ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพิ่มปริมาณ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพิ่มปริมาณ*, -เพิ่มปริมาณ-

เพิ่มปริมาณ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพิ่มปริมาณ (v.) grow See also: increase, expand, extend, develop, enlarge Syn. เพิ่มขึ้น, เพิ่มพูน, ขยาย, พัฒนา Ops. ลดลง, น้อยลง, ลดปริมาณลง
เพิ่มปริมาณ (v.) increase See also: grow, expand, extend, develop, enlarge Syn. เพิ่มขึ้น, เพิ่มเติม, เพิ่มพูน Ops. ลด, ลดลง, หดหาย, น้อยลง
English-Thai: HOPE Dictionary
fortify(ฟอร์'ทิไฟ) {fortified,fortifying,fortifies} vt. ทำให้แข็งแรง,จัดการป้องกัน,สร้างสิ่งป้องกันข้าศึก,เพิ่มวิตามิน,เพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์. vi. สร้างสิ่งป้องกัน, See also: fortifiable adj. fortifier n. fortifyingly adv. -S...
heighten(ไฮ'เทิน) vt. เพิ่มความสูง,เพิ่มปริมาณ,ทำให้แข็งแรงขึ้น,ทำให้สำคัญขึ้น,ทำให้เด่นขึ้น,เพิ่ม,สว่างขึ้น,เข้มข้นขึ้น., See also: heighner n., Syn. enhance
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concentrated latexน้ำยางข้น คือ น้ำยางสดที่ทำให้เข้มข้นโดยการหมุนเหวี่ยงหรือการแยกครีม เพื่อแยกส่วนที่เป็นเนื้อยางออกจากเซรุ่ม และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 60% สำหรับวิธีการหมุนเหวี่ยง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทย และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 64% สำหรับวิธีการแยกครีม เนื่องจากน้ำยางสดมีปริมาณน้ำมากเกินไปไม่เหมาะที่จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนส่ง [เทคโนโลยียาง]
Primerดีเอ็นเอสายเดี่ยวสายสั้นๆ สามารถไปจับปลายของดีเอ็นเอตั้งต้นแต่ละสายprimer ถูกประยุกต์ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง (Polymerase chain reaction, PCR) ในการทำ PCR ซึ่งปฏิกิริยาในหลอดทดลองประกอบด้วยดีเอ็นเอตั้งต้น (ดีเอ็นเอ 2 สายจับกัน) primer 2 สาย DNA polymerase (เอนไซม์ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอตั้งต้น) dNTPs (deoxynucleotide triphosphates เป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอนำไปต่อโดย DNA polymerase เพื่อสร้างดีเอ็นเอสายใหม่) หลังจากนั้นปฏิกิริยาถูกควบคุมอุณหภูมิและเวลาเป็นรอบๆ โดยใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติ โดยแต่ละรอบเริ่มจากควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ดีเอ็นเอ 2 สายที่จับกันแยกออกจากกันเป็นดีเอ็นเอสายเดี่ยว 2 สาย แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ primer แต่ละสายจับกับดีเอ็นเอสายเดี่ยว แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาอีกครั้งให้ DNA polymerase สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer ดังนั้นเมื่อผ่านรอบแรกดีเอ็นเอเพิ่มขึ้น 2 เท่า และเมื่อเข้ารอบสองดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าในรอบแรกจะกลายเป็นดีเอ็นเอตั้งต้นของรอบสอง ทำให้เมื่อควบคุมอุณหภูมิและเวลาหลายๆ รอบดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้น 2 ยกกำลัง n เท่า เมื่อ n คือ จำนวนรอบ เนื่องจากใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละรอบ ทำให้เมื่อผ่านไปเป็นชั่วโมง ดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้นมากมายเพียงพอต่อการนำไปศึกษา ดังนั้น primer ช่วยให้การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอประสบผลสำเร็จ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I won't increase the dosage of aggression drugs.ฉันจะไม่เพิ่มปริมาณยาที่เราใช้ฉีดแน่
I'm going to step up the virtual treatments... and increase the dosage of nootropic drugs.ผมจะเริ่มขั้นต่อไป การเยียวยาในโลกเสมือน รวมทั้งเพิ่มปริมาณยาที่ฉีด
This is not acceptable for a drug designed simply to increase milk production..."นี่ไม่ใช่ตัวยาที่เหมาะสมจะนำมาใช้ "เพียงเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำนม..."
One of the reasons for this has to do with the fact that global warming not only increases precipitation worldwide, but it also relocates the precipitation.เหตุผลหนึ่งสำหรับเรื่องนี้คือข้อเท็จจริงที่ว่า ภาวะโลกร้อนไม่เพียงเพิ่มปริมาณน้ำฝนไปทั่วโลก แต่มันยังเปลี่ยนพื้นที่ที่ฝนจะตกด้วย
Then we'll up the dosage.หลังจากเราจะเพิ่มปริมาณยา
Yeah, I have, and at this point, a higher dosage would have more side effects than the tumor.ใช่ /N ฉันรู้ ณ จุดๆหนึ่งแล้ว เพิ่มปริมาณยาให้สูงขึ้นไปอีก ซึ่งมีผลข้างเคียงมากกว่าเนื้องอก
The compound must have multiplied in his bloodstream Over time.สารประกอบนี้ของจะเพิ่มปริมาณ ในเลือดของเขามาตลอดเวลา
Target is experiencing exponential growth at an absolute rate of 10,000 to 1 on an ascendant curve.เป้าหมายได้เพิ่มปริมาณในรูปแบบทวีคูณ ที่ขยายจาก1หน่วยเป็น10,000หน่วย ด้วยอัตราส่วนเส้นโค้ง
Do you really want to increase the dose?คุณแน่ใจหรือว่าต้องการ เพิ่มปริมาณขึ้นไปอีก?
It allows a greater concentration of drugมันจะเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของตัวยา
...crap grow organically, in a way....ขยะเพิ่มปริมาณ เข้าไปเรื่อยๆ
He might have to up his meds, that young man.ผมว่าเขาควรเพิ่มปริมาณยาที่กิน
Naturally, our family got bigger.นี่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณสมาชิกครอบครัวเรานะ
Let's try upping your meds, see where that leads us.มาลองเพิ่มปริมาณยา ดูสิว่าจะช่วยเราได้แค่ไหน
Let's bump her aggression.มาเพิ่มปริมาณความถึงเนื้อถึงตัวของเธอดีกว่า
And now that I'm grown I eat five dozen eggsพอโตจนเต็มตัวเลยต้องเพิ่มปริมาณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพิ่มปริมาณ
Back to top