ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชดเชย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชดเชย*, -ชดเชย-

ชดเชย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชดเชย (v.) make up Syn. ชดใช้, ทดแทน
ชดเชย (v.) compensate See also: make reparations, reimburse, pay for, repay, remunerate Syn. ชดใช้, จ่ายคืน, ใช้คืน
ชดเชย (adj.) compensated See also: remunerated Syn. ตอบแทน
ชดเชย (v.) make up See also: recover, redeem Syn. ทดแทน, ชดใช้
English-Thai: HOPE Dictionary
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา
assoil(อะซอยล') vt. ยกโทษให้, อภัยให้,ชดเชย, ไถ่ (absolve; acquit; pardon)
atone(อะโทน') vt.,vi. ชดเชย,ไถ่คืน, แก้ไข,ตกลง,ทำให้ปรองดองกัน. -atonable adj. -atoner n., Syn. expiate, repent)
atonement(อะโทน'เมินทฺ) n. การชดเชย,การไถ่คืน,การคืนดีของพระเจ้าและมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์,การตกลง,การคืนดี, Syn. amends, reparation)
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
commutation(คอมมิวเท'เชิน) n. การแลกเปลี่ยน,การเปลี่ยนแทนกัน,การเดินทางไปมาตามปกติระหว่างบ้านกับที่ทำงาน,การเปลี่ยนโทษจำคุกให้เป็นโทษอื่นที่เบากว่า,การเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า,เงินชดเชย, Syn. substitution
compensable(คัมเพน'ซะเบิล) adj. ควรได้รับการชดเชยหรือตอบแทน
compensate(คอม'เพนเซท) {compensated,compensating,compensates} vt. ชดเชย,ทดแทน,ตอบแทน,เท่ากับ,พอกัน,แก้,ถ่วง vi. พอกับ,เท่ากับ,ชดเชย, See also: compensator n.
compensation(คอมเพนเซ'เชิน) n. การชดเชย,การทดแทน,การตอบแทน,สิ่งที่ชดเชย (ตอบแทน ทดแทน), Syn. remuneration
compensatory(คอมเพน'ซะโทรี) adj. เป็นการชดเชย (ตอบแทน,ทดแทน,แก้), Syn. compensative
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา,การครุ่นคิด,สิ่งที่ควรพิจารณา,การชดเชย,ความเห็นใจคนอื่น,ความสำคัญ,ความนับถือ, Syn. thinking
cover(คัฟ'เวอะ) {covered,covering,covers} vt. ปกคลุม,คลุม,กลบ,ปิดคลุม,ปิดบัง,ครอบ,นำมาซึ่ง ป้องกันคุ้มกัน,ครอบคลุม,รวมทั้ง,ชดเชย,ชดใช้,สังวาสกับ,กก (ไข่) ,ประกบตัว. vi. แทน,ซ่อน -Phr. (cover up ปิดเป็นความลับ,ปิดอย่างมิดชิด) n. ที่ปิด,ฝา,ที่ครอบ,ปก,ปลอก,ยางนอก,
damage(แดม'มิจฺ) {damaged,damaging,damages} n. ความเสียหาย,การทำให้เสียหาย,การทำให้ได้รับอันตราย, See also: damages n.,pl. ค่าเสียหาย เงินชดเชยค่าเสียหาย vt. ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับอันตราย,เป็นภัย n. เสียหาย. damageable adj. damager n. ดูdamage
eke(อีค) {eked,eking,ekes} vt. เพิ่ม,ขยาย,ยืด,ทำให้ยาวขึ้น adv. ด้วย,อีกด้วย -Phr. (eke out ชดเชยส่วนที่ขาดไปหรือไม่ สมบูรณ์,ผดุงไว้)
expiable(เอคซฺ'เพียเบิล) adj. ซึ่งลบล้างได้,ซึ่งชดเชยหรือไถ่ถอนความผิดได้
expiate(เอคซฺ'พิเอท) vt. ล้าง (บาป) ,ลบล้าง,ชดเชยหรือไถ่ถอนความผิด., See also: expiation n. expiatory adj. expiator n.
indemnity(อินเดม' นิที) n. การชดเชยค่าเสียหาย, สิ่งชดเชย, เงินชดเชยค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, การป้องกัน, การคุ้มครอง, Syn. repay
offset(ออฟ'เซท) n. สิ่งชดเชย,การหักล้างกัน,การเริ่มต้น,ขั้นบันไดฝาผนัง,หน่อแยก,แขนง,สาขา,เชื้อสาย,การวางเอียง,ระบบการพิมพ์ออฟเซท (offset lithography) ,ช่วงระยะที่แยก.
purgatory(เพอ'กะทอรี) n. ที่ที่คนตายไปสู่เพื่อการล้างบาป ที่ที่มีการทำโทษ adj. เป็นการชำระล้าง,เป็นการชดเชยความผิด
quits(ควิทซ) adj. เท่าเทียมกัน,ไม่แพ้ชนะกัน,เสมอกัน,ชดเชยหมดกัน,ชดเชยหายกัน -Id. (call it quits หยุดชั่วคราว,หยุดทำ)
quittance(ควิท'เทินซฺ) n. การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่,เอกสารยกเลิกดังกล่าว,การตอบแทน,การแก้แค้น,การชดเชย
recompense(เรค'เคิมเพนซฺ) v. ตอบแทน,ชดเชย,ชดใช้,ตอบสนอง n. การชดเชย,การชดใช้,ค่าชดเชย,ค่าชดใช้,รางวัล,ค่าตอบแทน,, See also: recompensable adj. recompenser n., Syn. reimburse,recoup,amends
recover(รีคัฟ'เวอะ) vt. เอากลับคืน,เอามาได้อีก,กู้,ค้นพบใหม่,พบอีก,คืนสภาพ,กลับอย่างเดิม,ทำให้คืนสภาพ,ทำให้กลับอย่างเดิม,ได้ค่าสินไหมทดเชย,ได้ค่าชดเชย,ไปถึง,แยกทองจากดิน,คลุมใหม่,ปกคลุมใหม่ vi. คืนสภาพเดิม,หายเป็นปกติ,ชนะคดี, See also: recoverable adj.
redeem(รีดีม') vt. ซื้อคืน,ไถ่ถอน,ชำระหนี้,กู้คืน,ใช้คืน,ได้มาคืน,แลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,ชดเชย,ชดใช้,ปฏิบัติตามสัญญา,ไถ่บาป, See also: redeemable adj. redeemability n. redeemably adv.
redress(รีเดรส') vt. ทำให้ถูกต้อง,แก้ไข,ปรับปรุง,ชดเชย,ชดใช้ n. (รี'เดรส) การทำให้ถูกต้อง,การแก้ไข,การชดเชย,การชดใช้, See also: redressable adj. redressible adj. redresser n. redressor n., Syn. restoration,remedy
remunerate(รีมิว'เนอเรท) vt. จ่ายเงิน,ให้รางวัล,ตอบแทน,ชดเชย, See also: remunerability n. remunerable adj. remunerably adv. remunerator n., Syn. reimburse
remuneration(รีมิว'นะเร'เชิน) n. การจ่ายเงิน,การให้รางวัล,การตอบแทน,การชดเชย,รายได้,สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน, Syn. payment
repair(รีแพรฺ') vt. ซ่อมแซม,ซ่อมปะ,แก้ไข,ปฏิสังขรณ์,ฟื้นฟู,รักษา,เยียวยา,ชดเชย,ชดใช้ n. การซ่อมแซม,งานซ่อมแซม,ส่วนที่ซ่อมแซม, See also: repairs ค่าซ่อมแซม repairability n. repairable adj. repairableness n. repairer n. คำที่มีความหมายเหมื
reparable(เรพ'พะระเบิล) adj. ซ่อมแซมได้,แก้ไขได้,ปรับปรุงได้,ปฏิสังขรณ์ได้,รักษาหรือเยียวยาได้,ชดเชยได้, See also: reparably adv.
reparation(เรพพะเร'เชิน) n. การซ่อมแซม,การแก้ไข,ปรับปรุง,การปฏิสังขรณ์,การฟื้นฟู,การชดเชย,การรักษาการเยียวยา, See also: reparative adj., Syn. atonement,amends
reprise(รีไพรซ') n. เงินค่าลดหย่อนประจำปี,การบรรเลงซ้ำ,การปรากฎอีก,การปฏิบัติอีก vt. บรรเลงซ้ำ,ชดเชย,ชดใช้
requital(รีไคว'เทิล) n. การชดเชย,การตอบแทน,การตอบสนอง,การโต้ตอบ,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย,สิ่งตอบแทน,รางวัล,การทำโทษ
requite(รีไควทฺ') vt. ชดเชย,ตอบแทน,ตอบสนอง,โต้ตอบ,แก้แค้น, See also: requitable adj. requitement n. requiter n., Syn. repay
reward(รีวอร์ด') n. รางวัล,เงินรางวัล,สิ่งตอบแทน vt. ให้รางวัล,ตอบแทน,ชดเชย,ทดแทน, See also: rewardable adj. rewardableness n. rewardably adv. rewarder n., Syn. pay,remuneration
satisfaction(แซททิสแฟค'เชิน) n. ความพอใจ,การทำให้พอใจ,การถ่ายบาป,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย, See also: satisfactional adj., Syn. gratification,fulfillment
satisfactory(แซททิสแฟค'ทอรี) adj. พอใจ,สาแก่ใจ,หนำใจ,จุใจ,แน่ใจ,ชดเชย,ถ่ายบาป., See also: satisfactorily adv., Syn. gratifying
satisfiable(แซททิสไฟ'อะเบิล) adj. พอใจได้,สนองให้พอใจได้,ชดเชยได้,ใช้คืนได้
satisfy(แซท'ทิสไฟ) vt.,vi. ทำให้พอใจ,สนองความพอใจ,ทำให้จุใจ,ทำให้แน่ใจ,แก้ปัญหา,ขจัด,ชำระหนี้,ชดเชย,ทดแทน, See also: satisfiable adj. satisfier n. satisfyingly adv., Syn. repay,pay,disburse
saving(เซ'วิง) adj. ช่วยชีวิต,ช่วยเหลือ,ช่วยประหยัด,สงวน,รักษา,ชดเชย n. การประหยัด,การอดออม,การมัธยัสถ์,การลดค่าใช้จ่าย,สิ่งที่ประหยัด,เงินที่เก็บได้, See also: savings n. เงินสะสม,เงินที่ออมไว้. prep. ยกเว้น,นอกจาก,เห็นแก่
setoff(เซท'ออฟ) n. สิ่งชดเชย,การชดเชย,การหักล้าง,การหักกลบลบหนี้,ของประดับ,สิ่งที่ใช้ส่งเสริมผลของสิ่งอื่น, Syn. offset,balance,trade-off
English-Thai: Nontri Dictionary
amends(n) ค่าชดใช้,การชดเชย
atone(vt) แก้ตัว,แก้ไข,ไถ่คืน,ชดเชย
atonement(n) การแก้ตัว,การแก้ไข,การไถ่คืน,การชดเชย
commutation(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การลดโทษ,เงินชดเชย
compensate(vt) ชดเชย,ทดแทน,ทำให้เท่ากัน,ตอบแทน
compensation(n) ค่าทดแทน,ค่าชดเชย,ค่าตอบแทน,การตอบแทน
expiate(vt) ตอบแทน(ความผิด),ลบล้าง,ชดเชย,ไถ่ถอน,ล้างบาป
offset(n) การชดเชย,การตอบแทน,การหักล้าง,แขนง,หน่อต้นไม้
recompense(n) สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน,ค่าชดใช้,การชดเชย,รางวัล
remunerate(vt) ให้ค่าจ้าง,ให้รางวัล,ตอบแทน,ชดเชย
requital(n) การแก้แค้น,การชดเชย,การตอบสนอง,รางวัล,ค่าตอบแทน
requite(vt) แก้แค้น,ตอบแทน,ตอบสนอง,ชดเชย
stopgap(n) สิ่งขาดแคลน,สิ่งชดเชย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
compensation๑. ค่าตอบแทน๒. ค่าทดแทน๓. ค่าสินไหมทดแทน๔. ค่าชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compensatory circulationการไหลเวียนชดเชย [มีความหมายเหมือนกับ circulation, collateral] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
severance payค่าชดเชย (เมื่อเลิกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stoppage๑. การทดแทน, การชดเชย๒. การหักกลบลบกัน, การหักกลบลบหนี้ [ดู set-off] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atonementการทำดีชดเชยความผิด [การแพทย์]
Compensatory Changeการเปลี่ยนแปลงชดเชย [การแพทย์]
Severance payค่าชดเชย [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
commute (vi.) ชดเชย See also: ทดแทน Syn. compensate, make up
compensate (vi.) ชดเชย
compensate (vt.) ชดเชย Syn. recompense, pay
countervail (vt.) ชดเชย Syn. compensate, make up for
make up to (phrv.) ชดเชย See also: ทดแทนให้
offset (vt.) ชดเชย Syn. counterbalance, compensate for
recompense for (phrv.) ชดเชย See also: ชดใช้สำหรับ Syn. repay for
redress (vt.) ชดเชย See also: ชดใช้ Syn. compensate, indemnify
repair (vt.) ชดเชย See also: ชดใช้ Syn. atone, compensate
reprise (vt.) ชดเชย See also: ชดใช้ให้
return (vt.) ชดเชย See also: ชดใช้ Syn. pay back, reimburse
supply (vt.) ชดเชย (คำทางการ) See also: ทดแทน, เสริมให้ Syn. fulfill, satisfy
satisfy (vt.) ชดเชย (ทางกฎหมาย) See also: ชำระหนี้ Syn. repay, disburse
make up (phrv.) ชดเชย (เวลาหรือเงิน) See also: ทดแทน Syn. make good
compensate for (phrv.) ชดเชยสำหรับ See also: คืนให้, ทำให้สมดุลกับ
make up for (phrv.) ชดเชยสำหรับ Syn. compensate for, recompense for, recoup for
eke out (phrv.) ชดเชยให้ See also: เพิ่มให้ Syn. scratch out
recoup for (phrv.) ชดเชยให้ Syn. repay for
claim from (phrv.) เรียกร้องค่าชดเชย
compensable (adj.) ที่ควรได้รับการชดเชย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What, are you just, like, saying that to make up for all the school plays and the piano recitals that you missed?ทำไม คุณถึงชอบพูด อย่างกับว่า ชดเชย เรื่องกีฬาโรงเรียน กับพวกเดี่ยวเปียโน ที่คุณไม่ได้ไปดู
Everything else on board is trying to pick up the load, but the load's too heavy.ชดเชยจนแบกหนักเกินไป
Compensated with an ion-bonded bolt carrier.ชดเชยด้วยโครงนำลูกเลื่อนผนึกไอออน
Restitution for your own lack of insight.ชดเชยสติปัญญาที่ขาดไป
That definitely made up for my wet crotch.ชดเชยให้กางเกงผมแล้วกัน
We pretend to take up hope again as the image recedes into the past, as if we were cured once and for all of the scourge of the camps.เราตั้งความหวังใหม่ขึ้นมา ให้ความทรงจำได้กลายเป็นอดีต เหมือนว่ามนุษยชาติ ได้ชดเชยชะตาชีวิตจากในแคมป์แล้ว
She'll be part of my compensation.เธอจะเป็นส่วนชดเชยของฉัน
I can compensate for it by using the redundant units.ฉันสามารถชดเชยให้กับมัน โดยใช้หน่วยซ้ำซ้อน
And I have a way of making it up for you.และฉันก็อยากจะชดเชยให้กับคุณในเรื่องนั้น
More pursue it than study, lately.ต้องชดเชยที่เริ่มเรียนช้าไปน่ะ
I got fresh fish in here, buddy! I'm gonna get compensated for 'em, right?ฉันต้องไปเอาปลาที่นี่, เพื่อนฝูง ฉันจะได้รับการชดเชยหรือเปล่า?
Compensation for my brother-in-law's car.เป็นค่าชดเชย สำหรับรถของน้อยเขยฉัน
Hey, Bernie!เค้าก้อชดเชยสิ่งที่เค้าไปแล้วนะ
Under the Businesses Compensation Fund,ฉันมีสิทธิ์เรียกค่าชดเชยด้วย
Severance pay for 19 years.เงินชดเชยสำหรับ 19 ปีที่ผ่านมา
That you actually declared your resolution of never taking orders and were compensated accordingly.เหมือนที่คุณประกาศความตั้งใจย่างแท้จริง ว่าจะไม่รับการเป็นพระและได้รับค่าชดเชยไปแล้ว
Check reference point offsets.ตรวจสอบการชดเชยจุดอ้างอิง
Different nations are being compensated in different ways.ประเทศที่แตกต่างกันจะได้รับ การชดเชยในรูปแบบที่แตกต่างกัน
He has to make up for his Mom not getting any.เขาต้องชดเชยสิ่งที่ แม่เขาขาดไปในชีวิต
And I just want to make up for my mistakes.ฉันแค่อยากชดเชยเรื่องความผิดพลาดของฉัน
In doing this it tends to be more profitable to the extent it can make other people pay the bills for its impact on society.ในการบรรลุเป้าหมายนี้ มันจึงมุ่งแสวงหากำไรถึงขนาดที่ว่า มันยัดเยียดให้คนอื่นต้องจ่ายค่าชดเชย
We actually have governments around the world who pay farmers not to produce milk.มีรัฐบาลตั้งหลายประเทศทั่วโลก ที่จ่ายค่าชดเชยให้เกษตรกรเพื่อไม่ต้องผลิตนม
Monsanto settled out of court paying $80 million in damages.สามารถฟ้องร้องมอนซานโตเพื่อเรียกค่าชดเชย มอนซานโตยอมความนอกศาล โดยจ่ายค่าเสียหายให้ 80 ล้านดอลลาร์
Listen, I'll make it up to you when I get back. I promise.ฟังนะ ฉันจะชดเชยให้ตอนกลับมาแล้ว สัญญา
I may not be as limber as I once was but I make up for it with enthusiasm and willingness to experiment.ชั้นอาจจะไม่เหนียงอายเหมือนที่เคยเป็น แต่ชั้นชดเชยมันด้วยความกระตือรือร้น และความเต็มใจที่จะลอง
You see, when this station went down, the next one on the grid tried to compensate, then the one after that, causing a full reactive power surge.คุณก็เห็น เมื่อโรงไฟฟ้่นี้ถูกปิด ต่อมาก็มีคนต้องการเงินชดเชย แล้วหลังจากนั้น เป็นสาเหตุทำให้ไฟฟ้าถูกกระชากอย่างฉับพลัน
But if any of the prisoners try to escape, I will kill ten others in his place.แต่ถ้ามีนักโทษคนใดคนนึงหลบหนีออกไป ผมจะฆ่านักโทษอีก 10 คน เพื่อเป็นการชดเชย
Ten of us getting killed for every one that escapes?ที่ว่าจะฆ่า 10 คน เพื่อชดเชยนักโทษ ที่หนีไปคนเดียวน่ะเหรอ?
Because one man disobeyed me... ten others will pay the price.เพราะมีชายคนนึง ขัดคำสั่งฉัน... อีกสิบคน ถึงต้องชดเชย..
Ah, the Chairman's picture, yes, you compensate for all my shortcomings don't you?รูปท่านประธาน ใช่ คุณชดเชยข้อบกพร้องของผมใช่ไหม?
He thinks we're gonna skip practice today, wait for the field to dry, make it up tomorrow.เขาคิดว่าเราจะยกเลิกซ้อมวันนี้ รอให้สนามแห้ง แล้วไปชดเชยเอาพรุ่งนี้
We'll see if we can't make up lost time.พอได้ระดับแล้วเราจะทำเวลาชดเชยให้ครับ
The time has come for me to meet my maker and to repay him in kind for all that he's done.ถึงเวลาของผมที่จะไปพบ คนที่สร้างผมขึ้นมา ...และชดเชยให้กับ ทุกสิ่งที่เขาได้ทำลงไป
There should have a 'Compensation of Mental Stress'....ควรมีค่าชดเชยจากความเครียดทางจิตใจ
True, but this one overcompensates by wearing slightly masculine clothing being more aggressive than her female colleagues which gives her a somewhat prickly demeanor and ironically enough, makes it less likely for her to be accepted and promoted by her mถูก แต่ผู้หญิงคนนี้ชดเชยโดยการ... ...แต่งตัวให้ดูทะมัดทะแมงแบบผู้ชาย ทำตัวแข็งกร้าวกว่า เพื่อนร่วมงานผู้หญิงด้วยกัน
Yeah, but you're so warm and open, it really makes up for it.ใช่คุณเป็นมิตรมาก ก็พอชดเชยกันได้
When the time is right she'll pay me back.เมื่อถึงเวลานั้น เธอต้องชดเชยให้ฉันแน่
But maybe this makes up for the Don Kim hit which was...แต่นี่มันชดเชยที่ จัดการดอม คิม ซึ่งมัน
Their recovered losses are going up.การจ่ายเงินชดเชยเพิ่มสูงขึ้น
This is the cost of that silence.นี่คือค่าชดเชยต่อการนิ่งเงียบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชดเชย
Back to top