ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เลิศลอย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เลิศลอย*, -เลิศลอย-

เลิศลอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลิศลอย (v.) be lofty See also: be high, be sublime, be superb Syn. เด่น, เลิศ Ops. ต่ำต้อย
เลิศลอย (adj.) lofty See also: exalted, elevated, stately, majestic, noble, sublime, high, superb Syn. เด่น, เลิศ, ชั้นสูง Ops. ต่ำต้อย
English-Thai: Nontri Dictionary
lofty(adj) ทะนงตัว,โอ่โถง,เลิศลอย,หรู,สง่า,สูงส่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เลิศลอย
Back to top