ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คุ้มครอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คุ้มครอง*, -คุ้มครอง-

คุ้มครอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุ้มครอง (v.) protect See also: guard, escort, defend, preserve Syn. ปกป้อง, ป้องกัน, รักษา
คุ้มครองรักษา (v.) protect See also: safeguard, watch over, defend, save, guard, stick up for, shield Syn. ปกปักรักษา, พิทักษ์รักษา
คุ้มครองสิทธิ์ (v.) guard the rights Syn. รักษาสิทธิ์, ป้องกันสิทธิ์ Ops. ละเมิดสิทธิ์, รุกรานสิทธิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
aegis(อี' จิส) n. โล่, การป้องกัน, การช่วยเหลือ, การคุ้มครอง., Syn. egis
asylum(อะไซ'ลัม) n. สถานที่ดูแลคนตาบอด คนบ้า เด็กกำพร้า, ที่ลี้ภัย,การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ,ที่พ้นภัย,โรงพยาบาลคนบ้า
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
castle(คาส'เซิล) {castled,castling,castles} n. ประสาท,คฤหาสน์,ป้อมปราการ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับเรือของหมากรุกไทย,สถานหลบภัยที่ปลอดภัย vt. ใส่ในป้อมปราการ,ใช้เรือคุ้มครองขน, Syn. palace
copyright(คอพ'พีไรทฺ) n. ลิขสิทธิ์. adj. ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, See also: copyrightable adj. ดูcopyright copyrighter n. ดูcopyright
covert(คัฟ'เวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน,ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ ,แอบแฝง,ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม,ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,การปิดบัง,การปลอมตัว,พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า, See also: covertness n. ดูcovert, Syn. clandestine,hid
defencelessadj. ไร้การป้องกัน,ไม่มีการคุ้มครอง
game lawn. กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าสงวน
grith(กริธ) n. การป้องกัน,การคุ้มครอง,ที่พำนัก
guard(การ์ด) n.,vt. (ผู้) พิทักษ์,เฝ้า,ป้องกันรักษา,ดูแล,คุ้มครอง,ทหารยาม,องค์รักษ์., See also: guarder n., Syn. watch,oversee
guardian(การ์'เดียน) n.,adj. (ซึ่งเป็น) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์., Syn. protector,custodian
guardianship(การ์'เดียนชิพ) n. การคุ้มครอง,การพิทักษ์,การเป็นผู้ปกครอง, Syn. care
indemnify(-เดม' นะไฟ) vt. ชดใช้ค่าเสียหาย, ชดใช้, ทำขวัญ, คุ้มครอง., See also: indemnifier n.
indemnity(อินเดม' นิที) n. การชดเชยค่าเสียหาย, สิ่งชดเชย, เงินชดเชยค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, การป้องกัน, การคุ้มครอง, Syn. repay
lee(ลี) n. ที่หลบลม,ที่กำบัง,ที่บังลม,การคุ้มครอง,บริเวณที่ลมพัดเข้าหา,บริเวณใต้ลม,ตะกอน -Phr. (under the lee ด้านอับลม. adj. ใต้ลม,ตามลม)
patent(แพท'ทันทฺ) n. สิทธิบัตร adj. ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร,ได้รับประโยชน์เฉพาะตัว, See also: patentability n.
patent rightn. สิทธิคุ้มครองที่ได้รับจากสิทธิบัตร
preservation(เพรซเซอเว'เชิน) n. การเก็บรักษาไว้,การสงวน,การปกปักรักษา,การคุ้มครอง,การดำรง,การคงไว้,การพิทักษ์รักษา, See also: preservationist n.
preserve(พรีเซิว์ฟว') vt. สงวน,ดำรง,ปกปักรักษา,คุ้มครอง,ดอง,หมัก,อนุรักษ์. n. สิ่งที่ใช้สงวน,ยากันบูด,ของดอง,ของหมัก,บริเวณป่าสงวน., See also: preservability n. preservable adj. preservation n. preserver n., Syn. guard,m
protecting(โพรเทค'ทิง) adj. ซึ่งป้องกัน,ซึ่งคุ้มครอง., See also: protectingness n.
protection(พระเทค'เชิน) n. การป้องกัน,การคุ้มครอง,การพิทักษ์,การอารักขา,ระบบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูง,เอกสารคุ้มครอง,หนังสือเดินทาง,ค่าคุ้มครอง,ค่าอารักขา, Syn. security,defense
protectionism(พระเทค'เชินนิสซึม) n. ระ-บบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูงสำหรับสินค้าที่เป็นคู่แข่ง., See also: protectionist n.
protective(พระเทค'ทิฟว) adj. ซึ่งป้องกัน,ซึ่งคุ้มครอง,ซึ่งอารักขา,เกี่ยวกับprotectionism, See also: protectiveness n., Syn. guiding,assisting
protege(โพร'ทะเ?) n. ผู้ที่ได้รับการคุ้มครอง,ผู้ที่อยู่ในอุปถัมภ์,บุตรบุญธรรม, Syn. woman
safeguard(เซฟ'การ์ด) n. เครื่องป้องกัน,สิ่งป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้คุ้มครอง vt. คุ้มกัน,คุ้มครอง,อารักขา, Syn. defense,precaution
safekeeping(เซฟ'คีพิง) n. การเก็บไว้ในที่ปลอดภัย,การคุ้มกัน,การคุ้มครอง,การอารักขา
shelter(เชล'เทอะ) n. ที่กำบัง,ที่หลบภัย,ที่หลบซ่อน,ที่พักอาศัย,ที่ลี้ภัย,ที่เป็นร่มไม้ชายคา,การป้องกันหรือหลบภัยจากสถานที่ดังกล่าว,การคุ้มครอง vt. เป็นที่กำบังหรือที่หลบภัย,ให้ที่กำบังหรือที่หลบภัย,คุ้มครอง,ปกป้อง vi. หลบภัย,หลบซ่อน,ลี้ภัย.
shield(ชีลด) n. โล่,ตราประจำตระกูล,สมาคมหรือโรงเรียน,เกราะหรือกระดองที่หน้าอก,ตราตำรวจหรือนายอำเภอ,ผู้ปกครอง,สิ่งคุ้มครอง,ฝาครอบกะบัง vt. ปกป้อง,ป้องกัน,คุ้มครอง,ซ่อน,ซ่อนเร้น. vi. เป็นโล่ป้องกัน., See also: shielder n. -S...
tribune(ทริบ'บิวน์) n. ผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชน,เจ้าหน้าที่คุ้มครองประชาชน,เวทีแสดงสุนทรพจน์,เวทีอภิปราย,ยกพื้นสำหรับการแสดงสุนทรพจน์, See also: tribuneship n.
wing(วิง) n. ปีก,ปีกนก,ปีกเครื่องบิน vt. ติดปีก,ทำให้บินได้,ขนส่งทางอากาศ vi. บิน -Phr. (under one's wing ภายใต้การคุ้มครองหรืออุปถัมภ์ของ), Syn. annex,fly
English-Thai: Nontri Dictionary
guardian(n) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์
guardianship(n) การปกครอง,การคุ้มครอง,การป้องกัน,การคุ้มกัน
keeping(n) การเฝ้า,การดูแล,การอารักขา,การคุ้มครอง,การเก็บรักษา
palladium(n) เครื่องคุ้มครอง,เครื่องป้องกัน
protection(n) การป้องกัน,การอารักขา,การคุ้มกัน,การคุ้มครอง
safeguard(n) เครื่องป้องกัน,การพิทักษ์,ผู้อารักขา,ผู้คุ้มกัน,ผู้คุ้มครอง
tutelage(n) ความคุ้มครอง,การสั่งสอน,การปกครอง,การอนุบาล,การพิทักษ์
ward(n) ผู้ที่อยู่ในความคุ้มครอง,ตึกคนไข้,ห้องพยาบาล,ท้องที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
approved schoolโรงเรียนสำหรับเด็กที่กระทำผิดอาญา, สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binder๑. หนังสือคุ้มครองชั่วคราว๒. หนังสือมอบอำนาจผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
comprehensive coverage; coverage, comprehensiveความคุ้มครองรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conservatorผู้ปกครอง, ผู้ดูแล, ผู้คุ้มครอง (ที่ศาลตั้ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coverageความคุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protected goodsของที่ได้รับความคุ้มครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
held coveredถือว่าคุ้มครองแล้ว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
jeweller's block policyกรมธรรม์เบ็ดเสร็จคุ้มครองผู้ค้าอัญมณี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
notional reinstatement value coverความคุ้มครองมูลค่าจัดทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protectionismลัทธิคุ้มครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protective tariffพิกัดอัตราภาษีเพื่อคุ้มครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
umbrella coverความคุ้มครองแบบครอบคลุม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
waiting periodระยะไม่คุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
whole account treatyสัญญาประกันภัยต่อคุ้มครองทั้งประเภท [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
work in progress coverความคุ้มครองงานที่ดำเนินอยู่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Botanical Garden สวนพฤกษศาสตร์ เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกไว้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศชาติต่อไป ในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]
Examinerพนักงานผู้ทำการตรวจสอบ ตัดสิน ให้สิทธิคุ้มครองสิทธิบัตรที่ยื่นขอของสำนักงานสิทธิบัตรประเทศหนึ่ง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Grantการที่สำนักงานสิทธิบัตรอนุมัติให้สิทธิคุ้มครองในทางกฏหมายแก่ผู้ขอรับในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อป้องกันผู้อื่นนำเทคโนโลยีที่คิดค้นไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Guardian angelsเทวดาผู้คุ้มครอง [TU Subject Heading]
Infringeการล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ , การล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธินั้น [ทรัพย์สินทางปัญญา]
national parkอุทยานแห่งชาติพื้นที่ซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจสมควรสงวนไว้เป็นพิเศษ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้คงเดิมถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจและเพื่อศึกษาค้นหาความรู้ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,250 ไ ร่ที่บริหารโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะคุ้มครองป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ให้รอดพ้นจากการบุกรุกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Over the counter marketตลาดรองตราสารทุนตลาดซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ เช่น การซื้อขายนอกตลาดโดยปกติจะมีขนาดหรือปริมาณการค้าจำนวนน้อยกว่า มีสภาพคล่องน้อยกว่า และมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุนน้อยกว่าตลาดที่เป็นทางการ ในสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดทำระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับการซื้อขายนอกตลาดขึ้นเพื่อใช้ปฏิบัติกันเอง โดยสมาคมผู้ค้าหลักทรัพย์แห่งชาติ (The National Association of Securities Dealer : NASD) สำหรับประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้เห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งตลาดรองตราสารทุนเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2537 โดยมุ่งเน้นนักลงทุนที่เป็นสถาบันเข้ามาลงทุนในตลาดนี้ [ตลาดทุน]
Protected areasเขตคุ้มครอง [TU Subject Heading]
Protectionการคุ้มครอง [TU Subject Heading]
Statusสถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ), สถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ) เช่น แสดงถึงว่ากำลังรอคอยการพิจารณา การสิ้นสุดสิทธิ หรืออยู่ในความคุ้มครองอยู่ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Over-the-counterการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นนอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขายหุ้นนอกตลาด โดยทั่วไปจะมีขนาดหรือปริมาณการค้าน้อย มีสภาพคล่องต่ำ และมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุนน้อยกว่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีทางการกำกับดูแล [ตลาดทุน]
reverse engineeringวิศวกรรมย้อนรอยวิธีการวิจัยศึกษาตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานส่วนประกอบ ตลอดจนกลไกในการดำเนินงานนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์นั้นขึ้นมาใหม่ โดยไม่ให้ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา [คอมพิวเตอร์]
Wildlife สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติประเภทหนึ่งที่สามารถเกิดทด แทนกันได้ ในความหมายทั่วไป สัตว์ป่าคือสัตว์มีกระดูกสันหลัง ตลอดจนแมลงหรือแมงทุกชนิดที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ และอาศัยอยู่อย่างเสรีทั้งในน้ำหรือบนบก ปราศจากการควบคุมและการเลี้ยงดูจากมนุษย์ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สัตว์ป่าคุ้มครอง และ สัตว์ป่าสงวน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
preserve from (phrv.) คุ้มครอง See also: ดูแล
protect against (phrv.) คุ้มครอง See also: คุ้มกัน, ป้องกันจาก Syn. shelter from
screen from (phrv.) คุ้มครอง See also: คุ้มกัน, ป้องกันจาก Syn. protect against, shelter from
charm (vt.) ใช้เวทมนตร์คาถาหรือยันต์คุ้มครอง
consumerism (n.) การคุ้มครองผู้บริโภค
copyright (adj.) ซึ่งมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์ Syn. copyrighted
copyrighted (adj.) ซึ่งมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์
coverage (n.) ขอบเขตคุ้มครองในการประกันภัย
custodial (adj.) ซึ่งไม่คุ้มครองเด็ก
custody (n.) การคุ้มครอง See also: การปกป้อง Syn. protection, guardianship, care
defense (n.) การคุ้มครอง See also: การปกป้อง, การคุ้มกัน, การอารักขา Syn. protection, safequard, offense, security
escort (n.) การคุ้มครอง Syn. protection
foster child (n.) เด็กหรือผู้เยาว์ที่อยู่ในความคุ้มครองของศาล หรือผู้ปกครอง Syn. adopted child, orphan
guardedness (n.) การคุ้มครอง See also: ความระแวดระวัง, ความระมัดระวัง Syn. protection Ops. candour
guardian (n.) ผู้คุ้มครอง See also: ผู้พิทักษ์, ผู้คุ้มกัน Syn. guard, protector
guardian (adj.) ซึ่งคุ้มครอง See also: ซึ่งพิทักษ์, ซึ่งป้องกัน
guardian angel (n.) เทพที่คุ้มครองเมื่อยามตกอยู่ในอันตราย
guardianship (n.) ความคุ้มครอง Syn. care, conservation, protection
licensed (adj.) ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร See also: เกี่ยวกับสิทธิบัตร Syn. controlled, monopolized, patented
monopolized (adj.) ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร See also: เกี่ยวกับสิทธิบัตร Syn. controlled, patented, licensed
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The book is protected by copyrightหนังสือเล่มนี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My wife was murdered because I was responsible for protecting David Palmer during an assassination attempt.ภรรยาผมถูกฆาตรกรรม ในขณะที่ผมต้องรับผิดชอบ คุ้มครอง เดวิด พาล์มเมอร์ ระหว่างการลอบสังหาร
Beard of Thor! What is that? !เทพธอร์ คุ้มครอง นั่นมันตัวอะไร?
Escort Dr. campos to the simcoe house.คุ้มครอง ดร.แคมโพส ไปที่บ้านของซิมคอร์
Keep her alive. Do whatever you have to do.คุ้มครองชีวิตเธอ ทำอะไรก็ตามที่คุณเห็นว่าสมควร
How long do you calculate you'll last in there?คุ้มครองตัวเองไม่ได้ดเวยซ้ำ ถ้าไม่ร่วมมือคุณจะไม่ได้กลับมาที่
And protect his sister,คุ้มครองน้องสาวของเขา
DEFENDING MY COUNTRY--THERE'S A FUTURE I NEVER IMAGINED.คุ้มครองประเทศเหรอ? นั่นไม่ใช่อนาคตของชั้นที่วาดไว้เลยนะ
Protected morning, noon and night by yours truly.คุ้มครองป้องกันและตรวสอบโดยข้าพเจ้า
Please protect me from them. I have a wife and a cat!คุ้มครองผมด้วย ผมมีเมียกับแมวต้องลี้ยง
Autobot witness protection?คุ้มครองพยานออโตบอท?
Keep those girls safe.คุ้มครองพวกหล่อนด้วย
Protecting us against the forces of evil.คุ้มครองพวกเราจากพลังปีศาจร้าย
Keep your daughter safe.คุ้มครองลูกสาวของคุณด้วย
Save our street!คุ้มครองหมู่บ้านของเรา!
Full protection and immunity... 'cause he'll kill them both.คุ้มครองอย่างเเน่นหนาและยกเว้นโทษ... เพราะเขาจะต้องฆ่าพวกเขาทั้งสองคนแน่
Keep her safe, get her out of Insomnia.คุ้มครองเธอ พาเธอไปจากอินซอมเนีย
Shadowing the assets, husband and wife.คุ้มครองเป้าหมาย สามี กับ ภรรยา
Protect your mother. Protect them all.คุ้มครองเเม่เจ้า คุ้มครองทุกคน
Don't worry, darling, I'll be back in time to protect you from her.แต่ไม่ต้องกลัว ผมจะรีบกลับมาคุ้มครองคุณทันเวลา
You made a good living, had police protection and there were courts of law.คุณทำให้ชีวิตที่ดีมีการคุ้มครองของตำรวจและมีศาลของกฎหมาย
He needs cash, he needs protection from the police.เขาต้องการเงินสดที่เขาต้องการความคุ้มครองจากตำรวจ
And I'm sending Fredo to Las Vegas, under the protection of Don Francesco of L.A.และฉันส่งเฟรโด้ไปลาสเวกัส ภายใต้การคุ้มครองของดอนฟแอล
Good luck, Bart, and God bless you.โชคดี บาร์ท ขอพระเจ้าคุ้มครอง
"He's got the whole world..." May the Lord bless and keep you.ขอบคุณครับ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
God bless you.ขอบคุณครับ พระเจ้าคุ้มครอง
May the Lord always bless you and keep you. It's so good to see you.ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
God save our gracious Kingพระองค์ทรงคุ้มครองกษัตริย์ผู้มีเมตตา
God save our noble Kingพระองค์ทรงคุ้มครองกษัตริย์ผู้สูงส่ง
God save our Kingพระองค์ทรงคุ้มครองกษัตริย์ของเรา
If I wish to enjoy the benefits and protection of the British Empire it would be wrong of me not to help in its defense.ถ้าอยากได้ผลประโยชน์ และการคุ้มครองจากสหราชอาณาจักร คงไม่ถูกต้อง ถ้าผมไม่ช่วยปกป้อง
God bless you.ขอพระเจ้าทรงคุ้มครอง
That which is called science perverts providence!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าวิทยาศาสตร์ที่ นอกลู่นอกทางการคุ้มครองของพระเจ้า
Dear Lord please protect her and...พระเจ้าโปรดคุ้มครอง...
All they got from Paulie was protection from other guys looking to rip them off.พอลลี่คุ้มครองพวกเขาจาก คนอื่นๆที่จ้องจะมาหุบกิจการ
Henry'll be in the protection program. They can't get to him.เฮนรี่จะได้รับการคุ้มครอง ไม่มีใครถึงตัวเขาได้
If he goes into the program, you're in danger-ถ้าเขาอยู่ในการคุ้มครอง คุณอยู่ในอันตราย
By sunset we will be man and wife, and the Queen, bless her soul, will be out of my life.เมื่ออาทิตย์อัสดง เราก็จะเป็นสามีภรรยากัน ส่วนพระราชินี ขอให้พระเจ้าคุ้มครองนาง และก็ออกไปจากชีวิตของข้า
We'll have some very large, armed gentlemen to guard her.ทางเราจะมีบอดี้การ์ดคุ้มครองเธออย่างแน่นหนา
You're saying you won't protect Rachel Marron because she's in show business?ไม่คุ้มครองราเชล เพราะเป็นนักร้อง..
And, Lord, whatever dangerous endeavors we may take let them never be without your sanctuary...หากเราผู้ใดในที่นี้ ต้องเผชิญอันตราย.. ขอให้พระองค์ทรงคุ้มครองเขาด้วย

คุ้มครอง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
守る[まもる, mamoru] Thai: คุ้มครอง English: to protect
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: คุ้มครอง English: to protect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คุ้มครอง
Back to top