ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยืดหยุ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยืดหยุ่น*, -ยืดหยุ่น-

ยืดหยุ่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยืดหยุ่น (v.) stretch See also: expand Ops. ตายตัว
ยืดหยุ่น (v.) be flexible See also: be elastic, be adjustable Syn. ผ่อน Ops. ตายตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
amianthus(แอมมีแอน' ธัส) n. asbestos ชนิดหนึ่งที่มีเส้นใยละเอียดและยืดหยุ่น. amianthine, amianthoid adj.
elastic(อิแลส'ทิค) adj. ยืดหยุ่น,ยืดหดได้,เด้งได้,ไม่ตายตัว,ขึ้น ๆ ลง ๆ -n. ยางที่ยืดหยุ่น,วัตถุที่ยืดหยุ่น., See also: elastically adv. ดูelastic, Syn. pliant
elasticity(อิแลสทิส'ซิที) n. ลักษณะที่ยืดหยุ่นได้
give(กิฟว) {gave,given,giving,gives} vt.,vi. ให้,มอบให้,เอาให้,แจก -Phr. (give in ยอมแพ้,หยุดสู้,หยุดเถียง) . -Id. (give (something) out แจกจ่าย) . n. สภาพที่ยืดหยุ่นได้,ความเด้งได้
inelastic(อินอิแลส'ทิค) adj. ไม่ยืดหยุ่น,ไม่ปรับตัว,ไม่พลิกแพลง,ไม่ยอม., See also: inelasticity n., Syn. inflexible
inflexible(อินเฟลค'ซะเบิล) adj. ไม่ยืดหยุ่น,ไม่ปรับตัว,งอไม่ได้,แน่วแน่,ดื้อรั้น,ไม่ยอม,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง., See also: inflexibility,inflexibleness n. inflexibly adv., Syn. firm ###A. flexible
life(ไลฟฺ) n. ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,การดำรงชีวิต,ช่วงระยะเวลาที่มีชีวิต,ชั่วชีวิต,ชีวประวัติ,ความยืดหยุ่น,ความกลับได้ง่าย,วิธีการดำรงชีวิต,สิ่งมีค่าของชีวิต,บุคคลที่มีค่าของชีวิต,ช่วงระยะเวลาแห่งอำนาจ,ความรุ่งเรืองหรืออื่น ๆ ,โทษจำคุกตลอดชีวิต,ฟอง
limber(ลิม'เบอะ) adj. งอได้,ยืดหยุ่น,อรชร,อ่อนนิ่ม. vi.,vt. ทำให้งอได้,ทำให้ดัดได้,ยืดหยุ่นได้,เปลี่ยนแปลงได้, See also: limberness n. ดูlimber, Syn. lithe,flexible
resilience(รีซิล'เยินซฺ) n. ความสามารถในการกลับสู่สภาพเดิม,ความหดได้,ความยืดหยุ่น,ความสามารถในการฟื้นคืนสู่ปกติ
rigid(ริจ'จิด) adj. แข็ง,ตายตัว,ไม่ยอม,ดื้อ,ไม่ยืดหยุ่น,เข้มงวด,กวดขัน, See also: rigidity,rigidness n. rigidly adv., Syn. hard,inflexible
riour(ริก'กะ) n. ความแข็งทื่อ,ความเข้มงวด,ความไม่ยืดหยุ่น,ความยากลำบาก, Syn. rigor
spring(สพริง) {sprang/sprung,sprung,springing,springs} vi.,vt. (ทำให้) กระโดด,เด้ง,ดีด,ดีดตัว,ทะลัก,ไหลทะลัก,พรั่งพรู,ผลิ,โผล่,งอก,เกิด,ปรากฎ,ปรากฎขึ้นกะทันหัน,ขึ้นสูง,ระเบิด n. สปริง,ลวดสปริง,ลาน,ความยืดหยุ่น,ฤดูใบไม้ผลิ,น้ำพุธรรมชาติ,การกระโดด,แหล่งกำเนิด,ระยะแรกเริ่ม
stretch(สเทรทชฺ) vt.,n. (การ) ขึง,ดึง,ยื่น,ยื่นออก,ยืด,ขยายออก,เหยียด,ถ่างแผ่,เอื้อม,ทำสุดขีด,พยายามเต็มที่,โค่นล้ม,ผูกคอตาย. vi. ลดลง,ลดถอย,ยื่น,เหยียด,เอื้อม,ขึง,แผ่. adj. ยืดหยุ่น,ยืดหดได้., See also: stretchability n. stretchable adj. คำที่มีค
English-Thai: Nontri Dictionary
elastic(adj) ยืดหดได้,ไม่ตายตัว,ยืดหยุ่นได้,เด้งได้,ขยายได้
elasticity(n) ความยืดหยุ่น,ยางยืด,หนังรัด
flexibility(n) การบิดงอได้,การโค้งงอ,ความยืดหยุ่นได้
gymnastics(n) พลศึกษา,กายกรรม,วิชายิมนาสติก,การบริหารร่างกาย,วิชายืดหยุ่น
inflexible(adj) แข็ง,ยืดหยุ่นไม่ได้,ไม่อ่อน
limber(adj) ดัดง่าย,อ่อน,งอได้,ยืดหยุ่น,อรชร
pliable(adj) ดัดได้,ยืดหยุ่นได้,อ่อนโยน,ว่าง่าย
resilience(n) ความยืดหยุ่น
resilient(adj) คืนกลับ,ยืดหยุ่น,ฟื้นคืนสภาพ
stretch(n) ความยืดหยุ่น,ระยะทาง,การแผ่,การขึง,การเหยียด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
elastic-ยืดหยุ่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
elasticityสภาพยืดหยุ่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
flexibility๑. ความงอได้, ความคู้ได้๒. (จิตเวช.) ความยืดหยุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flexile; flexible๑. งอได้, คู้ได้๒. (จิตเวช.) ยืดหยุ่นได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resilience๑. ความยืดหยุ่น๒. ความหายจากโรคได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigidity๑. สภาพแข็งเกร็ง, สภาพแข็งทื่อ, สภาพแข็งงอ [มีความหมายเหมือนกับ rigor ๒]๒. (จิตเวช.) ความไม่ยืดหยุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
arteryหลอดเลือดอาร์เตอรี่, หลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปสู่เนื้อเยื่อต่าง ๆ มีผนังเหนียวและยืดหยุ่นได้ มีกล้ามเนี้อเรียบ  ทำให้หดตัวหรือขยายตัวได้ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Creepการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (deformation) ของยางเป็นฟังก์ชันของเวลาภายใต้แรงกระทำคงที่ ยางที่มี creep ต่ำ แสดงถึงความยืดหยุ่น (elastic) ที่ค่อนข้างมากของยางนั้น [เทคโนโลยียาง]
Elasticityความยืดหยุ่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Elastomerพอลิเมอร์ที่มีสมบัติยืดหยุ่นคล้ายยาง สามารถเปลี่ยนรูปร่างและมิติได้เมื่อรับแรงกระทำ และเมื่อนำแรงกระทำนั้นออก อิลาสโตเมอร์ก็จะสามารถกลับคืนสู่รูปร่างและมิติเดิมได้ [เทคโนโลยียาง]
Flexibilityความอ่อนไหวตัว,ความยืดหยุ่น,คล่องแคล่ว [การแพทย์]
Flexibleดัดไปต่างๆได้,ยืดหยุ่น,งอไปมา [การแพทย์]
Inelasticไม่มีความยืดหยุ่น [การแพทย์]
vaginaช่องคลอด, อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียบริเวณที่เป็นช่องต่อจากมดลูกออกมาสู่ภายนอกร่างกาย  มีผนังยืดหยุ่นได้ ภายในมีเยื่อเมือก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vulcanisation or Vulcanizationวัลคาไนเซชัน คือ กระบวนการทางเคมีที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลของยาง เกิดเป็นโครงสร้างตาข่ายสามมิติ (โครงสร้างร่างแห) ทำให้ยางคงรูปและมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น ซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ไม่สามารถผันกลับได้ (irreversible process) ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุทำให้ยางไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ [เทคโนโลยียาง]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pliable (adj.) ยืดหยุ่น See also: ดัดง่าย, งอได้ Syn. flexible
resilient (adj.) ยืดหยุ่น See also: ซึ่งยืดได้, ซึ่งเด้งหรือดีดกลับได้ Syn. elastic, flexible, springy Ops. inflexible, stiff
springy (adj.) ยืดหยุ่น Syn. elastic, flexible
bend (vt.) ยืดหยุ่น (ต่อกฎข้อบังคับ)
tensible (adj.) ยืดหยุ่นได้ See also: ยืดได้, ขยายได้, แผ่ออกได้
live (adj.) ยืดหยุ่นได้ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เด้งได้ Syn. elastic
curry (vt.) ทำให้หนังยืดหยุ่นและกันน้ำ
elastic (adj.) ซึ่งยืดหยุ่น See also: ยืดหดได้, ซึ่งไม่ตายตัว Syn. flexible, spring, stretchy
elasticity (n.) ความยืดหยุ่น See also: ความอ่อนตัว, ลักษณะยืดหดได้ Syn. flexibility, resilience, springiness
elastomer (n.) สารที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นแบบยางธรรมชาติ
emphysema (n.) อาการผิดปกติอย่างเรื้อรังของปอดโดยที่ถุงลมโป่งพองและขาดการยืดหยุ่น
inelastic (adj.) ซึ่งไม่ยืดหยุ่น Syn. inflexible, stable, rigid Ops. pliable, bending
inflexible (adj.) ซึ่งไม่ยืดหยุ่น See also: ซึ่งไม่ผ่อนปรน Syn. inelastic, hard, rigid Ops. flexible
ironclad (adj.) ซึ่งไม่ยืดหยุ่น See also: ตายตัว Syn. inflexible, unbreakable Ops. flexible
resilience (n.) ความยืดหยุ่น Syn. elasticity, flexibility
resiliency (n.) ความยืดหยุ่น Syn. elasticity, flexibility
rigid (adj.) ไม่ยืดหยุ่น Syn. inflexible
rigidly (adv.) โดยไม่ยืดหยุ่น See also: อย่างไม่ประนีประนอม, อย่างไม่ยินยอม, อย่างเหนียวแน่น Syn. obstinately, firmly, steadfastly Ops. compromisingly, conciliatorily, flexibly
shoetree (n.) ที่สอดในรองเท้ายืดหยุ่นได้เพื่อรักษารูปทรง
spandex (n.) เส้นใยสังเคราะห์ที่ยืดหยุ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's good to stretch your muscles before you run.ยืดหยุ่นกล้ามเนื้อก่อนออกไปวิ่งน่ะ
Nice reflexes there, Igor.ยืดหยุ่นได้ดีนี่ ไอ้เกลอ
Look at the elasticity of those buttocksดูที่ลักษณะที่ยืดหยุ่นได้ of those ก้น
The kid is resilient.เด็กจะมีความยืดหยุ่น
But his personal secretary died, so they let up on restrictions.เลขาฯส่วนตัวของเขาตาย พวกเขาจึงยืดหยุ่นให้
The kids need a little spontaneity too!ลูก ๆ ต้องการ ความยืดหยุ่นบ้างนะ!
Are you looking to just lose weight, or do you want to have... increased strength and flexibility as well?แล้วคุณแค่จะลดน้ำหนัก หรือจะเพิ่มความแกร่งและยืดหยุ่นล่ะ
Be strong yet supple.จงหนักแน่นแต่ยืดหยุ่น
Yeah, well, maybe you need to do a few more butt flexes.ใช่ซิ บางทีแกต้องทำให้ก้นยืดหยุ่นกว่านี้อีก
Kicking power comes from flexibility!พลังการเตะได้มาจากความยืดหยุ่น!
I selected you for your flexibility.ผมเลือกคุณเพราะคุณมีการวางแผนที่ยืดหยุ่นได้
Under present circumstances, I cannot guarantee the safety of those prisoners.เพราะผมมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ แต่ภายใต้ภาวะแบบนี้.. ผมไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของเชลยได้
What's the point in having rules if you can't bend 'em?. คะแนนมีไว้ทำไมถ้าคุณไม่ยืดหยุ่น?
I'm gonna be more flexible. Probably not about everything, but I think that... there is some wiggle room, in some areas, probably.จะยืดหยุ่นให้มากขึ้น คงไม่ทั้งหมด แต่ถ้ายอมเป็นบางเรื่อง
We have a manager who did aerobics and a stretching coach.ตอนนี้เรามีผู้จัดการทีมแอโรบิค และมีโค้ชยืดหยุ่นร่างกายแล้ว
Thats fine, but I also want mobile surveillance... for case something skirt of the control.ดีมาก แต่ฉันต้องการหน่วยคุ้มกันด้วย ขอวิทยุ สอง สามเครื่อง ถ้าพวกเขาเคลื่อนไหว ฉันจะได้ยืดหยุ่นได้
Hey. It's the bride of stretchy man.เฮ้ นั่นเจ้าสาวของมนุษย์ยืดหยุ่น
Let's test your flexibility.มาทดสอบความยืดหยุ่นกัน
Funny thing about the law, it can be quite flexible.กฎหมายนี่ก็แปลกดีน่ะ ไม่สามารถยืดหยุ่นได้
The elasticity of the material would have created a trampoline effect.ความยืดหยุ่นของวัสดุ จะทำให้เกิดแรงกระดอน
Slowed the bullet because it stretched.กระสุนลดความเร็วลงเนื่องจากความยืดหยุ่น
I'll try and finda flexible judge.ผมจะพยายามหาผู้พิพากษา ที่ยืดหยุ่นหน่อยแล้วกัน
What kind of inflexible job is that?งานอะไรกัน ทำไมไม่มีการยืดหยุ่นเลย?
His skin has lost all elasticity and his hands and feet are ossified.ผิวหนังก็ไม่ยืดหยุ่นเลย มือเท้าก็แข็งไปหมด
Race car reflexes.การแข่งก็ยืดหยุ่นได้
Hardened Kevlar plates over titanium-dipped tri-weave fibers for flexibility.แผ่นเคฟล่าแข็งชุบไทเทเนี่ยม ไฟเบอร์ถักสามชั้นเพื่อความยืดหยุ่น
I'm flexible on the cute, so-แต่ไอเรื่องความน่ารักมันก็ยืดหยุ่นกันได้นะ
Well, let Patty know I'm flexible.บอกแพตตี้ว่าฉันยืดหยุ่นให้
In his everyday life, This will very likelyในชีวิตประจำวันของเขา ทำให้เขายืดหยุ่นไม่เป็น
It means he has a flexible work schedule.แปลว่าตารางเวลางานของเขาต้องยืดหยุ่นได้
It's an incredibly resilient creature--มันเป็นสัตว์โลกที่แสนจะ ยืดหยุ่นได้เหลือเชื่อ
And that makes them more resilient than adults.แล้วพวกเขาก็ยืดหยุ่นกว่าผู้ใหญ่
Decerebrate rigidity. Vegetative disturbance.ความไม่ยืดหยุ่นภายในเส้นสมอง ร่างกายหยุดนิ่งราวกับผัก
He also invented the Franklin stove, bifocals and the flexible urinary catheter.เขายังผลิตเตาแฟรงคลิน แว่นสองเลนส์ และท่อสวนปัสสาวะแบบยืดหยุ่น
It's a solid, it's a liquid it's a visco-elastic polymer made of polypeptide chains, but you eat it.มันเป็นทั้งของแข็ง เป็นทั้งของเหลว มันคือสารประกอบพอลิเมอร์ยืดหยุ่นได้ ที่มีโครงสร้างแบบโพลีเปปไทด์ แถมกินได้ด้วย..
What is the most resilient parasite?เป็นปรสิตมีความยืดหยุ่นมากที่สุดคืออะไร?
Resilient. Highly contagious.มีความยืดหยุ่น โรคติดต่อสูง
An idea is like a virus. Resilient.ความคิดที่เป็นเช่นไวรัส มีความยืดหยุ่น
It's even flexible at the joints where the tendons and ligaments were replicated.ข้อต่อก็มีความยืดหยุ่นอย่างดี เอ็นรอยหวายและเอ็นยึดกระดูก ก็ถูกสร้างมาได้ใกล้เคียง
The victim had turned-out hips and high arches.ปรากฎว่าเหยื่อมีสะโพก โค้งยืดหยุ่นมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยืดหยุ่น
Back to top