ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อารี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อารี*, -อารี-

อารี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อารี (v.) be generous See also: be bounteous, be bountiful, be kind Syn. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, โอบเอื้อ
อารี (adj.) generous See also: bounteous, bountiful, kind Syn. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, โอบเอื้อ
อารีอารอบ (adj.) kind See also: generous, hospitable Syn. เอื้อเฟื้อ, เผื่อแผ่ Ops. ขี้เหนียว, ใจดำ
English-Thai: HOPE Dictionary
areology(อารีออล'โลจี) n. การศึกษาเกี่ยวกับดาวพระอังคาร. -areologic (al) adj. -areologist n. (study of the planet Mars)
arietta(อารีเอท'ทะ) n., (pl. -ettas, -ette) ท่วงทำนองที่สั้น., Syn. ariette
arioso(อารีโอ'โซ) adj.,adv. ท่วงทำนอง
boon(บูน) n. ผลประโยชน์ที่ได้รับ,บุญคุณ,คุณานุปการ,สิ่งที่เรียกร้องหรือต้องการ,เพื่อนร่วมสนุก adj. สนุกสนาน,สนุกเฮฮา,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. windfall,blessing
bountiful(เบา'ทิฟูล) adj. ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,อารี,อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เหลือหลาย
bounty(เบา'ที) n. ความใจบุญ,ความอารี,ของขวัญ,เงินสงเคราะห์,สิ่งที่มอบให้,รางวัล, Syn. gifts,godsend
catholic(แคธ'ธอลิค) adj. กว้างขวาง,โดยทั่วไป,โอบอ้อมอารี,ใจกว้าง, Syn. general
charitable(แช'ริทะเบิล) adj. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ,กรุณาปรานี,โอบอ้อมอารี, See also: charismatic n.
chivalry(ชิฟ'วัลรี) n. คุณสมบัติของอัศวิน (กล้าหาญ,รักเกียรติ,โอบอ้อมอารี,ให้เกียรติสตรี) ,ระบบอัศวิน,กลุ่มอัศวิน,การให้เกียรติหรือเอาใจสตรี,ตำแหน่งอัศวิน, Syn. gallantry
decent(ดี'เซินทฺ) adj. บังควร,เหมาะสม,น่านับถือ,มีสมบัติผู้ดี,มีเกียรติ,พอเพียง,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. modest
inhospitable(อินฮอส'พิทะเบิล) adj. ไม่ต้อนรับ,ไม่มีไมตรีจิต,ไม่อารี,ไม่เอื้ออำนวย,ไม่เหมาะสำหรับอยู่อาศัย., See also: inhospitableness n. inhospitably adv.
liberal(ลิบ'เบอเริล) adj. ใจกว้าง,ใจป้ำ,โอบอ้อมอารี,ตามอารมณ์,ตามอำเภอใจ,มากมาย,อุดมสมบูรณ์ n. ผู้มีใจกว้าง,มีใจป้ำ,ผู้มีใจโอบอ้อมอารี,สมาชิกพรรคลิบเบอรัลของอังกฤษ, See also: liberalness n. ดูliberal, Syn. abundant ###A. stingy
English-Thai: Nontri Dictionary
bounteous(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจ
bountiful(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อ,อุดม
bounty(n) ความเอื้ออารี,ของขวัญ,รางวัล
complaisance(n) ความอารีอารอบ,ความอ่อนโยน,ความพึงพอใจ
complaisant(adj) อารีอารอบ,อ่อนโยน,สุภาพ,ละมุนละม่อม
diary(n) อนุทิน,สมุดบันทึกประจำวัน,สมุดไดอารี
hospitable(adj) ใจดี,ต้อนรับขับสู้,อารี,มีเมตตากรุณา,มีอัธยาศัย
liberal(adj) อารี,กรุณา,เผื่อแผ่,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่อั้น,ใจกว้าง
liberality(n) ความเผื่อแผ่,ความโอบอ้อมอารี,ความกรุณา,ความเอื้ออารี,ความใจกว้าง
magnanimity(n) ความเผื่อแผ่,ความใจกว้าง,ความเอื้ออารี,ความไม่เห็นแก่ตัว
magnanimous(adj) เผื่อแผ่,ใจกว้าง,เอื้ออารี,ไม่เห็นแก่ตัว
munificent(adj) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี
unsparing(adj) โอบอ้อมอารี,เข้มงวด,ฟุ่มเฟือย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ciliary Muscleกล้ามเนื้อซิลิอารี,กล้ามเนื้อซิเลียรี่,กล้ามเนื้อซิลิเอรี [การแพทย์]
Miliaryมิลิอารี่, มีเลียรี่, กระจาย, พยาธิสภาพเป็นแบบมิลิอารี่ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
charitable (adj.) โอบอ้อมอารี Syn. kindly, sympathetic
hospitable (adj.) ที่มีความโอบอ้อมอารีย์ See also: ที่มีใจยินดี, ที่มีอัธยาศัยดี, ที่มีมิตรไมตรีจิต Syn. cordial, friendly, welcoming Ops. unfriendly
welcoming (adj.) ที่มีความโอบอ้อมอารีย์ See also: ที่มีใจยินดี, ที่มีอัธยาศัยดี, ที่มีมิตรไมตรีจิต Syn. cordial, friendly Ops. unfriendly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Call me Ari, my sweet.ข้าชื่อ อารี นะคนสวย
Of which you are a highly ranked member, Ari Tasarov,ที่คุณเป็นสมาชิกระดับสูง อารี ทาซาโรฟ
This is her boss, Ari Tasarov,นี่คือหัวหน้าของเธอ... อารี ทาซาโรฟ
Ari, are you sure we're going the right way?อารี, เจ้าแน่ใจนะว่าเราไปถูกทาง
Ari, throw me the sword.อารี, โยนดาบมาให้ข้า
Aretha is my kryptonite.อารีธาเป็น kryptonite ของฉัน
Arlene, don't make me fire you for talking trash.อารีน อย่าบังคับให้ผมต้องไล่คุณออกนะ กำลังการพูดจาดูถุกเนี่ย
Talking about banning books again, really subversive books, like The Wizard of Oz, Diary of Anne Frank.เขาจะพูดเรื่องการต่อต้านหนังสืออีกแล้ว ทำลายหนังสือดีๆ อย่าง เดอะ วิซซาร์ด อ็อฟ อ็อซ... ไดอารี่ อ็อฟ แอน แฟรงค์
It's Dad's Grail diary.ไดอารี่ที่พ่อจดเรื่องจอกศักดิ์สิทธิ์
Right here, in Dad's diary.ตรงนี้, ในไดอารี่ของพ่อ
Dad sent me this diary for a reason.พ่อ... ต้องส่งไดอารี่ให้ผม เพื่อเหตุผลอะไรสักอย่าง
The Grail diary?ไดอารี่ ของจอกศักดิ์สิทธิ์?
But, by God, I wasn't wrong when I mailed you my diary.แต่, พระเจ้า, ฉันไม่ได้ทำผิด ตอนที่ พ่อส่งไดอารี่ของพ่อไปให้ลูก.
They wanted my diary.พวกมันต้องการไดอารี่ของพ่อ.
I knew I had to get that book as far away from me as I possibly could.พ่อรู้ว่าพ่อต้องส่งเจ้าไดอารี่นั่น ไปให้ไกลจากพ่อ มากที่สุด เท่าที่พ่อจะทำได้.
You have the diary in your pocket.คุณมีไดอารี่ อยู่ในกระเป๋าของงคุณ
Do you think my son would be that stupid that he would bring my diary all the way back here?แกคิดว่าลูกชายฉัน จะโง่ขนาดนั้นหรือ ที่เขาจะเอาไดอารี่ของฉัน ตลอดทาง มาถึงที่นี่?
Take this diary to the Reichmuseum in Berlin.เอา ไดอารี่ไปด้วย ไปที่พิพิธภัณฑ์ไรทซ์ในเบอร์ลิน
My diary's in Berlin.ไดอารี่ของฉัน อยู่ที่เบอร์ลิน.
We don't need the diary, Dad.เราไม่ต้องใช้ไดอารี่, พ่อ
There is more in the diary than just the map.มันมีมากกว่าแค่แผนที่ ในไดอารี
I wrote them down in my diary so that I wouldn't have to remember.ฉันเขียนมันไว้ในไดอารี่ เพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องจำ.
These pages are taken from Professor Jones' diary, Your Highness, and they include a map that pinpoints the exact location of the Grail.หน้านี้ ถูกเอาไป จาก ไดอารี่ของศาสตราจารย์โจนส์, พะยะค่ะ, และร่วมทั้งแผนที่ด้วย
That miserable little diary of yours.ความทุกข์ยากของไดอารี่เล็กๆของแก
What does the diary tell you that it doesn't tell us?ไดอารี่ บอกอะไรแก ที่ ไม่ได้บอกเรา?
Your pity, answered the reed, is kind, but unnecessary."'ความเวทนาของเจ้า' ต้นอ้อเอ่ย 'ช่างโอบอ้อมอารีแต่หาจำเป็นไม่
Ooh. This is a "Dear Diary" moment.เป็นเวลาเขียนไดอารี่อีกแล้ว
I used to copy your diary...ฉันเคยแอบอ่านไดอารีคุณ...
I looked in my diary and it was on Feb. 11...ฉันตรวจดูจากไดอารี่ของฉันแล้ว มันตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์
Thank you for your kindness though for a short whileขอบคุณสำหรับความเอื้ออารีของคุณ
You're reading the diary of a 17-year-old girl.หนูแค่กำลังอ่านไดอารี่ของสาวอายุแค่ 17 ขวบอยู่นะ
I guess the diary ended before that happened.น้าเดาว่าไดอารี่นั่นคงหมดไปก่อนที่จะถึงตอนนั้นนะ
Found my mother's diary.ฉันเจอไดอารี่ของแม่ฉัน
That's from my journal; what the fuck is stuff from my journal doing in here?นี่ชั้นเขียนบันทึกไว้นี่นา เธอเอาเรื่องในไดอารี่คนอื่นมาเขียนได้ไง
That song, "The Face I Miss" in your diary, That's the signเพลงนั้น "หน้าที่ฉันคิดถึง" ในไดอารี่ของคุณ จะเป็นสัญญาณ
Monday. Dear diary, it is a terrible day.วันจันทร์ ไดอารี่ที่รัก มันเป็นวันที่ช่างเลวร้ายมาก
Well, that's odd, because she noted it in her diary.อืม มันแปลกๆ นะครับ เพราะเธอก็โน้ตไว้ในไดอารี่ด้วย
Didn't know, uh— Didn't know Tessa kept a diary.ไม่ยักรู้ - - ไม่รู้มาก่อนว่า เทสสาเก็บไดอารี่ด้วย
Tucked into her diary, perhaps?- หรืออ่านเจอในไดอารี่?
Who expressed an interest in Tessa's diary.ที่ทำท่าสนใจไดอารี่ของเทสสาเป็นอย่างมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อารี
Back to top