ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลักษณะเฉพาะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลักษณะเฉพาะ*, -ลักษณะเฉพาะ-

ลักษณะเฉพาะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลักษณะเฉพาะ (n.) particularities See also: peculiarity, unique, specific characteristic Syn. เอกลักษณ์, คุณสมบัติเฉพาะ
English-Thai: HOPE Dictionary
ascii fileแฟ้มข้อมูลแอสกี หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช่โปรแกรม มีตัวอักขระที่ใช้เป็นรหัสแอสกีทั้งหมด บางที เรียกว่า " text file " แฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ด สตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน (ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้ว) ส่วนมากจะใช้ศัพท์นี้เมื่อต้องการเปลี่ยน (convert) แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมหนึ่งเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง เช่นจาก Word Perfect เป็น Microsoft Word ในกรณีเช่นนี้ อาจจะมีเมนูให้เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็น text file หรือ ASCII file หรือไม่ ซึ่งก็หมายความว่าเปลี่ยนเป็นแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกีทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ร่วมกันได้ ภายใต้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน นิยมใช้กันมากในระบบสื่อสารและถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
briticism(บริท'ทิซิสซึม) n. ภาษาอังกฤษที่เป็นลักษณะเฉพาะของอังกฤษ -S.Britishism
characteristic(แคริคเทอริส'ทิค) adj. เป็นลักษณะเฉพาะ -n. ลักษณะเฉพาะ การรู้จำอักขระหมายถึง เทคโนโลยีในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปลักษณะตัวอักษร ต่าง ๆ ที่มนุษย์เขียนหรือพิมพ์ขึ้น โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้ดู pattern recognition ประกอบ
charactonymn. ศัพท์หรือชื่อที่ใช้แสดงถึงลักษณะเฉพาะของคน ๆ หนึ่ง
distinctive(ดิสทิง'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ,เด่น,พิเศษ., See also: distinctiveness n. ดูdistinctive, Syn. special,particular ###A. common
individuality(อินดิวิจ'จุแอล'ลิที) n. คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของบุคคล,สภาพหรือลักษณะที่แบ่งแยกไม่ได้, Syn. uniqueness
feature(ฟี'เชอะ) n. หน้าตา,ลักษณะโฉมหน้า,ภูมิประเทศ,ลักษณะเฉพาะ,สารคดีพิเศษ,รูป,แบบ. vt. เป็นลักษณะเฉพาะ,เป็นลักษณะสำคัญ,ทำให้เด่น, Syn. attribute
flavor(เฟล'เวอะ) n. รส,กลิ่น,รสชาติ,รสนิยม,สารที่ให้กลิ่นหรือรสดังกล่าว,ลักษณะเฉพาะของบางอย่าง. vt. ให้กลิ่น,แต่งกลิ่น,ปรุงรส., Syn. taste
flavour(เฟล'เวอะ) n. รส,กลิ่น,รสชาติ,รสนิยม,สารที่ให้กลิ่นหรือรสดังกล่าว,ลักษณะเฉพาะของบางอย่าง. vt. ให้กลิ่น,แต่งกลิ่น,ปรุงรส., Syn. taste
pathognomonicadj. เป็นลักษณะเฉพาะของโรคหนึ่ง
idiosyncrasy(อิดดีอะซิง'คระซี) n. ลักษณะเฉพาะ,คุณสมบัติเฉพาะ,นิสัยเฉพาะ,สำนวนเฉพาะ,การตอบสนองเฉพาะ,การแพ้ยาเฉพาะ., See also: idiosyncratic adj., Syn. quirk,trick
lineament(ลิน'นะเมินทฺ) n. โฉมหน้า,ลักษณะรูปร่าง,ลักษณะเฉพาะ, See also: lineamentation n. ดูineament, Syn. feature
locality(โลแคล'ลิที) n. สถานที่,ตำแหน่งที่,ตำแหน่งที่ตั้ง,ถิ่นที่อยู่,ลักษณะเฉพาะที่เฉพาะถิ่น
neutral(นิว'เทริล) adj. เป็นกลาง,ไม่มีลักษณะเฉพาะ,ไร้สี,สีเทา,เข้าได้กับทุกสีหรือหลายสี,ไร้อวัยวะเพศ n. บุคคลหรือรัฐที่วางตัวเป็นกลาง,เกียร์ว่าง., Syn. indifferent
originally(อะริจ'จะนัลลี) adv. โดยดั้งเดิม,ครั้งแรก,เป็นลักษณะเฉพาะ
paleogenesis(เพลีโอเจน'นิซิส) n. การเจริญเติบโตที่มีลักษณะเฉพาะของบรรพบุรุษติดมาด้วย
particularise(พาร์ทิค'คิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นลักษณะเฉพาะ,ระบุ,แจ้งละเอียด,แยกรายละเอียด,เจาะจง,กวดขัน., See also: particularisation n. particularization n. particulariser n. particularizer n
particularity(พาร์ทิค'คิวแล'ริที) n. ความมีลักษณะเฉพาะเจาะจง,ความพิถีพิถันมากเกินไป,ความจู้จี้
particularize(พาร์ทิค'คิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นลักษณะเฉพาะ,ระบุ,แจ้งละเอียด,แยกรายละเอียด,เจาะจง,กวดขัน., See also: particularisation n. particularization n. particulariser n. particularizer n
nondocument fileแฟ้มแอสกีเป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลแบบหนึ่ง มีใช้เฉพาะในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) บางทีเรียกว่าแฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ดสตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้วดู document file เปรียบเทียบ
peculiarity(พิวคิวลิแอ'ริที) n. ลักษณะเฉพาะ,นิสัยประหลาด,สิ่งที่แปลกประหลาด
provisionality(พระวิช'เ?ินแนล'ลิที) n. ลักษณะชั่วคราว,ลักษณะที่มีเงื่อนไข,ลักษณะเฉพาะกาล, Syn. conditionality
salience(เซ'ลิเอินซฺ,เซล'เยินซฺ) n. การนูนขึ้น,ส่วนที่นูนขึ้น,ลักษณะเฉพาะ,ความเด่น,ความสะดุดตา, Syn. prominence
salient(เซ'เลียนทฺ) adj., (ส่วนที่) นูนขึ้น,เด่น,สะดุดตา,เป็นลักษณะเฉพาะ,ยื่นออก,โผล่ออก,กระโดดโลดเต้น,พุ่งออก, Syn. prominent,projecting
savor(เซ'เวอะ) n. รส,รสชาติ,กลิ่น,คุณสมบัติเฉพาะ,ลักษณะเฉพาะ,อำนาจกระตุ้นใจ,ความอร่อย,การทำให้ตื่นเต้น,แรงดึงดูด,เสน่ห์,ความเจริญอาหาร,ชื่อเสียง,ความบริสุทธิ์. vi. มีรส,มีรสชาด,มีกลิ่น,แนะนำ,ให้ข้อคิดเห็น,เพลิดเพลินสนุกสนาน. vt. แต่งกลิ่น,ปรุงกลิ่น,ทำให้มีรสชาด
savour(เซ'เวอะ) n. รส,รสชาติ,กลิ่น,คุณสมบัติเฉพาะ,ลักษณะเฉพาะ,อำนาจกระตุ้นใจ,ความอร่อย,การทำให้ตื่นเต้น,แรงดึงดูด,เสน่ห์,ความเจริญอาหาร,ชื่อเสียง,ความบริสุทธิ์. vi. มีรส,มีรสชาด,มีกลิ่น,แนะนำ,ให้ข้อคิดเห็น,เพลิดเพลินสนุกสนาน. vt. แต่งกลิ่น,ปรุงกลิ่น,ทำให้มีรสชาด
secondary sex characterisn. ลักษณะเฉพาะทางเพศของแต่ละเพศ., Syn. secondary sex character
speciality(สเพชชิแอล'ที) n. ความชำนาญพิเศษ,สิ่งที่ชำนาญเป็นพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ,ลักษณะเฉพาะสาขา,เรื่องที่ทำได้ดีเป็นพิเศษ,เรื่องใหม่,สิ่งใหม่,เรื่องเฉพาะกิจ,นิติกรรม,สัญญาที่ประทับตรา,ข้อปลีกย่อย. adj. แสดงลักษณะเฉพาะ,เอกเทศ, Syn. specialty
stamp(สแทมพฺ) vt. ตอก,ตี,ประทับ,กระแทก,กระทืบ,เหยียบ,บด,กด,ขยี้,กำจัด. vi. กระทืบ,เหนียบ,ย่ำ n. ตราประทับ,ตรา,รอยด่างประทับ,ดวงตราไปรษณียากร,ลักษณะเฉพาะ,เอกลักษณ์,เครื่องหมาย,สิ่งที่เห็นได้ชัด,เครื่องประทับตรา,เครื่องบด,เครื่องขยี้,เครื่องทุบ,การกระทืบ,การย่ำ,
suchnessn. ลักษณะเฉพาะ,ลักษณะพื้นฐาน,ภาวะเช่นนี้,ภาวะเช่นนั้น
tang(แทง) n.,vt. (ทำให้) รสเข้มข้น,รสจัด,กลิ่นแรง,กลิ่นฉุน,ลักษณะเฉพาะ,ความหมาย, Syn. piquancy,bite
technicality(เทคนะแคล'ลิที) n. ลักษณะเทคนิค,ลักษณะเฉพาะวิชา,การใช้กลวิธี,การใช้หลักวิชา,สิ่งที่เป็นหลักวิชา,หลักวิชา, Syn. nicety
tincture(ทิงคฺ'เชอะ) n. ทิงเจอร์,สารละลายแอลกอฮอล์ด้วยยาที่ทำจากสัตว์หรือพืชหรือสารเคมี,สีย้อม,สี,ลักษณะเฉพาะ,กลิ่น,รอย,แต้ม vt. ทาสี,ทำให้เกิดสี,แช่., Syn. tint
token(โท'เคิน) เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,พยาน,หลักฐาน,ลักษณะเฉพาะ,ดัชนี,เครื่องรำลึก,เครื่องแสดง,เหรียญโดยสาร,เงินตรา,บัตรเงินตรา,กษาปณ์, -Phr. (in token of เป็นหลักฐาน เป็นสัญลักษณ์) adj. เป็นเครื่องหมาย,เป็นสัญลักษณ์,เล็กน้อย,ไม่สำคัญ.
trait(เทรท) n. ลักษณะเฉพาะ,อุปนิสัย, (ปากกา,ดินสอ) ขีดหนึ่ง,การสัมผัส,การแตะ,จำนวนเล็กน้อย., Syn. quality
unique(ยูนิค') n.,adj. (เกี่ยวกับ) ลักษณะเฉพาะ,ลักษณะพิเศษเฉพาะ,เรื่องพิเศษเฉพาะ., See also: uniquely adv. uniqueness n., Syn. uncommon,rare,unexampled
universal(ยูนิเวอ'เซิล) adj. สากล,เกี่ยวกับจักรวาล,ทั้งหมด,ทั่วไป,มีผลทั่วไป,ทุกหนทุกแห่ง,ทั้งมวล,n. (ปรัชญา) ข้อเสนอสำหรับทุกชนชั้น,มโนธรรมทั่วไป,ลักษณะเฉพาะทั่วไป,ข้อต่ออเนกประสงค์ (หรือuniversal joint) ., See also: universalness n.
vessel(เวส'เซิล) n. เรือ (โดยเฉพาะสำหรับใส่ของเหลว) ท่อ,หลอด,ท่อในxylemของพืช,บุคคล (ผู้มีลักษณะเฉพาะทางจิตหรือคุณสมบัติบางประการ), See also: vesseled adj. vesselled adj.
victorian(วิคทอ'เรียน,-โท'เรียน) adj. เกี่ยวกับพระนางเจ้าวิคตอเรียหรือสมัยของพระองค์,เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย,เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม เครื่องเรือนและสิ่งประดับต่าง ๆ ในสมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย. n. บุคคลในสมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย คำที่มีความหมายเ
virilism(เวอ'ระลิสซึม) n. การเกิดลักษณะเฉพาะของเพศชายในหญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
characteristic(adj) มีลักษณะพิเศษ,เช่นเคย,เป็นนิสัย,เป็นประจำ,มีลักษณะเฉพาะ
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ,โดยมีลักษณะเฉพาะ,โดยมีคุณสมบัติพิเศษ
feature(n) ลักษณะเฉพาะ,รูป,แบบ,หน้าตา,สารคดีพิเศษ,ภูมิประเทศ
idiom(n) โวหาร,สำนวน,ภาษาเฉพาะถิ่น,ลักษณะเฉพาะ
idiomatic(adj) เป็นสำนวน,เป็นโวหาร,เป็นลักษณะเฉพาะ
peculiarity(n) ความแปลกประหลาด,ความพิกล,ลักษณะพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ
savour(n) รสชาติ,กลิ่น,เสน่ห์,แรงดึงดูด,ลักษณะเฉพาะ,ความอร่อย
SELF-self-expression(n) การแสดงลักษณะเฉพาะตัว
tang(n) รสจัด,กลิ่นฉุน,ความหมาย,ลักษณะเฉพาะ
technicality(n) หลักวิชา,ลักษณะเฉพาะวิชา,ลักษณะเทคนิค
trait(n) คุณลักษณะ,สันดาน,อุปนิสัย,ลักษณะเฉพาะ
unique(adj) หาที่เสมอเหมือนไม่ได้,ทั้งหมด,มีลักษณะเฉพาะ,เป็นเอกลักษณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
characteristicลักษณะ, ลักษณะเฉพาะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
idiosyncrasy๑. ลักษณะเฉพาะตัว๒. ภาวะไวผิดเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sui generis (L.)มีลักษณะเฉพาะตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Characteristicคุณลักษณะ,ลักษณะเฉพาะ,ลักษณะ [การแพทย์]
Constitutionalภาวะทางสรีรวิทยา,ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accent (n.) ลักษณะเฉพาะ
distinctive characteristics (n.) ลักษณะเฉพาะ See also: ลักษณะพิเศษ
idiosyncrasy (n.) ลักษณะเฉพาะ See also: รูปแบบเฉพาะ, กรณีเฉพาะ, คุณสมบัติเฉพาะ Syn. pecuiarity, quirk
lineament (n.) ลักษณะเฉพาะ See also: ลักษณะพิเศษ Syn. distinctive characteristics
mark (n.) ลักษณะเฉพาะ See also: ลักษณะ, ท่าทาง Syn. idiosyncrasy, particularity
pecuiarity (n.) ลักษณะเฉพาะ See also: รูปแบบเฉพาะ, กรณีเฉพาะ, คุณสมบัติเฉพาะ Syn. quirk
peculiar (n.) ลักษณะเฉพาะ
stamp (n.) ลักษณะเฉพาะ See also: เอกลักษณ์ Syn. characteristic, personality
self (n.) ลักษณะเฉพาะของบุคคล See also: ลักษณะนิสัยที่แสดงออก, รูปพรรณ, ลักษณะของบุคคล, คุณสมบัติของคน, เอกลักษณ์ของบุคคล Syn. identity, character, personality
secondary sex characteristics (n.) ลักษณะเฉพาะของแต่ละเพศเมื่อเติบโตขึ้น
anonymity (n.) ความไม่มีลักษณะเฉพาะ
anonymous (adj.) ซึ่งไม่มีลักษณะเฉพาะ See also: ซึ่งไม่มีลักษณะเด่น
ate (suf.) เกี่ยวกับบุคคล หน้าที่ หรือลักษณะเฉพาะ
cookie (n.) บุคคล (ที่มีลักษณะเฉพาะ)
distinctiveness (n.) ความเป็นลักษณะเฉพาะ Syn. characteristic
emblematic (adj.) เป็นลักษณะเฉพาะ See also: เป็นสัญลักษณ์ Syn. characteristic, symbolic
estrogen (n.) ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ผลิตจากรังไข่ ช่วยกระตุ้นความรู้สึกทางเพศและช่วยพัฒนาลักษณะเฉพาะทางเพศของเพศหญิง Syn. oestrogen
heavy metal (n.) ดนตรีร็อกที่มีลักษณะเฉพาะคือเสียงดังและมีเนื้อหาที่รุนแรง
idiosyncresy (n.) การมีลักษณะเฉพาะเจาะจง See also: ความพิถีพิถันมากเกินไป Syn. individuality, identity, uniqueness
individuality (n.) บุคลิกลักษณะเฉพาะ Syn. character, identity, personality
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have both of the characteristics of my mom and dadฉันมีลักษณะเฉพาะของทั้งพ่อและแม่เลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Strong sense of self-preservation.ลักษณะเฉพาะของความฉลาดที่แกร่ง
That was Marilyn Monroe's trademark.ลักษณะเฉพาะของมาริลีน มอนโรเลยค่ะ
His signature used to be the beatings, but now it's putting words in their mouths.ลักษณะเฉพาะเขาเคยเป็นการทำร้ายร่างกาย แต่ตอนนี้เป็นการเอาคำพูดใส่ปากของเหยื่อ
I have installed programs into specific ghosts in order to maximize the strategic advantage of certain organizations and selected individuals.ผมจะติดตั้งโปรแกรมลงในจิตตามชนิดของแต่ละจิต ตั้งแต่เล็กๆจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อหาข้อได้เปรียบในทางยุทธศาสตร์ ในองค์กรต่างๆและในผู้ที่มีลักษณะเฉพาะ
First, let me say our hearts go out to all of those affected by this tragedy.การสืบส่วนอาจต้องใช้เวลาสักหน่อย. มันเป็นลักษณะเฉพาะที่มีความซับซ้อน คดีอาชญากรรม.
They appear to be a remarkable tendency...พวกเค้าจะปรากฏลักษณะเฉพาะออกมา
What a personality.อะไรคือลักษณะเฉพาะตัว
It will leave a distinct signature.มันจะทิ้งลักษณะเฉพาะตัวไว้
Narcissists tend to be extremely preferential.เขาน่าเจาะจงเลือกคนมีลักษณะเฉพาะ
There are in the trees, that is very distinctive it has massive roots twisting around a big dark colour...มันอยู่ที่ต้นไม้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ มันมีรากที่ใหญ่โตมโหฬาร บิดเป็นเกลียวสีเข้มๆ
It's her tell, like poker.มีสเน่ห์ต่อฝ่ายชาย เธอก็จะมีลักษณะเฉพาะ ก็เหมือนกับไพ่โป๊กเกอร์
Glad to see you're all in such a chatty mood.ยินดีที่ได้เจอพวกคุณในอารมณ์ที่อยากพูดคุย ลักษณะเฉพาะของอินเตอร์เซ็ค
One trait of this perpetrator's thinking is that he likes to lead us places.เป็นลักษณะเฉพาะความคิดของคนร้าย รายนี้เลยก็ว่าได้
This guy is real specific.คน ๆ นี้มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง
The mask ensures anonymity, but you must also do your part.หน้ากากจะทำให้แน่ใจในความไม่มีลักษณะเฉพาะ แต่ท่านจะต้องทำในส่วนของท่านด้วย
You and I may be clones, but we're still individuals.เจ้ากับข้าอาจจะเป็นโคลน แต่เรายังคงมีลักษณะเฉพาะตัว
All right, what do we see? Determining markers.เอาล่ะ เราเห็นอะไรบ้าง ลักษณะเฉพาะ
It's such a unique feature for a hanok* (*Traditional Korean house)มันเป็นลักษณะเฉพาะของฮานก(บ้านแบบดั้งเดิมของเกาหลี)
Er...it's an eco-hormone that triggers a social response in members of the same species.เอ่อ... มันจะมีฮอร์โมนไว้ดึงดูดเพศตรงข้าม เป็นลักษณะเฉพาะของสายพันธุ์เดียวกัน
I see structures on the surface that look like glycoproteins but there's nothing morphologically pathognomonic.ฉันมองเห็นโครงสร้างบนผิว/Nดูเหมือนจะเป็นสารเคลือบเซลล์สัตว์ แต่มันไม่มีลักษณะเฉพาะเหมือนกับเชื้อใดๆเลยที่เรารู้จัก
And what he's doing is very specific, very focused.และสิ่งที่เขาทำมีลักษณะเฉพาะ ที่เจาะจงมาก ๆ
Look, the lensing around these edges is characteristic of an Einstein-Rosen Bridge.ดูสิ แสงที่อยู่รอบๆ ขอบพวกนี้ มีลักษณะเฉพาะตามทฤษฎี ของสะพาน ไอสไตน-โรเซน
490,000 babies will be born today. Each of them unique.เด็ก 490,000 คนจะเกิดในวันนี้ แต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัว
Just when you think a signature doesn't get more solid than that.คิดว่าลักษณะเฉพาะ มันไม่ได้มีแค่นั้นหรอก
And we needed to know everything there was to know about this particular part of the city.และเราจำเป็นต้องรู้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องรู้ เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของเมืองนี้
We think these unsubs chose these particular kids because they displayed certain traits that matched the characters from the game.เราคิดว่าอันซับเลือกเด็กพวกนี้ เพราะลักษณะเฉพาะตัวที่ตรงกับตัวละครในเกม
Little known fact, you see, knee prints are just as unique as fingerprints.เกร็ดความรู้เล็กน้อย รอยเข่ามีลักษณะเฉพาะเช่นเดียวกับรอยนิ้วมือ
So what we know is that we have an unsub with a fantasy or a deep desire that requires the man to look a specific way.สิ่งที่เรารู้คือเรามีอันซับ ที่มีจินตนาการหรือความต้องการอย่างมาก ทำให้เขาต้องการผู้ชายที่มีลักษณะเฉพาะ
Our main purpose is to promote positive changes for the conflicted individuals who come here.จุดประสงค์หลักของเราคือ การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ของผู้ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่ขัดแย้งกัน ที่มาที่นี่
Remember, I want two distinct, authentic characterizations.จำไว้น่ะ ฉันต้องการลักษณะเฉพาะของคนสองคนที่เเตกต่างกันอย่างชัดเจน
Both these women were left in parks.ท่าสวดมนตร์เป็นลักษณะเฉพาะมาก ศพทั้งคู่ถูกทิ้งไว้ในสวน
How do you know those characteristics?คุณรู้เรื่องลักษณะเฉพาะนี้ได้ยังไง
Was iconic, planned... and in some ways, it was impersonal.นี่มันเป็นลักษณะที่โดดเด่น ได้รับการวางแผนมาล่วงหน้า และวิธีการที่เขานำมาใช้ มันไม่ได้มีลักษณะเฉพาะ
Maybe something like this? Maybe, yeah.แผนที่ที่บ่งบอกลักษณะเฉพาะ บางทีอาจจะเป็นของสิ่งนี้ อาจจะใช่

ลักษณะเฉพาะ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
特色[とくしょく, tokushoku] Thai: ลักษณะเฉพาะ English: feature
識別[しきべつ, shikibetsu] Thai: การระบุลักษณะเฉพาะ English: identification

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลักษณะเฉพาะ
Back to top