ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บุคลิก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บุคลิก*, -บุคลิก-

บุคลิก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บุคลิก (n.) personality See also: character Syn. บุคลิกลักษณะ, ท่าทาง
บุคลิกภาพ (n.) personality See also: individuality, character Syn. บุคลิก, บุคลิกลักษณะ
บุคลิกลักษณะ (n.) personality See also: individual characteristic, character Syn. บุคลิก, บุคลิกภาพ
English-Thai: HOPE Dictionary
abnormal psychologyจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความวิปริตของบุคลิกภาพ (branch of psychology)
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
antihero(แอนทีฮี' โร) n., (pl. -heroes) พระเอกที่ขาดบุคลิกลักษณะที่จะเป็นพระเอกได้เพียงพอ. -antiheroic adj.
autosuggestion(ออโทซักเจส'เชิน) n. การแนะนำใจตัวเอง (โดยเฉพาะการกล่าวซ้ำสูตรหรือหลักการต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนบุคลิกภาพ. -autosuggestibility n.
impersonalise(อิมเพอ' เซิน นะไลซ) vt. ทำให้ไม่ใช่ส่วนตัว, ทำให้ไม่มีลักษณะของบุคคลหรือมนุษย์, ทำให้ขาดบุคลิกภาพ., See also: impersonalisation,impersonalization n.
impersonality(อิมเพอซะแนล' ลิที) n. การขาดลักษณะของมนุษย์, การไม่มีอารมณ์เกี่ยวข้อง, การขาดความห่วงต่อความต้องการของแต่ละบุคคล, การขาดผู้ติดต่อหรือผู้จัดการ, การขาดบุคลิกภาพ
impersonate(อิมเพอ' ซะเนท) vt. แกล้งทำเป็น, เสแสร้ง, แสดงออก, เลียนแบบ, ปลอมแปลง. -adj. เกี่ยวกับบุคลิกภาพ, เป็นลักษณะของบุคลิกภาพ., See also: impersonation n. impersonator n., Syn. imiate, represent
jekyll and hyde(จี'คัล,เจค'คัล) n. บุคคลผู้มี2บทบาท (ดีและเลว) ,ผู้มีบุคลิกภาพ สองแบบ (ดีและเลว)
learning(เลิร์น'นิง) n. การเรียนรู้,การศึกษา,ความรู้,การปรับบุคลิกภาพจากการปฏิบัติฝึกฝนหรือประสบการณ์, Syn. education
person(เพอ'เซิน) n. บุคคล,คน,ร่าง,ร่างกาย,องค์,ตัว,ผู้,นิติบุคคล,บุคลิกลักษณะ,บุรุษ, (ในไวยากรณ์), Syn. individual,human being
personality(เพอซะแนล'ลิที) n. บุคลิกภาพ,บุคลิกลักษณะ,บุคคล, Syn. character,nature
schizophrenia(สคิส'โซฟรี'เนีย) n. โรคจิตที่สำคัญที่สุด มีอาการขาดการติดต่อกับสิ่งแวดล้อมหรือมีบุคลิกภาพที่แตกแยก,โรคจิตเภท., See also: schizophrenic adj., Syn. dementia praecox,
English-Thai: Nontri Dictionary
colour(n) สี,สีสัน,สีผิว,รงควัตถุ,สิ่งที่ปรากฏภายนอก,บุคลิกลักษณะ
individuality(n) บุคลิกลักษณะ,ความแตกต่างกัน,เอกัตภาพ
personality(n) บุคลิกภาพ,ท่าทาง,บุคคล,ความมีตัวตน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antisocial personality; personality, psychopathicบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personalityบุคลิกภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Personalityบุคลิกภาพ [TU Subject Heading]
Confusionจิตสับสน,สับสน,ความคิดสับสน,งุนงง,อาการสับสน,บุคลิกเปลี่ยนแปลงสับสน [การแพทย์]
Dissociationกลไกทางจิตแตกแยกของบุคลิกภาพ [การแพทย์]
Resilience (Personality trait)พลังเข้มแข็งและสร้างสรรค์ (บุคลิกลักษณะ) [TU Subject Heading]
Sixteen Personality Factor Questionnaireแบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 พีเอฟ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
two of a kind (idm.) คนหรือสิ่งที่เหมือนกัน (เช่น ความคิด, ทัศนคติ, บุคลิก ฯลฯ)
figure (n.) บุคลิกภาพ See also: ลักษณะท่าทาง, บคลิกลักษณะ Syn. character, personality
identity (n.) บุคลิกลักษณะ See also: ลักษณะพิเศษ, ลักษณะเฉพาะ, เอกลักษณ์ Syn. individuality, uniqueness
personality (n.) บุคลิกลักษณะ See also: ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน, ลักษณะเฉพาะตัว Syn. disposition, nature, temperamant
temperamant (n.) บุคลิกลักษณะ See also: ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน, ลักษณะเฉพาะตัว Syn. disposition, nature
uniqueness (n.) บุคลิกลักษณะ See also: ลักษณะพิเศษ, ลักษณะเฉพาะ, เอกลักษณ์ Syn. individuality
individuality (n.) บุคลิกลักษณะเฉพาะ Syn. character, identity, personality
androgynous (adj.) มีบุคลิกลักษณะของทั้งสองเพศ
be cast in the different mould (idm.) มีบุคลิกภาพหรือลักษณะต่างกัน
be cast in the same mould (idm.) มีบุคลิกภาพหรือลักษณะเหมือนกัน
bearing (n.) ลักษณะบุคลิกประจำตัว See also: ลักษณะการเดินหรือการยืน Syn. manner
epicene (adj.) มีบุคลิกลักษณะของทั้งสองเพศ Syn. androgynous
get of (phrv.) ตัดสิน (บุคลิกและความสามารถของ)
impersonal (adj.) ซึ่งขาดบุคลิกลักษณะ See also: ที่ไม่มีบุคลิกภาพ
impressionable (adj.) พร้อมยอมรับความคิด ประสบการณ์หรือบุคลิกลักษณะของผู้อื่น See also: ซึ่งประทับใจผู้อื่นง่าย Syn. impressible, receptive, susceptible
split personality (n.) การมีบุคลิกภาพสองคนในคนเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think these 3 personalities are an act and the one I saw is, I guess, the "real" her.ผมคิดว่า บุคลิก 3 แบบนั้น มันเป็นแค่การแสดง และคนที่ผมเห็น ผมคิดว่า เป็น "ตัวตนที่แท้จริง" ของเธอ
Background, looks, sense of humor, and even your personality... Everything's so perfect, people feel... shall I say deprived?ด้วยภูมิหลัง บุคลิก หน้าตาของคุณช่างสมบูรณ์แบบจนทำให้คนรอบข้างรู้สึกด้อย
There's nothing special about you or your background.พื้นฐานทางครอบครัว การศึกษา บุคลิก ไม่เห็นมีอะไรโดดเด่น
I'm gonna take a professional guess based on the description of all 23 identities that live in Kevin's body, that I've gotten from Barry.หมอจะเดาแบบมืออาชีพ อิงจากลักษณะของทั้ง 23 บุคลิก ที่อยู่ในตัวเควิน ที่หมอได้จากแบร์รี่
My personality is like a radioactive asteroid.บุคลิกของฉันก็เหมือน กัมมันตภาพรังสี
Talk to me. What is this?บุคลิกของพ่อที่อยู่ในตัวเขาทำแบบนั้นกับผม
Even if you called everyone up, there are so many people hereบุคลิกของยัง มี ต้องดีมากแน่ๆเลย
His character is very antagonisticบุคลิกของเขาดูตรงกันข้ามมาก
You're exactly what I'm looking for in a publisher.บุคลิกคุณตรงกับนักโฆษณาที่ฉันมองหาเลย
What about her walking? Elegant?บุคลิกท่าทางเธอเป็นยังไงบ้าง สง่างามหรือเปล่า
The personality that committed the murders was probably Shunsuke.บุคลิกที่เป็นคนทำการฆาตกรรม คงจะเป็น ชุนสุเกะ
Personalities. Feelings.บุคลิกภาพ อารมณ์ของพวกเขาเป็นยังไง
My personality is such that there's no middle ground.บุคลิกภาพของฉัน มันไม่มีจุดตายตัว
I'm that kind and understanding.บุคลิกภาพของฉันดีมากอยู่เสมอ
Her narcissistic personality wouldn't allow her to listen to anything that didn't revolve around her for more than a few minutes at a time.บุคลิกภาพหลงตัวเองของเธอ ไม่ยอมให้เธอ ฟังคนอื่นนอกเหนือจากตัวเอง ในแต่ละครั้งได้นานๆ
With narcissistic personality disorder and religious psychosis.บุคลิกภาพหลงตัวเองผิดปกติ และโรคจิตทางศาสนา
Possible hysterical personality.บุคลิกภาพเป็นโรคฮิสทีเรีย
Alpha personalities don't handle rejection well.บุคลิกภาพแบบAlpha รับมือกับการถูกปฏิเสธได้ไม่ดีเท่าไหร่
And with that personality, that profile, that physique, why, he's a natural born actor, eh, Giddy?บุคลิกภาพโปรไฟล์ที่ร่างกาย นั้น ทำไมเขาเป็นนักแสดงที่เกิดจาก ธรรมชาติ, เอ๊ะ, หวิว?
One personality is a Russian weightlifter and can lift three times his body weight.บุคลิกหนึ่งเป็นนักยกน้ำหนักชาวรัสเซีย ที่ยกลูกเหล็กได้มากกว่าน้ำหนักตัว 3 เท่า
He is known for his cute looks and sweet personality.บุคลิกอบอุ่นและน่ารัก
He fits the profile perfectly.บุคลิกเขาตรงผลวิเคราะห์เป๊ะ
She's a very volatile and impulsive personality.บุคลิกเธอ ไม่แน่นอน และหุนหันพลันแล่น
Have these individuals, through their suffering, unlocked the potential of the brain?บุคลิกเหล่านี้ ที่เกิดจากความทุกข์ทรมานของเขา จะปลดล็อกศักยภาพของสมองได้ไหม
I'm led to believe that you're an extension of my personality.ว่าคุณคือส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ ของฉัน
Personality disorder.ความผิดปกติของบุคลิกภาพ
Age range, personality preferences. You know, it's all listed.ช่วงอายุ ลักษณะบุคลิกภาพ มันอยู่ในนี้หมดแล้ว
Evans the Bacon...และบุคลิกของเขาด้วย อีแวนส์ ขายเบค่อน
Everything's a copy of a copy... ..of a copy.ชุดดินเนอร์แบบไหน ที่เหมาะกับบุคลิกตัวเอง
You may have one with or without personality.จะเลือกแบบที่มีบุคลิกภาพหรือไม่มีก็ได้
Would you care to see a demo of the personality chip?อยากดูการสาธิตชิพบุคลิกภาพมั้ยครับ
Is your personality chip turned on?คุณเปิดชิพบุคลิกภาพอยู่หรือเปล่า
I think personality is much more fun than intelligence.ฉันว่าบุคลิกภาพ สนุกกว่าความคิดมากเลย คุณล่ะ
Please give me the old personality chip back.ขอชิพบุคลิกภาพแบบเก่าคืนเถอะ
They want to spend time in a place that speaks to your personality.พวกเขาต้องการที่จะใช้เวลาอยู่ในสถานที่ที่พูดถึงบุคลิกของคุณ
This does speak to my personality.นี้ไม่พูดกับบุคลิกภาพของฉัน
To determine the kind of personality that drives the corporation to behave like an externalizing machine we can analyze it like a psychiatrist would a patient.เพื่อชี้ให้เห็นบุคลิกภาพ ที่ผลักดันให้บรรษัท ประพฤติตัวเป็นเครื่องจักรผลักภาระ
We could go through the characteristics that define this particular disorder one by one and see how they might apply to corporations.เราสามารถพิจารณาดูบุคลิกลักษณะต่าง ๆ ที่บ่งชี้ถึงอาการวิปลาสทางจิตทีละข้อ ๆ และดูว่ามันสามารถใช้กับบรรษัทได้หรือไม่
Come back when you get personalities.กลับมาอีกครั้ง เมื่อพวกเจ้ามั่นใจในบุคลิกของตนเองดีแล้ว
You said he was lying, that there'd never been an actual case of multiple personalities.คุณบอกว่าเขาโกหก เพราะว่า ไม่เคยมีคดีที่เกิดจากคนที่มีบุคลิกซ้อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บุคลิก
Back to top