เลื่อมใส
infidelity(n) ความนอกศาสนา,การนอกใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,การนอกรีต
insincere(adj) ไม่ซื่อสัตย์,ไม่จริงใจ,หน้าไหว้หลังหลอก
insincerity(n) ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่จริงใจ,ความหน้าไหว้หลังหลอก
perfidious(adj) โกง,ทรยศ,ทุจริต,ไม่ซื่อสัตย์
untrue(adj) ไม่จริง,เทียม,ไม่ซื่อสัตย์
untruth(n) ความไม่จริง,ความหลอกลวง,ความเท็จ,ความไม่ซื่อสัตย์
untruthful(adj) ไม่จริง,ไม่ซื่อสัตย์,เท็จ,หลอกลวง,ไม่จงรักภักดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crooked (adj.) ไม่ซื่อสัตย์ Syn. dishonest, corrupt
dishonest (adj.) ไม่ซื่อสัตย์ See also: ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่สุจริตใจ, ไม่จริงใจ Syn. untruthful, deceitful, slippery Ops. ethicle, moral
disloyal (adj.) ไม่ซื่อสัตย์ See also: ทรยศ, ไม่น่าเชื่อถือ, ไม่น่าไว้วางใจ Syn. unfaithful, faithless Ops. loyal, faithful, true
knavish (adj.) ไม่ซื่อสัตย์ See also: ไม่น่าไว้วางใจ Syn. tricky, deceptive Ops. honest
unjust (adj.) ไม่ซื่อสัตย์ See also: ผิดศีลธรรม, ผิดทำนองคลองธรรม Syn. dishonest Ops. honest
step out on (phrv.) ไม่ซื่อสัตย์ต่อ See also: นอกใจ, ทรยศ
blackguard (n.) ผู้ไม่ซื่อสัตย์และเลวทราม
corruption (n.) การไม่ซื่อสัตย์ Syn. dishonesty, bribery
dishonesty (n.) การไม่ซื่อสัตย์ Syn. bribery
dishonesty (n.) ความไม่ซื่อสัตย์ See also: ความไม่สุจริต, การทุจริต Syn. corruption Ops. dishonest, probily
dishonesty (n.) ความไม่ซื่อสัตย์ Syn. skullduggery
dishonesty (n.) ความไม่ซื่อสัตย์ Syn. skulduggery
disloyolty (n.) ความไม่ซื่อสัตย์ See also: ความจงรักภักดี Syn. faithlessness
electioneer (vi.) ใช้อิทธิพลหรือวิธีการที่ไม่ซื่อสัตย์เพื่อได้คะแนนเสียงมา
faithless (adj.) ซึ่งไม่ซื่อสัตย์ See also: ไม่มีสัจจะ, ไว้ใจไม่ได้ Syn. unfaithful, untrustworthy Ops. loyal, true
faithlessness (n.) ความไม่ซื่อสัตย์ See also: ความจงรักภักดี
false (adj.) ซึ่งไม่ซื่อสัตย์ See also: ไม่น่าไว้ใจ, ไม่จริงใจ, คบไม่ได้ Syn. dishonest, disloyal Ops. accurate, correct
fix it up with (phrv.) จัดการเป็นพิเศษกับ (อย่างไม่ซื่อสัตย์) (คำไม่เป็นทางการ)
fix things up (phrv.) จัดการเป็นพิเศษกับ (อย่างไม่ซื่อสัตย์) (คำไม่เป็นทางการ)
improbity (n.) ความไม่ซื่อสัตย์ See also: ความไม่สุจริต, การทุจริต Syn. corruption, dishonesty Ops. dishonest, probily
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have not been honest with meคุณไม่ซื่อสัตย์กับฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dishonest, greedy, selfish womanizer.ไม่ซื่อสัตย์ โลภ เห็นแก่ตัว เจ้าชู้
It takes time, it takes oil, it's dishonest, Mr. McCarthy.ต้องใช้เวลา ต้องใช้น้ำมัน มันไม่ซื่อสัตย์ครับ
How could I be unfaithful to my dear Dona Julia... who had nearly given up her life to love me?ผมจะไม่ซื่อสัตย์ ต่อ ดอนน่า จูเลียที่รักของผมได้อย่างไร ในเมื่อเธอมอบกายถวายชีวิตเพื่อรักผม
I mean, she goes on for five pages about how I was unfaithful to her.เธอผล่ามมา 5 หน้าเต็มว่า ว่าฉันไม่ซื่อสัตย์กับเธอ
One that's a little less upstanding.คนที่มีแต่ความไม่ซื่อสัตย์แบบนาย
Yes, but then why not to me as well?ใช่ แต่ทำไมไม่ซื่อสัตย์กับข้าด้วยล่ะ
So now their spirits are cursed, walking back roads, waterways, and if they find an unfaithful man, they kill him, and that man is never seen again.และตอนนี้วิญญานของพวกเธอต้องคำสาป เดินบนถนนแห่งความมืด, สายน้ำ และหากพวกเธอพบผู้ชายที่ไม่ซื่อสัตย์ พวกเธอก็พร้อมจะฆ่า
Tell me about it. So the husband was unfaithful.บอกฉัน สามีไม่ซื่อสัตย์
Shanti you done true.ชานติ คุณ ไม่ซื่อสัตย์
But the 1 thing I won't stand for is disloyaltyแต่สิ่งเดียวที่ฉันยอมไม่ได้ คือการไม่ซื่อสัตย์
If she'd been honest with us from the beginning--ถ้าเธอไม่ซื่อสัตย์กับเราตั้งแต่ต้น
Magic corrupts.เวทย์มนต์เป็นเรื่องไม่ซื่อสัตย์
Jim here teaches at the University of North Carolina and is writing a book about the criminal dishonesty, corruption, paranoia and abuses of power of Richard Nixon.ส่วนจิมสอนหนังสืออยู่ มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา กำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับ อาชญากรรม ความไม่ซื่อสัตย์ คอรัปชั่น จิตระแวง และการใช้อำนาจในทางที่ผิด ของริชาร์ด นิกสัน
Most men are unfaithful.ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ซื่อสัตย์กันทั้งนั้น
But you, you're not even kind, honest or charitable in any way.เป็นต้นแบบ แต่ว่าเธอ, เธอไม่มีความใจดีเลย, และยังไม่ซื้อสัตย์ด้วย
Is if we're not honest with each other.ก็คือถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน
Shouldn't wee honest with each other?เราไม่ซื่อสัตย์ต่อกันเหรอ?
Maybe things are moving too fast with Hannah, and even though you really like her, it feels dishonest because the truth is that you still have feelings for Sarah.อาจจะเป็นเพราะเรื่องที่เกี่ยวกับแฮนน่าห์ มันเกิดขึ้นเร็วเกินไป และแม้ว่านายจะชอบหล่อนจริงๆ ก็รู้สึกเหมือนกับการไม่ซื่อสัตย์ เพราะว่าความจริงแล้ว
I've been dishonest, and it's not fair to you.ผมไม่ซื่อสัตย์กับคุณ และมันก็ไม่ยุติธรรมกับคุณ
But she lies to herself.แต่เขากลับไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง
Why weren't you honest with me?ทำไมเธอไม่ซื่อสัตย์กับฉัน
Well, I know the personal toll disloyalty has taken on you.ผมรู้ว่าความไม่ซื่อสัตย์ ทำให้คุณละอายแค่ไหน
I can't ignore your disloyalties.ฉันไม่สามารถเพิกเฉยต่อความไม่ซื่อสัตย์ของเธอได้
Have I not always been honest with you, Cenred?ข้าเคยไม่ซื่อสัตย์กับเจ้าด้วยเหรอ เซนดริก?
I see you can't be honest with yourself.คุณนี้ไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองเลย
Dastan, I know I haven't been entirely honest with you.ดัสตาน ข้ารู้... ข้าไม่ซื่อสัตย์ต่อเจ้า
Are you comparing Tae Ra who was born within a proper family before I met you, with that filthy thing born from an affair you had?คุณคิดจะเปรียบเทียบแทราที่ เกิดอย่างถูกต้องหลังจากที่เราแต่งงานกัน กับลูกที่เกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ของคุณ?
Why are they upset? All dwarf queens are unfaithful.ทำไมพวกเขาถึงโกรธนัก ราชินีคนแคระทุกคนไม่ซื่อสัตย์อยู่แล้ว
I haven't been entirely honest with you, love. I'm sorry.ผมไม่ซื่อสัตย์กับคุณ ที่รักผมขอโทษ
Oh, my god. It's not just his disloyalty or deviousness.โอ้พระเจ้า มันไม่ใช่เรื่องความทุจริต หรือความไม่ซื่อสัตย์ของเขา
Dishonesty may help some make a few good amends... ♪ all dangers start ♪ความไม่ซื่อสัตย์อาจช่วยให้บางคน รู้สึกว่าเป็นการแก้ตัวที่ดี #all dangers start#
And maybe you're not being honest with me.แล้วบางทีคุณอาจจะไม่ซื่อสัตย์กับฉัน
What if you're dishonest about why you're lonely?แล้วถ้าเธอไม่ซื่อสัตย์กับเรื่องที่ว่าเธอเหงาล่ะ?
I'm just unfaithful.แค่ไม่ซื่อสัตย์เท่านั้น
The residents of Wisteria Lane are nothing if not loyal.ผู้อาศัยในวิสทีเรียเลน จะไม่มีความหมายเลย ถ้าไม่ซื่อสัตย์ซึ่งกันและกัน
Yes, the residents of Wisteria Lane are nothing if not loyal, but there are times when that loyalty is put to the test...ใช่แล้ว ผู้อาศัยในวิสทีเลียเลน จะไม่มีความหมายถ้าไม่ซื่อสัตย์ แต่มันก็มีช่วงเวลาที่ความซื่อสัตย์นั้น
I can smell disloyalty.ผมได้กลิ่นความไม่ซื่อสัตย์
Just having to look at him reminds me of your unfaithfulness outside this house. It's intolerable.แค่เพียงมองไปที่เขาทำให้ฉันนึกถึง ความไม่ซื่อสัตย์ของคุณที่ข้างนอกบ้านนี้ มันมากเกินไป
But I was never unfaithful.แต่ผมไม่เคยไม่ซื่อสัตย์
None of this is exactly evidence of infidelity.แต่เรื่องพวกนี้ไม่เห็นจะมีตรงไหนที่บอกว่าเขาไม่ซื่อสัตย์นี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ซื่อสัตย์
Back to top