ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทายา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทายา*, -ทายา-

ทายา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทายา (v.) apply some remedy to the wound See also: embrocate Syn. ป้ายยา
ทายา (adj.) good See also: important Syn. ทยา, ดี, สำคัญ Ops. เลว
ทายา (adv.) extremely Syn. ยวดยิ่ง, ยิ่งยวด, อย่างยิ่ง
ทายา (n.) heir See also: heiress Syn. ผู้สืบสกุล, ผู้รับมรดก, ผู้สืบสันดาน, สายเลือด, สายโลหิต, เลือดเนื้อเชื้อไข
ทายาทโดยธรรม (n.) statutory heir See also: heir at law
English-Thai: HOPE Dictionary
heir apparentทายาทที่แท้จริง, See also: heir apparency n.
heir at lawทายาทโดยธรรม,ทายาทผู้สืบทอดมรดกตามกฎหมาย
ancestor(แอน' เซสเทอะ) n. บรรพบุรุษ, ปู่ย่าตายาย, ผู้ถูกสืบทอด, รูปแบบเดิมของสิ่งมีชีวิต, ผู้ที่ทายาทได้รับมรดก, Syn. forefather
child(ไชดฺ) n. เด็ก,ทายาท,ผลิตผล,-with child ตั้งครรภ์ มีบุตร, Syn. yougster -pl children
coheir(โคแฮร์') n. ทายาทร่วม,ผู้สืบทอดร่วม,ผู้สืบสันดานร่วม., See also: coheirship n.
coheiress(โคแฮ'เรส) n. ทายาทร่วมหญิง
crown princessn. ชายาของมงกุฏราชกุมาร,ทายาทที่เป็นหญิงของกษัตริย์,มงกุฎราชกุมาร
demise(ดิไมซ') n. การตาย,การสิ้นสุด,การตกทอดมรดกของผู้ตายแก่ทายาท,การสืบราชสมบัติ,การสืบตำแหน่ง vi. โอน,สืบทอดราชสมบัติ, See also: demisable adj.
descendant(ดิเซน'เดินทฺ) n. ผู้สืบสกุล,ทายาท adj. ซึ่งสืบสกุล,ซึ่งสืบทอดมาจากต้นกำเนิด
dress(เดรส) {dressed,dressing,dresses} n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้าอาภรณ์ -adj. เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัว,ต้องใช้เสื้อชุด vt.,vi. แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,ตกแต่ง,ประดับ,ทำแผล,ทายาและพันบาดแผล,ทายา,ตัด,เล็ม,แต่ง,จัดเป็นแนวตรง,ปรับพื้นดิน. -Phr. (dress up แต่งตัวให้สวยหร
dynast(ได'เนิสทฺ) n. ผู้ปกครอง (โดยเฉพาะที่มีการสืบทายาท) ,กษัตริย์, Syn. ruler
fomentation(โฟเมนเท'เชิน) n. การปลุกปั่น,การกระตุ้น,การปลุกระดม,การชโลมด้วยน้ำอุ่น,การทายา, Syn. instigtion
heir(แอร์) n. ทายาท,ผู้สืบทอด,ผู้สืบมรดก
heir presumptiveผู้เป็นทายาทโดยสันนิษฐาน
heirdom(แอร์'ดัม) n. การเป็นทายาท,การสืบทอดมรดก
heiress(แอ'เรส) n. ทายาทหญิง,ผู้สืบทอด
heirshipn. ความ (สิทธิ) เป็นทายาท,สิทธิของทายาท, Syn. inheritance
heres(เฮีย'รีซ) n. ทายาท, Syn. haeres -pl. heredes
inherit(อินเฮอ'ริท) vt. รับช่วง,สืบช่วง,สืบทอด,สืบลักษณะทางกรรมพันธุ์. vi. สืบทอด,รับมรดก,กลายเป็นทายาท, See also: inheritability n. inheritable adj. inheritably adv.
inheritor(อินเฮด'ริเทอ) n. ผู้รับมรดก,ทายา
issue(อิช'ชิว) n. การปล่อยออกมา,การออกคำสั่ง,การตีพิมพ์ออกมา,สิ่งที่ปล่อยออก,สิ่งตีพิมพ์,จำนวนหรือปริมาณที่ปล่อยออกมาแต่ละครั้ง,ฉบับ,ชุด,คราว,ปัญหา,ผลที่เกิดขึ้น,บุตร,ทายาท,ทางออก,ผลผลิต,ผลกำไร. -Phr. (at issue ที่กำลังเป็นปัญหา ที่กำลังถกเถียงกัน) vt.,vi. ไหล
offspring(ออฟ'สพริง) n.,ทายาท,บุตร,ผู้สืบเชื้อสาย,ผล,ลูกสัตว์,หน่ออ่อน pl. offspring,offsprings, Syn. descendant
parcener(พาร์'ซะเนอะ) n. ทายาทร่วม
parentage(แพ'รันทิจ) n. ทายาท,แหล่งกำเนิด
pay(เพ) vi.,vt. จ่าย,ชำระ,ทายางกันซึม n. ค่าจ้าง., See also: payee n. payer n. payment n.
posterity(โพสเทีย'ริที) n. ชนรุ่นหลัง,ทายา
progeny(พรอจ'จะนี) n. ลูกหลาน,ทายาท,ดอกผล,พืชรุ่นหลัง, Syn. descendants
re-dress(รีเดรส') vt. แต่งตัวใหม่,ซ่อมแซมใหม่,ทายาบนบาดแผลใหม่
scion(ไซ'เอิน) n. ทายาท,เด็ก,หน่อ,กิ่งอ่อน (โดยเฉพาะสำหรับต่อกิ่ง), Syn. descendant
sprig(สพริก) n. กิ่งไม้เล็ก ๆ ,ช่อเล็ก,ลูกหลาน,คนหนุ่ม,เด็กหนุ่ม,ทายาท,ตะปูไม่มีหัว,หมุดติดกระจก. vt. ประดับด้วยกิ่งไม้เล็ก ๆ ,ตัดกิ่งไม้เล็ก ๆ, Syn. shoot,sprout,branch
succession(ซัคเซส'เชิน) n. การต่อเนื่อง,ลำดับ,การสืบมรดก,การรับช่วง,สิทธิการรับช่วง,สิทธิการสืบมรดก,ผู้สืบช่วงต่อ,ทายาท,ผู้สืบสันดาน,ผู้สืบตระกูล,ลักษณะต่อเนื่อง., See also: successional adj. successionally adv., Syn. cntinuatio
successor(ซัค'เซสเซอะ) n. ผู้รับช่วง,ผู้สืบมรดก,ทายาท,ผู้สืบตระกูล,ผู้สืบสันดาน,สิ่งที่รับช่วง,สิ่งที่ต่อเนื่อง,ผู้ประสบความสำเร็จ., See also: successoral adj.
swab(สวอบ) n. ฟองน้ำ ผ้า สำลีหรือวัตถุซับอื่น ๆ ที่ใช้ซับแผลหรือทายาหรือซับพื้น,กลาสีเรือ,อินทรธนู. vt. ซับล้างหรือทา (ด้วย swab) ,เช็ด ลากหรือซับพื้นด้วย, Syn. swob
unguent(อัง'เกวนทฺ) n. ยาขี้ผึ้ง,ยาทาผิว,ทายาภายนอก., See also: unguentary adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
descendant(n) ลูกหลาน,ทายาท,ผู้สืบสายเลือด,ผู้สืบทอด,ผู้สืบสกุล
progeny(n) ทายาท,ดอกผล,อนุชนรุ่นหลัง
heir(n) รัชทายาท,ทายาท,ผู้สืบทอด,ผู้รับมรดก,ผู้รับช่วง
HEIR heir apparent(n) ทายาทที่แท้จริง,รัชทายา
heiress(n) ทายาทหญิง
inheritor(n) ทายาท,ผู้สืบทอด,รัชทายา
offspring(n) ลูกหลาน,ผล,ผลิตผล,ทายา
posterity(n) อนุชนรุ่นหลัง,ทายาท,ลูกหลาน
scion(n) กิ่งตอน,หน่อต้นไม้,กิ่งอ่อน,ทายา
sprig(n) กิ่งไม้,กิ่งก้าน,ช่อ,หน่อ,ทายาท,ลูกหลาน,เด็กหนุ่ม
succession(n) อันดับ,การสืบต่อ,ทายาท,การรับช่วง,ผู้สืบสันดาน
successor(n) ทายาท,ผู้รับมรดก,ผู้รับช่วง,ผู้สืบตระกูล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
expectant heirทายาทที่คาดหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heirทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heir at lawทายาทโดยธรรม [ดู legal heir] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heir presumptiveทายาทโดยสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pretermitted heirทายาทที่ถูกละเลย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coparcenaryทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ทายาทร่วม (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
devolve on the heirsตกทอดแก่ทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
die without issueตายโดยไม่มีทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
embrocation๑. การทายา๒. ยาทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
equal degreeในลำดับเดียวกัน (ทายาท) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Heir Apparentรัชทายาท [ดู heir to the throne] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
heirshipการเป็นทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parcenersผู้เป็นทายาทด้วยกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pretender to the throneรัชทายาทที่ได้รับสมมุติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heir apparentทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
heir (n.) ทายาSee also: ผู้สืบสกุล, ผู้รับมรดก, ผู้สืบสันดาน Syn. beneficiary, inheritor, successor
crown prince (n.) ทายาทของกษัตริย์ที่เป็นผู้ชาย
crown princess (n.) ทายาทของกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง
heiress (n.) ทายาทที่เป็นหญิง See also: หญิงผู้รับมรดก Syn. inheritress
inheritress (n.) ทายาทที่เป็นหญิง See also: หญิงผู้รับมรดก
embrocate (vt.) ทายาลงบนผิวหนัง See also: ทาโลชั่นลงบนผิวหนัง
coheir (n.) ผู้เป็นทายาทร่วม
coheiress (n.) ผู้เป็นทายาทร่วมที่เป็นหญิง
heir presumptive (n.) ผู้เป็นทายาทโดยสันนิษฐาน
heirdom (n.) การเป็นทายาSee also: การสืบทอด, การสืบทอดมรดก Syn. heirship
heirship (n.) ความเป็นทายาSee also: สิทธิ์ของทายาท, สิทธิการสืบทอดมรดก Syn. heirdom
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are the last living descendent..ทายาท คนสุดท้ายที่ยังมีชีวิต
A living descendent of Jesus Christ..ทายาท ที่มีเลือดเนื้อของพระเยซูคริสต์
The heir of Shinhwa group, Gu Jun Pyo!ทายาทกลุ่มชินฮวา กูจุนพโย !
Your heir will die if it remains in a city cursed with blood and fear.ทายาทของคุณจะตาย ถ้ามันยังคงอยู่ในเมือง สาปแช่งด้วยเลือดและความหวาดกลัว
The heir to Shinhwa Group doesn't need any friends.ทายาทของชินฮวากรุ๊ป ไม่ต้องการเพื่อน
The 22nd lord of westmorelandshire.ทายาทของราชวงศ์ชั้นสูงอะไร
And a descendent of katherine pierce.ทายาทของแคทเธอรีน เพียส
The future successor of Shinhwa Group, Gu Jun Pyo, and this has raised a lot of unusual attention.ทายาทคนต่อไปของชินฮวากรุ๊ป กูจุนพโย และก็เป็นการสร้างความแปลกใจอย่างมาก
The last of the carpenters is kind of a hermit.ทายาทคนสุดท้ายของตระกูล เป็นพวกเก็บตัว
The heir should transfer to Boram High School in Gangwondo.ทายาทจะต้องถูกส่งไป โรงเรียนโบรัม ใน กวางวอนโด
Sacramento's tragic heiress.ทายาทซาคราเมนโตที่น่าเศร้า
An heiress who worked hard to keep her money.ทายาทที่ต้องเหนื่อยยากรักษาเงินไว้
The living descendants of Jesus Christ.ทายาทที่มีชีวิตของพระเยซู
Living descendants? Is it possible?ทายาทที่ยังมีชีวิต มันจะเป็นไปได้หรอ?
The long-lost heir to the Zetrov corporate empire's alive.ทายาทที่หายสาบสูญ แห่งจักรวรรดิ์เซทรอฟมีชีวิตอยู่
Third cousin, third cousin-ทายาทรุ่นที่สาม ทายาทรุ่นที่สาม
Ah, Frodo. Erebor.ทายาทสืบทอดบัลลังก์เขาคือลูกชาย
The Heir alone would be able to open the Chamber and unleash the horror within, and by so doing purge the school of all those who in Slytherin's view, were unworthy to study magic.ทายาทเท่านั้น ที่จะสามารถเปิดห้องลับออกได้ และปลดปล่อยความน่ากลัวออกมา และเมื่อทำเช่นนั้น
My one legacy.ทายาทแต่เพียงผู้เดียว
The Heir of Slytherin has returned to Hogwarts. The question is, who is it?ทายาทแห่งสลิธีรินกลับมาฮอกวอตส์แล้ว คำถามคือ เขาเป็นใคร
2nd and 3rd generation conglomerate use insider info and financial power for money laundering.ทายาทในอนาคต ฟอกเงิน และหุ้น... .
The dried-up heir to a moist towelette empire, who would prove to be the dried-up heir to a moist towelette empire.ทายาทไร้น้ำยาแห่งจักรวรรดิทิชชู่เปียก ผู้แสดงให้เห็นว่าเขาก็คือทายาทไร้น้ำยา แห่งจักรวรรดิทิชชู่เปียก
Tayama Ryosei Okunuki Kaoru Kishibe Shiro Sugimoto Tettaทายามะ เรียวเซย์ โอคุนุกิ คาโอรุ คิชิเบะ ชิโระ ซึกิโมโตะ เท็ตตะ
Apply a second poultice in the morning. And no training.ทายาอีกครั้งในตอนเช้า และงดฝึกด้วย
You would like to have an heir, wouldn't you, Max, for your precious Manderley?""คุณอยากให้เเมนเดอเลย์มีทายาทไม่ใช่หรือ เเม็กซ์"
And following that, his heir.และต่อไปนี้ที่ทายาทของเขา
He drank himself into oblivion, leaving Hareton, his son and heir, to try to wake some love in Heathcliff's embittered heart.เขาดื่มเหล้าจนกระทั่งตัวตาย ทิ้งให้แฮร์ตัน ลูกชายและทายาท อยู่ในการดูแลของฮีธคลิฟฟ์ ผู้ซึ่งไร้ความรักในจิตใจ
I have no male heir, Catherine.พ่อไม่มีทายาทชาย แคทเธอรีน
By the time we had abandoned hope of producing an heir, it seemed a little late to begin saving.เวลานั้นพวกเราก็ละทิ้งความหวังในการมีทายาท มันดูเหมือนจะสายไปหน่อยที่จะมาเริ่มตอนนี้
We have found the heir to the Russian throne.เราพบทายาทของราชบัลลังก์รัสเซียแล้ว
Heir to a railroad fortune, perhaps.อาจเป็นทายาทกิจการรถไฟ
Suddenly, the old king discovered he had two heirs.กษัตริย์ผู้ชราได้รัชทายาท 2 องค์
Kenji Shindo as my successor..."เคนจิ ชินโด เป็นทายาทผู้รับมอบอำนาจต่อจากฉัน..."
And one way that a royal family maintains its control in the face of war and disease is to have as many children as possible.และทางเดียวที่พระบรมวงศานุวงศ์ จะยังคงครองราชย์อยู่ต่อไปได้ จากการเผชิญหน้ากับสงครามและโรคภัยไข้เจ็บก็คือ การมีพระราชทายาทให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
So he needs a lot of wives to take care of them?ดังนั้น พระองค์จึงต้องมีพระสนมหลายคนเพื่อดูแลพระราชทายาทนะสิ
Heir to throne must never be involved in issue of bondservant.รัชทายาทของราชบัลลังก์ทรงไม่เเกี่ยวข้องกับสัญญาทาส
Our protection?สายตา พระราชทายาทของข้าขยาย กว้างไกลออกไปภายใต้การชี้แนะของหล่อน
Do I need to put any smelly ointment on him or anything?ผมต้องทายาหม่องให้เขารึเปล่า
You are Isildur's heir, not Isildur himself.ท่านคือทายาทอิสซิลดัวร์ ไม่ใช่ตัวอิสซิลดัวร์
This is Isildur's heir?นี่คือทายาทอิสซิลดัวร์หรือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทายา
Back to top