ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แน่นอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แน่นอน*, -แน่นอน-

แน่นอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แน่นอน (adv.) certainly See also: surely, definitely Syn. แน่ๆ, เป็นแน่
English-Thai: HOPE Dictionary
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
dribs and drabsn. ปริมาณเล็กน้อยและมักไม่แน่นอน
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
inaccurate(อินแอค' คิวเรท) adj. ไม่แม่นยำ, ไม่ละเอียด, ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน., See also: inaccurately adv. inaccurateness n., Syn. inexact, imprecise, faulty
agnostic(แอกนอส' ทิค) n.,adj. ผู้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเพราะไม่มีใครที่รู้จริง, ผู้ไม่เชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งแน่นอนที่สุดในบาง อย่าง (ทฤษฎีอวิชชา)
algorism(แอล' กะริสซึม) n. ระบบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของอาหรับ (โดยใช้ตัวเลข 1, 2, 3.......) วิธีการคำนวณด้วเลขอาหรับ, ลำดับขึ้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา, ขั้นตอนวิธี, ชุดของคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างมีขั้นตอนเพื่อใช้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง -algorismic adj.
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
alimony(แอลลิโม' นี) n. ค่าเลี้ยงดูภรรยาที่หย่าร้างกับสามี, ค่าครองชีพ. -alimonied adj.ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนของทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงตัว. -n. ส่วนที่หารลงตัว
aliquot(แอล' ลิโควท) adj. เป็นตัวหารได้พอดี ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนชองทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงด้วย. -n. ส่วนที่หารลงตัว
all rightปลอดภัย, ใช่,สบายดี, ซึ่งพอใจ, แน่นอน
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน
amorphous(อะมอร์' ฟัส) adj. ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, อสัณฐาน, ไร้จุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน. -amorphousness n.
amphibolic(แอมฟิบอล' ลิค) adj. ไม่แน่นอน, มีความหมายสองนัย, การพูดจาคลุมเคลือ (uncertain)
aoristic(เอ'อะริส'ทิค) adj. =aorist ไม่มีกำหนด, ไม่แน่นอน (indefinite)
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
assure(อะชัวร์') vt. ทำให้มั่นใจ, ทำให้แน่นอน,รับรอง,ประกัน, ยืนยัน,ให้กำลังใจ.
assured(อะ ชัวดฺ) adj. ประกัน,แน่นอน,ปลอดภัย, กล้า,มั่นใจ,กล้าเกิน. -n. ผู้เอาประกันภัย, Syn. self-possessed, confident
astatic(เอสแทท'ทิค) adj. ไม่แน่นอน, ไม่มั่นคง, ไม่มีทิศทางที่แน่นอน. -astaticism n.
averment(อะเวอ'เมินท) n. การเฉลี่ย, ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แน่นอน (act of averring)
azeotrope(อะซี'โอโพรพ) n. ของเหลวผสมที่มีจุดเดือดสูงสุดและต่ำสุดที่ และกลั่นออกโดยไม่มีการสลายตัวและเป็นสัดส่วนที่แน่นอน เช่น ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์กับน้ำ -azeotropic adj.
bag(แบก) {bagged,bagging,bags} n. ถุง,กระสอบ,ย่าม,กระเป๋าถือ,ความมั่งคั่ง,อาชีพ,อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน,มั่นใจ) vi. บวม,พองขึ้น,มีท้อง vt. ใส่เข้าไปในถุง,ล่า,ฆ่า,ทำให้บวมหรือพอง, Syn. pouch
borderlandn. พรมแดน,ภาวะที่ไม่แน่นอน,เขตแดนที่คลุมเครือ,ความก้ำกึ่ง, Syn. border
bound(เบาดฺ) {bounded,bounding,bounds} adj. ถูกผูกมัด,เหนียวแน่น,แน่นอน,จักต้อง,ตัดสินใจ,เข้าเล่ม,ท้องผูก vi. กระโดด,เด้งกลับ,จดกับ,ประชิดกับ vt. จำกัด,กลายเป็นขอบเขต,พูดถึงขอบเขต -n. การกระโดด,การเด้งกลับ,ขอบเขต,ชายแดน adj. กำลังจะ,ไปทาง,พร้อมที่จะ
bumpy(บัม'พี) adj. ขรุขระ,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง, See also: bumpiness n.
butterflyn. ผีเสื้อ,คนที่มีใจคอไม่แน่นอน,การว่ายน้ำแบบผีเสื้อ
capriccioso(คะพรีซีโอ'โซ) adj. ไม่แน่นอน,ตามอำเภอใจ
caprice(คะพรีส') n. อำเภอใจ,การเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน,เพลงที่คิดตามอำเภอใจ, Syn. whim ###A. certainty
capricious(คะพริซ'เชียส) adj. ไม่แน่นอน,ตามอารมณ์,, See also: capriciousness n., Syn. erratic
casual(แคส' ชวล) adj. โดยบังเอิญ,จร,ประจวบเหมาะ,ไม่แน่นอน,ตามอารมณ์,ไม่เป็นทางการ,ธรรมดา ๆ (ชุดแต่งกาย) -n. คนทำงานที่ให้มาทำงานในเวลาที่ไม่แน่นอน, Syn. haphazard
certain(เซอ'เทิน) adj. แน่ใจ,แน่นอน,ไม่มีพลาด,บ้าง, See also: certainly adv. -Conf. sure
certainty(เซอ'เทินที) n. ความแน่นอน,ความแน่ใจ,สิ่งที่แน่นอน, Syn. certitude ###A. doubt
chanciness(ชาน'นิเนส) n. ภาวะอันตราย,ภาวะที่ไม่แน่นอน
chancy(ชาน'ซี) adj. ไม่แน่นอน,เสี่ยง,โชคดี,เป็นมงคล, Syn. risky,
changeable(เชน'จะเบิล) adj. เปลี่ยนแปลงได้,เปลี่ยนได้ง่าย,ไม่แน่นอน, See also: changeability n. changeableness n., Syn. inconstant
changeful(เชน'จฺฟูล) adj. เปลี่ยนแปลง,เปลี่ยนได้ง่าย,เปลี่ยนไปมาก,ไม่แน่นอน, See also: changefulness n., Syn. variable ###A. certain
changeless(เชน'จฺเลส) ไม่เปลี่ยนแปลง,แน่นอน,มั่นคง, See also: changelessness n., Syn. certain ###A. uncertain
choppyadj. เป็นคลื่นที่แตกชัดสาด,ไม่แน่นอน,ซึ่งมักเปลี่ยนทิศทาง, See also: choppiness n.
cinch(ชินช) n. สายคาด,สายคาดท้อง,สายคาดอานม้า,สิ่งที่แน่นอนและง่าย,ผู้ที่จะชนะแน่นอน
clearlyadv. แน่ชัด,ชัดแจ้ง,แน่นอน -Conf. clear
clench(เคลนชฺ) {clenched,clenching,clenches} vt. หุบแน่น (มือ,ฟัน,ปาก) ,กำแน่น,ปิดแน่น,จับแน่น,กำหนดแน่นอน,ตกลง. vi. จับแน่น,กำแน่น,ตอกแน่น,บีบแน่น,ตอกติด
English-Thai: Nontri Dictionary
absolute(adj) สมบูรณ์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
vagary(n) ความนึกฝัน,ความไม่แน่นอน,ความเปลี่ยนแปลง
ALL all right(adj) ถูกต้อง,ใช่,ดีแล้ว,เป็นที่พอใจ,แน่นอน
assured(adj) แน่ใจ,แน่นอน,มั่นใจ
incalculable(adj) ไม่สามารถนับได้,เหลือคนานับ,ไม่แน่นอน
caprice(n) การทำตามอำเภอใจ,ความไม่แน่นอน
capricious(adj) ไม่แน่นอน,เอาแต่ใจ,ตามอำเภอใจ
certain(adj) แน่ใจ,แน่ๆ,แน่นอน,เที่ยง
certainly(adv) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ
changeable(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แลกได้
changeful(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แปรปรวน
changeless(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง,แน่นอน,มั่นคง
contingency(n) ความเป็นไปได้,ความไม่แน่นอน,อุปัทวเหตุ
contingent(adj) สุดแล้วแต่,สุดแต่,ซึ่งไม่แน่นอน
dead(adj) ตาย,ดับ,สิ้นลม,สูญสิ้น,แน่นอน,ทั้งสิ้น,ตายด้าน,เป็นหมัน
decided(adj) เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,เด็ดขาด,แน่นอน,ไม่มีปัญหา,ไม่เป็นอื่น
decidedly(adv) อย่างเด็ดเดี่ยว,อย่างแน่วแน่,อย่างแน่นอน,อย่างไม่มีปัญหา
decisive(adj) อย่างเด็ดขาด,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ,ซึ่งชี้ขาด,แน่วแน่
indefinable(adj) ไม่แน่นอน,ไม่มีกำหนด,คลุมเครือ,วินิจฉัยไม่ได้
definite(adj) มีเขตจำกัด,แน่นอน,ชัดเจน,เด็ดขาด,ยืนยัน
determinant(adj) แน่วแน่,แน่นอน
determinate(adj) ซึ่งตัดสินใจแล้ว,แน่นอน,เด็ดขาด,ตามที่กำหนดไว้
determination(n) การตกลงใจ,ความตั้งใจ,ความแน่นอน,การกำหนด
determined(adj) มั่นคง,แน่นอน,ซึ่งตัดสินใจแล้ว,ซึ่งตกลงแล้ว
direct(adj) โดยตรง,แน่นอน,ไม่มีทางเลี่ยง,เด็ดขาด
distinct(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดเจน,แน่แท้,แน่นอน,เจาะจง,แตกต่าง
doubtless(adv) อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างแน่นอน
indubitable(adj) เชื่อถือได้,ไม่ต้องสงสัย,แน่นอน
ensure(vt) รับประกัน,ทำให้แน่ใจ,ทำให้แน่นอน,รับรอง,ทำให้มั่นใจ
equivocal(adj) สองแง่สองง่าม,มีสองนัย,กำกวม,ไม่แน่ชัด,ไม่แน่นอน
exact(adj) แน่นอน,แน่ชัด,ถูกต้อง,เที่ยง,แม่นยำ
exactness(n) ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแน่ชัด,ความเที่ยงตรง
explicit(adj) แจ่มแจ้ง,แน่ชัด,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,แน่นอน
fickle(adj) เปลี่ยนแปลงเสมอ,กลับกลอก,ไม่แน่นอน,เหลาะแหละ,โลเล
finite(adj) จำกัด,แท้,แน่นอน
firm(adj) มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,แน่นอน,หนักแน่น,แน่นหนา,แข็งแรง
flighty(adj) เร็ว,ทำเป็นเล่น,เหลาะแหละ,ไม่แน่นอน
implicit(adj) แน่แท้,แน่นอน,โดยปริยาย,บอกเป็นนัย,มีความหมายว่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
definite adviceคำยืนยันแน่นอน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
determine preciselyกำหนดแน่นอน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
peremptoryที่แน่นอน, เด็ดขาด, โดยสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
uncertaintyความไม่แน่นอน, ความเคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accuratelyถูกต้องแน่นอน [การแพทย์]
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
Amorphousอะมอร์ฟัส โครงสร้างของสารของแข็งซึ่งการจัดเรียงของอะตอมเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coast ชายฝั่งทะเล แถบแผ่นดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณที่มีลักษณะ ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด มีความกว้างกำหนดไม่แน่นอน [สิ่งแวดล้อม]
crystalผลึก, ของแข็งเนื้อเดียว มีผิวหน้าเรียบ มีรูปทรงและมุมระหว่างผิวหน้าแน่นอนจำแนกตามพันธะเคมีที่ยึดอะตอมต่าง ๆ ในผลึกไว้ด้วยกันได้ 3 ชนิด คือ ผลึกไอออนิก ผลึกโคเวเลนต์ และผลึกโลหะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Debentureหุ้นกู้เป็นตราสารการกู้เงินระยะยาว (อายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป) จากประชาชน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนด และจะได้คืนเงินต้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ระบุในตราสาร หลักทรัพย์ที่บริษัทนำออกจำหน่ายเพื่อกู้เงินจากผู้ลงทุน หุ้นกู้จะมี กำหนดเวลาไถ่ถอนคืนที่แน่นอน ผู้ถือหุ้นกู้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท จะได้รับดอกเบี้ยตอบแทนเป็นงวด ๆ ตามอัตราที่กำหนด ตลอดอายุของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในหุ้นกู้จะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับฐานะกิจการของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และระดับอัตรา ดอกเบี้ยในตลาดการเงินขณะที่นำหุ้นกู้ออกจำหน่ายครั้งแรก [ตลาดทุน]
Exact Conversionค่าแน่นอน [การแพทย์]
Irregular serialสิ่งพิมพ์ในลักษณะวารสาร มีกำหนดออกไม่สม่ำเสมอสิ่งพิมพ์ในลักษณะวารสารที่มีกำหนดออกเผยแพร่ที่ไม่สม่ำเสมอ หรือรายสะดวก หรือ มีกำหนดออกไม่แน่นอน
hydrateไฮเดรต, น้ำผลึก, สารประกอบที่มีโมเลกุลของน้ำจำนวนแน่นอนรวมอยู่ด้วยเช่น CuSO4.5H2O ประกอบด้วยโมเลกุลของน้ำ 5 โมเลกุล   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
organอวัยวะ, ส่วนหนึ่งของร่างกายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีโครงสร้างแน่นอนและทำหน้าที่เฉพาะอย่าง  เช่น ใบไม้ หัวใจ จมูก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
quantumควอนตัม, กลุ่มของพลังงานจากการแผ่รังสี มีค่าพลังงานแน่นอนเฉพาะตัวและเป็นสัดส่วนกับค่าความถี่ของการแผ่รังสีนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rapid Assessment Method of Waste Generation วิธีประเมินอย่างรวดเร็วของการเกิดของเสีย การประเมินโดยวิธีคำนวณหาปริมาณของเสียจาก แหล่งกำเนิดที่ไม่แน่นอน ซึ่งอิงค่าสัมประสิทธิที่ปริมาณได้จากผลการปฏิบัติจริงในสนาม [สิ่งแวดล้อม]
rigid bodyวัตถุแข็งเกร็ง, วัตถุที่มีรูปทรงแน่นอน ระยะห่างระหว่างจุดต่าง ๆ บนวัตถุคงตัว และวัตถุไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อเคลื่อนที่หรือมีแรงกระทำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
setเซต, กลุ่มของสิ่งของ หรือจำนวนซึ่งมีข้อจำกัดความแน่นอน สามารถบอกได้ว่าสิ่งของ หรือจำนวนนั้นอยู่ในกลุ่มหรือไม่ เรียกสิ่งที่อยู่ในเซตว่าสมาชิก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
precisionความเที่ยง, ความละเอียดถูกต้องแน่นอนของการวัด หรือความเที่ยงของค่าประมาณการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ วัดได้จากความผิดพลาดของการวัดหรือการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือนั้น ๆ ถ้าความผิดพลาดมีมาก ความเที่ยงจะต่ำแต่ถ้าความผิดพลาดมีน้อย ความเที่ยงจะสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Proved Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว ปริมาณสำรองที่ได้มาโดยการคำนวณและประมาณการจากข้อมูลการเจาะและทดสอบหลุมปิโตรเลียมซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบแล้ว รวมทั้งมีหลักฐานข้อมูลการผลิต หรือข้อมูลทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ที่มีความแน่นอนค่อนข้างสูงมาสนับสนุนว่า จะสามารถผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาได้คุ้มค่าการลงทุนภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์ในขณะนั้น [ปิโตรเลี่ยม]
X marks the spotตำแหน่งที่แน่นอน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
all right (adv.) แน่นอน See also: อย่างแน่นอน Syn. certainly
altogether (adv.) แน่นอน
by all means (idm.) แน่นอน See also: ได้เลย
certain (adj.) แน่นอน See also: แน่ใจ, มั่นใจ Syn. confident, sure
cocksure (adj.) แน่นอน Syn. certain, sure
def (sl.) แน่นอน
definite (adj.) แน่นอน See also: แน่ชัด, แจ่มแจ้ง, ชัดเจน Syn. clear, obviou, accurate Ops. indefinite, inexact, vaque
in the bag (idm.) แน่นอน See also: แน่ๆ
naturally (adv.) แน่นอน See also: อย่างที่คาดไว้ Syn. absolutely, certainly, of course
nice (adj.) แน่นอน See also: เที่ยงตรง
no doubt (idm.) แน่นอน See also: ไม่ต้องสงสัย
obviou (adj.) แน่นอน See also: แน่ชัด, แจ่มแจ้ง, ชัดเจน Syn. clear, accurate Ops. indefinite, inexact, vaque
of course (adv.) แน่นอน See also: อย่างที่คาดไว้ Syn. absolutely, certainly
pinpoint (adj.) แน่นอน See also: แม่นยำ
steadfast (adj.) แน่นอน See also: แน่วแน่
strict (adj.) แน่นอน See also: เที่ยงตรง, แม่นยำ Syn. exact, accurate, precise
sure (adj.) แน่นอน See also: ไม่ต้องสงสัย, แน่ๆ Syn. certain, undoubted, undeniable
surefire (sl.) แน่นอน See also: แน่ใจได้, ซึ่งมั่นใจได้
true (adv.) แน่นอน See also: เที่ยงตรง, แม่นยำ
without fail (idm.) แน่นอน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It was certainly a lot of funมันสนุกมากๆ แน่นอน
Of course, I will comeแน่นอน ฉันจะมาแน่
Sure you haveแน่นอน คุณเคย
Certainly, I listen practically every nightแน่นอน ฉันฟังมันเกือบจะทุกคืน
Certainlyแน่นอน มาหาฉันที่นี่เวลา 8.15 น.นะ
Surely, you don't want to be expelled?แน่นอนว่า เธอไม่ต้องการถูกไล่ออกใช่ไหม?
Of course, I don'tแน่นอน ฉันไม่ต้องการ
He would of course have heard the whole story of…แน่นอนว่าเขาคงจะได้ยินเรื่องราวทั้งหมดของ...
Of courseแน่นอน ไม่มีปัญหา
It definitely costs a lot of moneyแน่นอนว่ามันต้องใช้จ่ายเงินมาก
It sure seems like we got a lot in commonแน่นอนมันดูเหมือนเรามีอะไรหลายอย่างเหมือนกัน
Sure you can, if you know how the system worksแน่นอนว่าคุณทำได้ถ้าคุณรู้ว่าระบบมันทำงานอย่างไร
Of course, I don't expect things to go so well at firstแน่นอน ฉันไม่ได้คาดหวังให้สิ่งต่างๆ เป็นไปด้วยดีในครั้งแรก
That certainly makes me feel betterแน่นอนว่านั่นน่ะทำให้ฉันดีขึ้น
I will certainly be thereฉันจะไปที่นั่นแน่นอน
But, of course, it is up to you, sirแต่ แน่นอนว่า มันขึ้นอยู่กับท่าน ครับ/ค่ะ
That's exactly what a doctor told meนั่นแหล่ะคือสิ่งที่หมอบอกกับฉันอย่างแน่นอน
I don't think anyone know for sureฉันไม่คิดว่าจะมีใครรู้อย่างแน่นอน
I obviously can't tell you whyฉันไม่สามารถบอกคุณได้แน่นอนว่าทำไม
Do you know the exact date?คุณทราบวันที่ที่แน่นอนไหม
No, of course notไม่ อย่างแน่นอน
We don't exactly have a playtime like youพวกเราไม่ได้มีเวลาเล่นเหมือนคุณแน่นอน
Shopping is definitely not a thing I like to do very oftenการชอบปิ้งไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากจะทำบ่อยๆ อย่างแน่นอน
I knew for a certainty that his real name is Smithฉันทราบเป็นที่แน่นอนแล้วว่าชื่อจริงๆ ของเขาคือสมิธ
It is unclear precisely what happened with himมันไม่ชัดเจนแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา
I can't remember exactly where, but we can look it upฉันไม่สามารถจำได้แน่นอนว่าที่ไหน แต่เราสามารถค้นหามันได้
I definitely won't lay a hand on youฉันจะไม่แตะต้องเธออย่างแน่นอน
He's definitely as cute as me!เขาต้องน่ารักอย่างฉันแน่นอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mice, indeed, and proud of it!หนู แน่นอน และจงภูมิใจสิ่งที่เราเป็น
You think you're so cute.แน่ใจนะว่าไม่มีแบคทีเรีย? แน่นอน มันมีแบคทีเรียด้วย นี่ไงตรงนี้ไง
They used to tip him off... about the really good loads. Of course, everybody got a piece.บรรทุกของดีๆมา แน่นอน ทุกๆคนมีของดี
Now, we do not fall in love with empty things unless, of course, their daddies are rich.เอาล่ะ เราจะไม่ตกหลุมรักกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนนะ นอกจากว่า แน่นอน ถ้าพ่อพวกหล่อนรวย
You bet. You bet. My nose will be so clean.ครับ แน่นอน ผมไม่ชอบหาเรื่องอยู่แล้ว.
Oh, sure. People who tell you where to go and how to dress.โอ้ แน่นอน ผู้คนจะบอกเธอ จะไปที่ไหนและแต่งตัวอย่างไร
Prince Ali Ababwa! Of course.เข้าชายอาลี อะบาวา แน่นอน ข้าดีใจที่พบท่าน
Is it safe? -Sure. Do you trust me?มันปลอดภัยรึเปล่า แน่นอน เธอเชื่อใจข้ารึเปล่า
Yeah, not all of them, of course, but, you know, some of them.ใช่ ไม่ใช่พวกเขาทั้งหมด แน่นอน แต่ แค่บางคน
It's probably a safe bet Ray Soames never made the varsity basketball team.- นี่ไม่ใช่วิธการที่ถูกต้องนะ - แน่นอน ?
Yes, but how do you prosecute a case like this?นั่นเป็น... แน่นอน ฆ่าตามคำสั่ง
A guess. A guess, of course. They're your kids.เดาเอาน่ะ เดาเอา แน่นอน พวกเขาเป็นลูกคุณ
You shouldn't be worried. - Of course Woody ain't worried.- แน่นอน วูดดี้ นายไม่กังวลอยู่แล้ว
We'll share it. Me and your Aunt Spiker!- แน่นอน เราจะแบ่งกัน
You're a hero. I am?- แน่นอน คุณคือฮีโร่
Of course. Of course it is. I found what I was looking for.แน่นอน แน่นอน หลานได้พบสิ่งที่หลานตามหา
I could take this to court, sure. But it wouldn't do no good.ผมเอาเรื่องนี้ขึ้นศาลได้ แน่นอน แต่รับประกันไม่ได้นะ
Yes, of course, we both have bio-ports.ใช่ แน่นอน เราทั้งสองมีไบโอ-พอดส์
Yeah, sure. But why? What's wrong?ช่าย แน่นอน แต่ทำไม มีอะไรผิดไปหรือ
Now, you know that my inspiration for these stories... come, of course, from my personal life.ตอนนี้ คุณรู้แล้วว่า / แรงบันดาลใจของฉันสำหรับเรื่องนี้ มาจากที่ไหน แน่นอน / ต้องมาจากเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของฉัน
And, of course, to Brazil's own gift to us, the extraordinary Isabella!และ แน่นอน แด่ขวัญใจจากบราซิลของเรา อิซาเบลล่าผู้ไม่ใช่ธรรมดา
And, yes, no doubt to others, our ways seem quaint.และ แน่นอน ไม่ต้องสงสัยเลยว่า มันจะดูโบราณไปสำหรับผู้อื่น
Oh, well, yes, indeed. And it was our pleasure, Linney.โอ้ ใช่ แน่นอน เป็นเกียรติของเราจริงๆ ลินนี่
Of course not, how disgusting!ไม่ แน่นอน ขยะแขยงขนาดนี้!
He's the top defense attorney in the state.เขาเป็นทนายฝ่ายจำเลยระดับท๊อปของรัฐ แน่นอน เขาเป็นไอ้โง่
Yeah, I'd... Sure, that'd be great.เอาสิ แน่นอน ฉันอยากไป
Enron obviously bad apples.เอนรอน แน่นอน แอปเปิลเน่า
And then of course the rest is history.แล้วจากนั้น แน่นอน ที่เหลือก็รู้ ๆ กันอยู่
And there's a bunch of boxes there with of course big brand message on it.หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ แน่นอน มีตราเครื่องหมายการค้าติดอยู่ข้างกล่อง
And he said well I could kill it you know and we said yes of course you're the manager you could kill it it would never air.เราก็บอกว่า แน่นอน ก็คุณเป็นผู้จัดการนี่ คุณยกเลิกมันได้ ไม่เอามันออกฉาย แล้วเขาก็อึก ๆ อัก ๆ
They would punch that number in the material was tabulated and the machines were set.ตีตราลงบนตัวเชลย และเซ็ทเครื่อง แน่นอน ต้องมีการพิมพ์บัตรขึ้นมา
Do you agree on their marriage? I've already agreed on it from the start.ใช่ แน่นอน ผมจะเตรียมห้องประชุมเดี๋ยวนี้แหละครับ
How can I give away my two daughters in one time?แล้วคุณเคยได้ยิน เซจ เอนเตอร์ไพรซ์ มั้ย แน่นอน ลี คุ โช เป็นประธาน เซจ เอนเตอร์ไพรซ์
Hell, yeah, we'll use you.โอ้ แน่นอน เราจะใช้เธอแน่
Along with his invisibility Cloak.เอ่อ แน่นอน 814 01: 00: 56,560
Then I realized she wasn't, so as usual, I ran away.แต่พอรู้ว่าเธอไม่ได้สวยจริงๆ แน่นอน ผมก็เลยหนีไปน่ะสิ
Yeah, definitely, that's okay with Billy too.ได้ แน่นอน มันโอเค ไปกับบิลลี่ด้วย
So if we work with you and your open spaces coalition, is that gonna help the Huckabees image?ถ้าทำงานร่วมกัน ทำงานร่วมกับแนวร่วมโอเพ่นสเปซ จะช่วยภาพพจน์ของฮัคคาบี้ส์มั้ย แน่นอน ช่วยฉันมั้ย ช่วยแน่
The employee of the month parking spot right in front of the main entrance, of course, the Mega Mart mug, the, uh, gift certificate for dinner for two at the lobster barrel on 17th street.พนักงานดีเด่นประจำเดือน ได้สิทธิจอดรถด้านหน้าทางเข้าห้าง แน่นอน ถ้วยเมก้ามาร์ท แล้วก็ บัตรของขวัญสำหรับอาหารค่ำ 2 ท่าน ที่ร้านล็อบสเตอร์บาร์เลย์ ถนน 17
Except, of course, for the parking space.ยกเว้น แน่นอน ช่องจอดรถ

แน่นอน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: แน่นอน English: definite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แน่นอน
Back to top