ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าเคารพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าเคารพ*, -น่าเคารพ-

น่าเคารพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าเคารพ (adj.) respectable See also: venerable, honorable Syn. น่าเกรงขาม, น่านับถือ, น่ายกย่อง, น่ายำเกรง Ops. น่าดูหมิ่น, เหยียดหยาม
น่าเคารพ (v.) be respectful See also: be showing deference, be venerable Syn. น่าเกรงขาม, น่านับถือ, น่ายกย่อง, น่ายำเกรง Ops. น่าดูหมิ่น, เหยียดหยาม
น่าเคารพนับถือ (v.) be respectable See also: be honorable
English-Thai: HOPE Dictionary
august(ออกัสทฺ') adj. น่าเคารพ,น่าชื่นชม,สง่า,สง่างาม. -augustness n.
deferential(เดฟฟะเริน'เชิล) adj. น่าเคารพนับถือ,ซึ่งอนุโลม
dreadful(เดรด'ฟูล) adj. น่ากลัวมาก,น่าเคารพยำเกรง,เลวมาก. n.
dutiful(ดิว'ทิฟูล) adj. เกี่ยวกับหน้าที่,ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่,เชื่อฟัง,ซื่อสัตย์,น่าเคารพ
estimable(เอส'ทะมะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายกย่อง,ซึ่งประเมินค่าได้,กะได้., See also: estimableness n. ดูestimable estimably adv. ดูestimable
holier-than-thouadj. มีศีลธรรม,น่าเคารพ
honorable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness,honorbleness n., Syn. virtuous,ethical
honourable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness,honorbleness n., Syn. virtuous,ethical
majestic(มะเจส'ทิค) adj. สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,ตระหง่าน,มีอำนาจ,น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ,ใหญ่โต, Syn. majestical., See also: majestically adv., Syn. grand,splendid
reputable(เรพ'พิวทะเบิล) adj. มีชื่อเสียง,น่าเคารพ,น่านับถือ,ได้มาตรฐาน,ดี, See also: reputability,reputableness n. reputably adv., Syn. honourable,esteemed
respectability(รีสเพค'ทะบิล'ลิที) n. ความน่านับถือ,ความน่าเคารพ,ความน่ายำเกรง,ความมีหน้ามีตา,บุคคลที่มีหน้ามีตา,ความสูงต่ำ,ความเหมาะสม,ความถูกต้องสมควร, See also: respectabilities n. สิ่งที่ถูกต้องสมควร,สิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
respectable(รีสเพค'ทะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายำเกรง,มีหน้ามีตา,สูงส่ง,สมควร,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,มีศักดิ์ศรี,มากมาย, See also: respectableness n. respectably adv., Syn. admirable,proper,appreciable
reverend(เรฟ'เวเรินด,เรฟ'เรินดฺ) n. น่าเคารพนับถือ,น่าบูชา,เกี่ยวกับพระ n. พระ,บาทหลวง,ตำแหน่งพระ,ตำแหน่งบาทหลวง, See also: reverendship n., Syn. clergyman
sanctity(แซงคฺ'ทิที) n. ความศักดิ์สิทธิ์,ความเป็นนักบุญ, ความสูงส่ง,ความสะอาดบริสุทธิ์,ความน่าเคารพบูชา, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ้, Syn. saintliness
venerable(เวน'เนอระเบิล) adj. น่าเคารพ,นับถือ (เพราะอาวุโส) ,น่าเคารพนับถือ,น่านับถือ., See also: venerability n. venerableness n. venerably adv., Syn. aged,old,serious
worshipful(เวอร์'ชิพฟูล) adj. น่าบูชา,น่าสักการบูชา,น่าเคารพ,เต็มไปด้วยความเคารพ,ศรัทธา,เลื่อมใส,, See also: worshipfulness n., Syn. adoring ###A. impious
English-Thai: Nontri Dictionary
deferential(adj) ซึ่งยอมตาม,ซึ่งอนุโลม,ว่าง่าย,นอบน้อม,น่าเคารพ
estimable(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าเคารพยกย่อง
honourable(adj) น่าเคารพนับถือ,มีศักดิ์ศรี,มีหน้ามีตา,น่ายกย่อง
reputable(adj) น่านับถือ,มีชื่อเสียง,น่าเคารพ,ได้มาตรฐาน
respectable(adj) น่าเคารพยำเกรง,น่านับถือ,สูงส่ง,ถูกต้อง,เหมาะสม
reverend(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าบูชา,น่าเคารพยำเกรง
sanctity(n) ความมีศีลธรรม,ความศักดิ์สิทธิ์,ความน่าเคารพบูชา
venerable(adj) เป็นที่เคารพ,น่าเคารพนับถือ
worshipful(adj) น่านับถือ,น่าบูชา,น่าเคารพ,น่าสักการะ,น่าเลื่อมใส
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
august (adj.) น่าเคารพ See also: น่าชื่นชม
honourable (adj.) น่าเคารพนับถือ Syn. respected, worshipful
respceted (adj.) น่าเคารพนับถือ See also: ซึ่งควรแก่การยกย่อง, น่ายกย่อง Syn. august, reverend
respected (adj.) น่าเคารพนับถือ Syn. honourable, worshipful
reverend (adj.) น่าเคารพนับถือ Syn. honourable, respected, worshipful
venerable (adj.) น่าเคารพนับถือ See also: ซึ่งควรแก่การยกย่อง, น่ายกย่อง Syn. august, respceted, reverend
cardinal virtue (n.) คุณสมบัติของคนที่น่าเคารพอย่างมาก (ฉลาดรอบคอบ, ยุติธรรม, การควบคุมอารมณ์, ความอดทน)
venerableness (n.) ความน่าเคารพ Syn. antiquity, holiness
worthy (adj.) ซึ่งน่าเคารพ See also: ซึ่งน่ายกย่อง Syn. honorable, respectable Ops. unworthy, worthless
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And now, esteemed effendi, we feast!และตอนนี้ คนมีสกุลที่น่าเคารพ เราฉลอง! เอาละ!
I suppose if he wishes his son to be tutored in the ways of the West, then I should be quite honored.สมมติว่า ถ้าพระองค์ต้องการให้พระโอรส ศึกษาู้แบบชาวตะวันตก แม่จะเป็นคนที่น่าเคารพไม่น้อยทีเดียว
You know, your predecessors had much more respect.บรรพบุรุษของแกยังน่าเคารพมากกว่านัก!
Respected businessman.นักธุรกิจที่น่าเคารพ
You really think a judge is gonna issue a warrant against a well-respected officer of the court without probable cause?คุณคิดจริงเหรอว่าผู้พิพากษาจะออกหมาย กับทนายศาลซึ่งเป็นที่น่าเคารพ โดยปราศจากเหตุสมควร?
Love her, idolize, worship!รักเธอ ,น่าเลื่อมใส ช่างน่าเคารพ!
It's a huge mark of respect.เป็นคนที่น่าเคารพอย่างมาก
He's a great father, a great teacher.เป็นคนที่น่าเคารพนับถือ
Big Mike, in the old country, if a man did the honorable thing and he fell on his own sword, his family was looked after.บิ๊กไมค์, ในบ้านเกิดของคนอพยพ ถ้ามีคนทำสิ่งที่น่าเคารพนับถือ และเขาจ้องไปที่ดาบของเขา ครอบครัวเขาก็จะเฝ้าดู
Someone to look up to.เป็นคน ที่น่าเคารพนับถือ
We believe they are disrespectful.เราคิดว่าพวกเขาไม่น่าเคารพ
You figure if you dress like a respectable lady he'll finally treat you like one?ลองคิดดูสิ ถ้าคุณแต่งตัวเหมือนกับ หญิงสาวที่น่าเคารพ ท้ายที่สุดเขาจะดูแลคุณแบบนั้นเหรอ?
You were the good guy. You were the honest one.เธอเป็นผู้ชายที่ดี เป็นคนนีงที่น่าเคารพ
In all the latitudes, men slide in the heart of the oceans with respect... to discover, to understand.ในทุกองศาทะเล มนุษย์ดำดิ่งไปยังใจกลางมหาสมุทร ธรรมชาติที่น่าเคารพ
And you come back here when you're respectable.ทำตัวเองให้ดูน่าเคารพกว่านี้หน่อย.. แล้วค่อยกลับมารายงานตัวนะ..
Are you telling me the teachers here, in their sacred profession, teach the students in a sacred manner, befitting their profession?คุณบอกผมว่าคุณครูที่อยู่ที่นี่ เป็นครูที่ศักดิ์สิทธิ์เหรอ สอนนักเรียนด้วยท่าทางที่ดูน่าเคารพ ให้เหมาะกับอาชีพของพวกเขา?
If you feel that your respect is lowered, read that and raise it again.ถ้าคุณรู้สึกว่าความน่าเคารพในตัวคุณต่ำลง อ่านนั่นแล้วมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งนะ
Stan's one of the more respected diagnosticians in town, but his real calling is pussy-hound.แสตนเป็นหมอที่น่าเคารพ แต่ตัวจริงหน้าม่อ
Your sister whom you hold in such high esteem... talked to the police.พี่สาวที่น่าเคารพนับถือของแก... ได้คุยกับตำรวจ
I mean, I wanna seem respectful but at the same time, act like this isn't a huge deal.ฉันหมายถึง ฉันอยากที่จะดูน่าเคารพ แต่ในขณะเดียวกัน การทำแบบนี้ก็ไม่ได้ดูเป็นเรื่องใหญ่
I have to show my strength, show that I'm worthy of my father's name. Caerleon won't sign it.ข้าต้องแสดงความแข็งแกร่งของข้า แสดงว่าข้านั้นมีชื่อเสียงน่าเคารพเหมือนพ่อข้า เคอร์ลีนไม่ลงนามแน่
The cars the Moonshine runners favoured were ones like this, a respectable looking 1941 Ford Business Coupe, which wouldn't raise the suspicions of a passing policeman.หนึ่งในรถขนเหล้าเถื่อน ที่เป็นที่นิยมใช้คือคันนี้ รถยนต์ที่ดูน่าเคารพอย่าง ฟอร์ด บีซิเนส คูเป้ ปี1941 ซึ่งดูไม่เป็นที่น่าสงสัย เวลาขับผ่านรถตำรวจ
Holy crap.พระเจ้าช่วย ศาลที่ไม่น่าเคารพ ผมขอพักได้มั้ยครับ?
Because no one's worthy in your eyes.เพราะว่ามีใครน่าเคารพ ในสายตาคุณเลย
Have some respect and act accordingly.ทำตัวให้น่าเคารพและอยู่ในกฏในเกณฑ์
Of course, she's not really worship worthy anymore, uh, having lost a step and all.นั่นสิ จริงๆเเล้ว เธอไม่เห็นจะคู่ควรกับเคารพบูชาอีกต่อไป เอ่อ, ดูสูญเสียความน่าเคารพ
My dad, he's a well-respec...พ่อฉัน เป็นที่น่าเคารพ..
This is no respectable establishment.ไม่ใช่กิจการน่าเคารพนับถือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าเคารพ
Back to top