ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

springiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *springiness*, -springiness-

springiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
springiness (n.) ความยืดหยุ่น See also: ความอ่อนตัว, ลักษณะยืดหดได้ Syn. flexibility, resilience

springiness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elastizität {f}springiness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า springiness
Back to top