ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

resilience

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *resilience*, -resilience-

resilience ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resilience (n.) ความยืดหยุ่น Syn. elasticity, flexibility
English-Thai: HOPE Dictionary
resilience(รีซิล'เยินซฺ) n. ความสามารถในการกลับสู่สภาพเดิม,ความหดได้,ความยืดหยุ่น,ความสามารถในการฟื้นคืนสู่ปกติ
English-Thai: Nontri Dictionary
resilience(n) ความยืดหยุ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
resilience๑. ความยืดหยุ่น๒. ความหายจากโรคได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Resilience (Personality trait)พลังเข้มแข็งและสร้างสรรค์ (บุคลิกลักษณะ) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And yet to have come so far still bearing the Ring the Hobbit has shown extraordinary resilience to its evil.และเขามาได้ไกลมาก โดยที่มีแหวนมาด้วย เเสดงว่าเขามีพลังต่อต้าน ความร้ายกาจของมัน
I feel like I have a-a newfound resilience and focus.ฉันรู้สึกว่าฉันได้ค้นพบ สิ่งที่สนใจสิ่งใหม่ๆ
Do you think that your people should be rewarded for their resilience and strength?คุณคิดบ้างมั้ยว่าประชาชน ควรได้รับการตอบแทน สำหรับการปรับตัว และความเข้มแข็ง
I just wish you could appreciate us for more than just our resilience.ผมอยากให้คุณชื่นชมเรา มากกว่าแค่เรื่องการฟื้นตัว
I bet your muscles are no joke. Wow... feel the resilience.นายต้องมีกล้ามเนื้อมากกว่านี้นะ จะได้ดูแข็งแรงเหมือนพวกเขาไง
She taught me strength, resilience, how to properly iron my vests.เธอสอนให้ผมแข็งแกร่ง ให้อดกลั้น และรีดเสื้ออย่างถูกวิธี

resilience ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハリとコシ[, hari to koshi] (exp) bounce and resilience (of hair)
弾力性[だんりょくせい, danryokusei] (n) elasticity; resilience; flexibility; adaptability
[こし(P);コシ, koshi (P); koshi] (n) (1) back; lower back; waist; hips; lumbar region; (2) (usu. コシ) body (of hair, noodle, paper, etc.); resilience; spring; (P)

resilience ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elastizität {f}resilience

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า resilience
Back to top