ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

respected

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *respected*, -respected-

respected ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
respected (adj.) น่าเคารพนับถือ Syn. honourable, worshipful
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กราบเรียน (v.) respectedly inform (a superior) Syn. เรียน

respected ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
年尊[nián zūn, ㄋㄧㄢˊ ㄗㄨㄣ, 年尊] aged and respected; senior
尊贵[zūn guì, ㄗㄨㄣ ㄍㄨㄟˋ, 尊贵 / 尊貴] respected; respectable; honorable

respected ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคารพ[adj.] (khaorop) EN: respected FR: respecté
มีหน้ามีตา[adj.] (mīnāmītā) EN: respected ; esteemed ; respectable ; reputable ; prominent FR: respectable
ผู้ดีเก่า[n. exp.] (phūdī kao) EN: aristocrat ; noble ; well-mannered person ; respected person ; old upper class FR:
ผู้มากบารมี[n. exp.] (phū māk bār) EN: highly respected person ; person of great prestige and influence FR:
รดน้ำดำหัว ; รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่[n. exp.] (rotnām damh) EN: water-pouring ceremony to ask a blessing from a respected elder ; water sprinkling ceremony FR: verser de l'eau parfumée sur les mains des aînés
ท่าน[n.] (than) EN: [class. : respected people] FR: [class. : personnes respectables]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า respected
Back to top