ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใส่ร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใส่ร้าย*, -ใส่ร้าย-

ใส่ร้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใส่ร้าย (v.) slander See also: frame Syn. ใส่ความ, ใส่ไฟ, ใส่ร้ายป้ายสี
ใส่ร้ายป้ายสี (v.) slander See also: defame, malign, traduce, incriminate Syn. ใส่ร้าย, ให้ร้ายป้ายสี
ใส่ร้ายป้ายสี (v.) slander See also: frame Syn. ใส่ความ, ใส่ไฟ
ใส่ร้ายป้ายสี (v.) incriminate See also: allege, blame, condemn, give evidence against Syn. กล่าวหา, ว่าร้าย, กล่าวร้าย, ป้ายร้าย, ให้ร้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
asperse(อัสเพิร์ส') vt. ใส่ร้าย,ป้ายร้าย,พรมน้ำ -asperser n. -aspersive adj.
aspersion(อัสเพอ'เชิน,-เชิน) n. ข้อกล่าวหา,การใส่ร้าย,การป้ายร้าย,การพรมน้ำมนต์
brand(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
defame(ดิเฟม') vt. ทำลายชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี., See also: defamation n. ดูdefame defamatory adj. ดูdefame
denigrate(เดน'นิเกรท) vt. ใส่ร้าย,ป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,ทำให้ดำ, See also: denigration n. ดูdenigrate denigrator n. ดูdenigrate
disparage(ดิสแพ'ริจฺ) vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,ใส่ร้าย., See also: disparager n. ดูdisparage disparaging adv. ดูdisparage
frame(เฟรม) n. กรอบ,โครง,ร่าง,ร่างกาย,โครงสร้าง,องค์ประกอบ,ระบบ,สภาพของจิตใจ,รอบหนึ่ง (การตีเบสบอล) ,ยกหนึ่ง ๆ (มวย) vt. ประกอบก่อ,สร้าง,ติดตั้ง,ร่าง,กำหนด,คิด,วางแผน,ประพันธ์,ใส่กรอบ,ใส่วงกบ,ใส่ความ,ใส่ร้าย vi. พยายาม,ให้ความหวัง,พาตัวไป. -framable,frameable ad
frame-upn. การใส่ร้ายปรักปรำผู้บริสุทธิ์
imputation(อิมพิวเท' เชิน) n. การกล่าวหา, การใส่ความ, การใส่ร้าย, การให้ร้าย., See also: imputative adj. imputatively adv.
impute(อิมพิวท'ฺ) vt. กล่าวหา, ใส่ความ, ใส่ร้าย, ให้ร้าย, Syn. reckon, count, ascribe
incriminate(อินคริม' มะเนท) vt. กล่าวโทษ, ใส่ร้าย, กล่าวหา, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีฟ้องร้อง., See also: incrimination n. incriminator n. incriminatory adj., Syn. accuse
libel(ไล'เบิล) {libel (l) ed,libel (l) ing,libels} n. การหมิ่นประมาท,การกล่าวโทษใส่ร้าย,การใส่ร้าย,โทษฐานหมิ่นประมาท,สิ่งที่หมิ่นประมาทหรือใส่ร้ายผู้อื่น. vt. ตีพิมพ์เรื่องราวที่หมิ่นประมาทผู้อื่น,ใส่ร้าย, Syn. calumny
libelant libellant(ไล'บะเลินทฺ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libeler(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libeller(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libellous(ไล'บะลัส) adj. เป็นการหมิ่นประมาท,เป็นการใส่ร้าย, Syn. slanderous
libelous(ไล'บะลัส) adj. เป็นการหมิ่นประมาท,เป็นการใส่ร้าย, Syn. slanderous
malign(มะไลนฺ') vt. กล่าวร้าย,กล่าวหา,ใส่ร้าย,ทำให้เสียชื่อเสียง. adj. มีผลร้าย,ร้าย,มีเจตนาร้าย,เป็นภัย., See also: maligner n. malignly adv., Syn. defame,slander
slander(สแลน'เดอะ) vi.,vt.,n. (การ) ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี,หมิ่นประมาท, See also: slanderer n. slanderous adj.
slur(สเลอ) vt.,vi.,n. (การ) ทอดเสียงอย่างคลุมเครือ,ทอดเสียง,ร้องทอด,ออกเสียง,ทำอย่างรีบร้อน,ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้มีมลทิน,ทำให้เปรอะเปื้อน,ใส่ร้าย,ปิดบังความผิด,รอยตัวหนังสือทาบทับกัน,การเขียนติดกัน, Syn. slight,skimp,mumble
smear(สเมียร์) vt. ทา,ทาเปื้อน,ละเลง,ทำเลอะ,ป้ายสี,ใส่ร้าย,ลบ,ลบออก,ทำให้ประสบ,อุปสรรค,ฆ่า. n.. สีทา,สิ่งที่ใช้ทา,รอยเปรอะ,รอยเลอะ,การป้ายสี,การใส่ร้าย,รอยด่างพร้อย,มลทิน,ตัวอย่างนิดเดียวที่ทาบนแผ่นกระจกของกล้องจุลทรรศน์ เพื่อตรวจส่อง., See also: smearer n.
snare(สแนร์) n. กับดัก,แร้ว,จั่น,บ่วง,ห่วง,หลุมพราง,ห่วงลาดสำหรับตัดเอาเนื้องอกหรือเนื้อปูดออก,ถบโลหะขึงกลองแต๊ก vt. ดักสัตว์ด้วยแร้ว (จั่น,บ่วง,ห่วง,หลุมพราง) ,ล่อจับ,ดัก,หลอก,ใส่ร้าย,ป้ายสี., See also: snarer n. snaringly adv.
snipe(สไนพฺ) n. นกปากซ่อม,การดักยิง,ผู้ที่น่าเหยียดหยาม,ก้นบุหรี่หรือซิการ์ vi. ล่านกดังกล่าว,ดักยิง,ดักโจมตี,ใส่ร้ายป้ายสี (โดยเฉพาะการทำอย่างลับ ๆ), See also: sniper n.
traduce(ทระดิวซฺ') vt. ใส่ร้าย,ด่า,พูดให้ร้าย, See also: traducement n. traducer n. traducingly adv.
vilify(วิล'ละไฟ) vt. ทำให้เสียชื่อเสียง,ประฌาม,สบประมาท,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ประจาน,ทำให้เลว, See also: vilification n. vilifier n., Syn. defame
wrong(รอง) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) ผิด,ผิดพลาด,ไม่ถูกต้อง,ไม่เป็นความจริง,ไม่เหมาะสม,ไม่ปกติ,ประหลาด,ชอบกล,พิกล,ไม่สมควร,อยุติธรรม,ผิดศีลธรรม,เสีย,ไม่ยุติธรรม vt. กระทำผิด ใส่ร้าย ประทุษร้าย ละเมิด, See also: wronger n. wrongly adv. wrongness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
accusation(n) การกล่าวหา,การใส่ความ,การใส่ร้าย
accuse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้าย,ใส่ความ
asperse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้ายป้ายสี,แพร่ข่าวเท็จ
aspersion(n) การกล่าวหา,การใส่ร้าย,ข่าวเท็จ
blacken(vi,vt) กลายเป็นสีดำ,ใส่ร้ายป้ายสี
calumniate(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
calumnious(adj) ใส่ร้าย,สบประมาท,หมิ่นประมาท
calumny(n) การใส่ร้าย,การสบประมาท,การหมิ่นประมาท
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท
disparage(vt) ทำให้เสียชื่อ,ทำให้เสื่อมเสีย,ดูถูก,ดูหมิ่น,ใส่ร้าย
imputation(n) การกล่าวหา,การใส่ร้าย,การใส่ความ
impute(vt) กล่าวหา,ใส่ร้าย,คิดว่าเป็นของ,ใส่ความ
incriminate(vt) ใส่ความ,ปรักปรำ,ใส่ร้ายป้ายสี
inculpate(vt) ติเตียน,กล่าวหา,ใส่ร้าย,ฟ้องร้อง
libel(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
malignity(n) ความมุ่งร้าย,ความร้ายกาจ,การใส่ร้าย
slander(vt) หมิ่นประมาท,ใส่ร้าย,ใส่ร้ายป้ายสี
traduce(vt) ด่าว่า,สบประมาท,ใส่ร้าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
calumniate (vt.) ใส่ร้าย See also: กล่าวร้ายผู้อื่นเพื่อให้เสียชื่อเสียง Syn. defame, slander
calumnious (adj.) ใส่ร้าย Syn. slanderous, defamatory
defamatory (adj.) ใส่ร้าย Syn. slanderous
malign (vt.) ใส่ร้าย See also: พูดให้ร้าย, กล่าวหา, ทำให้เสียชื่อเสียง Syn. traduce, defame, slander
slanderous (adj.) ใส่ร้าย Syn. defamatory
snipe (vt.) ใส่ร้าย See also: นินทา, วิพากษ์วิจารณ์ Syn. abuse, assail, vituperate
frame (vt.) ใส่ร้าย (คำสแลง) See also: ใส่ความ
calumniation (n.) การใส่ร้าย
calumny (n.) การใส่ร้าย Syn. defamation
defamation (n.) การใส่ร้าย
malignancy (n.) การใส่ร้าย See also: การพูดให้ร้าย, การกล่าวหา, การทำให้เสียชื่อเสียง Syn. malice, fatality, virulence
mud (n.) การใส่ร้าย See also: การป้ายสี, การใส่ร้ายป้ายสี
mudslinger (n.) คนใส่ร้ายป้ายสี
mudslinging (n.) การใส่ร้ายป้ายสี See also: การใส่ร้าย, การกล่าวร้าย
scandalization (n.) การใส่ร้าย
scandalizer (n.) คนใส่ร้ายป้ายสี
slur (n.) การใส่ร้ายป้ายสี See also: การใส่ความ
slur (n.) คำพูดใส่ร้ายป้ายสี
smear (n.) คำพูดใส่ร้าย
traduce (vt.) พูดใส่ร้าย See also: กล่าวร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He wasn't trying to frame youเขาไม่ได้พยายามที่จะใส่ร้ายคุณ
The rumor is full of slanderข่าวลือนั่นเต็มไปด้วยเรื่องใส่ร้ายป้ายสี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And he'd be rotting in some prison if he hadn't escaped.ลูกฉันถูก ใส่ร้าย และคงจะตายในคุกไปแล้ว
I believe you mean "allegedly" denied Dr. Rush.ฉันเชื้อว่าคุณ ใส่ร้าย Dr.Rush
This is slanderous. What he's saying is slander, isn't it?ใส่ร้ายกันชัดๆ ไอ้ที่เขา พูดเป็นการใส่ร้าย
Framing a good man to get what you want?ใส่ร้ายคนดีๆ เพื่อสิ่งที่คุณต้องการ
Framing a company man.ใส่ร้ายพนักงานบริษัท
Put the dirty kill on me.ใส่ร้ายว่าฉันเป็นคนลงมือฆ่า
Slandered? When?ใส่ร้ายหรือ เมื่อไหร่กัน
Well, I'm just glad they've finally been relocated.ใส่ร้ายแอตติคัสว่าจับตัวมนุษย์
You slander my mother!คุณใส่ร้ายแม่ของฉัน!
Then someone's trying to set him up.งั้นต้องมีใครวางแผนใส่ร้ายท่าน
I don't blame you.ฉันไม่อยากใส่ร้ายคุณ
I've been trying to figure out why Trey would try to frame Ryan.ผมพยายามคิดมาตลอดนะ เทรย์จะมาใส่ร้ายไรอันทำไม
This is nothing more than a smear campaign.นี่เป็นแค่การใส่ร้ายป้ายสี
Someone who didn't like him denounced him as a rebel spy.อาจจะคนที่ไม่ชอบเขา แล้วใส่ร้ายว่าเป็นสาย
A couple of wannabes trying to impress me.ใครบางคนที่พยายามต้องการใส่ร้ายผม
...and whoever it was that set me up, wants me in the ground as quickly was possible....และใครก็ตามที่ใส่ร้ายฉัน อยากให้ฉันลงหลุมโดยเร็วที่สุด
Why would somebody want to set you up?ใครที่ไหนจะอยากใส่ร้ายคุณ?
And, whoever it was that set me up wants me in the ground as quickly as possible.และเจ้าคนที่ใส่ร้ายฉัน อยากให้ฉันลงหลุมให้เร็วที่สุด
How dare you accuse me.เธอกล้าดียังไงมาใส่ร้ายฉัน
I know firsthand these people will do whatever they can to frame Lincoln for Steadman's murder.ฉันรู้เลยว่าพวกนี้จะทำทุกอย่างที่ทำได้ เพื่อใส่ร้ายให้ลินคอล์นกลายเป็นคนฆ่าสเตดแมน
All we have is some crazy woman's accusations.เรารู้แค่ว่ามีผู้หญิงบ้า ที่พยายามใส่ร้ายเขา
We framed him. We killed his crew.เราใส่ร้ายเค้า เราฆ่าทีมของเค้า
TO INCRIMINATE WILHELMINA, AND HE COULD USE THIS--ที่จะใส่ร้ายวิลเลมีน่า เขาสามารถใช้เรื่องนี้-
I'm sparing Rita and Deb by framing Doakes.ผมช่วยริต้ากับเด็บด้วยการใส่ร้ายโดคส์
I was framed, okay. You have to believe me. I am not a murderer.ฉันถูกใส่ร้าย ฉันไม่ใช่ฆาตกร
So you deliberately framed Orson?นี่เธอใส่ร้ายออร์สันเหรอ
I've got a guy in,in here,his name is michael scofield and, and he will testify that he set me up and that he put the drugs on the boat.ผมมีคนที่อยู่ในนี้ชื่อ ไมเคิล สโกฟิลด์ เขาจะขึ้นให้การว่าเขาใส่ร้ายผม และเขาเป็นคนเอายาไปไว้บนเรือนั่น
So,what,I'm framing someone?แล้วไง,ผมจะไปใส่ร้ายใครได้หล่ะ
Well,did it ever occur to you that someone might be framing me?ผมเคยเกี่ยวข้องกับคุณ/Nเรื่องการใส่ร้ายนี่มั้ย
Maybe he set the fire himself soe could blame my husband.เขาอาจจะวางเพลิงเพราะจะใส่ร้ายสามีชั้น
That's not true! My dad was framed and killed himself.ไม่จริงครับ พ่อผมถูกใส่ร้ายจนต้องฆ่าตัวตาย
Why is that so hard for you to understand?ทำไมคุณเข้าใจอะไรยากยังงี้ - มีคนใส่ร้าย
You're not even close to getting out of here.ท่านเคยใส่ร้ายใครบ้างไหม ท่านนายพล ? นายออกไปจากที่นี้ได้เรื่องมันก้อไม่จบหรอก
Eddie's trying to frame me.เอ็ดดี้พยายามใส่ร้ายฉัน
He knows that I planned to frame you for everything.เขารู้ที่ข้าวางแผนที่จะใส่ร้ายเจ้าทุกอย่าง
I have to know what I'm being framed and executed for.ข้าต้องการรู้ว่าข้าถูกใส่ร้ายและต้องโทษประหารเพื่ออะไร
This is a trap they've setup to frame us as murderers!เป็นกับดัก พวกมันจัดฉากเพื่อใส่ร้ายว่าเราเป็นฆาตกร!
Will you blame my family again?ป้าจะใส่ร้ายครอบครัวผมอีกหรือไม่?
You will get blamed for this movement.เธอจะถูกใส่ร้ายเพราะการเคลื่อนไหวครั้งนี้
Who framed my brotherคนที่ใส่ร้ายพี่ชายผม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใส่ร้าย
Back to top