ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยศศักดิ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยศศักดิ์*, -ยศศักดิ์-

ยศศักดิ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยศศักดิ์ (n.) rank See also: title, status, prestige, splendour, station, position, distinction, nobility, class, caste, dignity Syn. ยศถาบรรดาศักดิ์, บรรดาศักดิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
appellative(อะเพล'ละทิฟว) n. สามานยนาม,นาม,ยศศักดิ์,ฉายา. -adj. เกี่ยวกับสามานยนาม, เกี่ยว กับนามหรือฉายา, Syn. designative)
honoree(ออนนะรี) n. ผู้ได้รับเกียรติ,ผู้ได้รับรางวัล,ผู้ได้รับเกียรติศักดิ์หรือยศศักดิ์
honouree(ออนนะรี) n. ผู้ได้รับเกียรติ,ผู้ได้รับรางวัล,ผู้ได้รับเกียรติศักดิ์หรือยศศักดิ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
viscounty (n.) ขั้นยศศักดิ์ของ viscount
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You were born into this world of glittering jewels and fine titles.หลานเกิดมาในโลกแห่ง อัญมนีวาววับและยศศักดิ์สูง
The blood of Numenor is all but spent, its pride and dignity forgotten.เลือดสู้เเห่งนูเมเนอร์ไร้ประโยชน์ เกียรติยศศักดิ์ศรีถูกหลงลืม
Put your identity aside... and fight with me.เอายศศักดิ์ของท่านวางลง... แล้วมาสู้กับข้า
Except for a sense of honour and decency and a moral centre.ยกเว้น เกียรติยศศักดิ์ศรี ..รู้จักกาละเทศะ .. มีศีลธรรม
You want my title, which makes me a fool.คุณต้องการแค่ยศศักดิ์ของผม\ ซึ่งทำให้ผมกลายเป็นไอ้งั่ง
My brother's always been the favorite, but he never cared about his title or our family the way I do.พี่ชายฉันมักเป็นที่รักเสมอ แต่เค้าไม่เคยสนใจยศศักดิ์หรือราชวงศ์ของเราเลย ทางที่ฉันจะทำได้คือ
He raised me to believe in honor, justice, and then beats an unarmed man to death?เขาบอกให้ผมเชื่อในเกียร์ติยศศักดิ์ศรี\ จัสติน แล้วเขากลับไปเที่ยวไล่ฆ่าคน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยศศักดิ์
Back to top