ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คิดถึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คิดถึง*, -คิดถึง-

คิดถึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิดถึง (v.) miss See also: think of, yearn Syn. คะนึงถึง, ระลึกถึง
คิดถึง (v.) think of See also: reflect, remind, call to mind, have at heart Syn. นึกถึง, คำนึงถึง
คิดถึงบ้าน (v.) be homesick
English-Thai: HOPE Dictionary
considerate(คันซิด'เดอเรท) adj. ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ,เห็นอกเห็นใจ,ที่คิดถึงคนอื่น, See also: considerateness n. ดูconsiderate, Syn. thoughtful ###A. inconsiderate
homesick(โฮม'ซิค) adj. คิดถึงบ้าน.
improvident(อิมพรอฟ' วิเดินทฺ) adj. เลินเล่อ, ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, ไม่ระวัง, ไม่คิดถึงอนาคต, ไม่ประหยัด., See also: improvidence n. improvidently adv., Syn. thoughtless, careless ###A. careful)
miss(มิส) vt. พลาด,ทำพลาด,ตี,ต่อย,แทง,ฟัน,ขว้าง,ปาพลาด,พลาดโอกาส,พลาดรถไฟหรือพาหนะอื่น ๆ ,ทำหาย,คิดถึง,หลบหลีก,หนี,ไม่สามารถเข้าใจ. vi. พลาด,ทำพลาด. n. การพลาด,การทำพลาด,การละเว้น, Syn. lose,fail
pine(ไพนฺ) n. ต้นสน ,ไม้สน,สับปะรด -v. อยากได้มาก,ใคร่จะ,ทนทุกข์ด้วยความคิดถึง,ร่วงโรย,โศกเศร้า
remember(รีเมม'เบอะ) vt. จำได้,จดจำ,ระลึกได้,รำลึกได้,หวนคิด,ส่งความคิดถึงให้,ให้รางวัล,ให้ของขวัญ,เตือนความจำ vi. จำได้,จดจำ, See also: rememberer n., Syn. recall
remembrance(รีเมม'เบรินซฺ) n. ความทรงจำ,ความคิดถึง,การจำ,การรำลึก,ความรำลึก,เครื่องรำลึก,ช่วงเวลาแห่งความทรงจำ, See also: remembrances n. ความเคารพ,ความนับถือ, Syn. memory,recall,memento
retrospect(รี'ทระสเพคทฺ) vt.,n. (การ) หวนกลับ,หวนรำลึก,คิดถึงอดีต, See also: retrospection n. retrospective adj.,n. retrospectively adv. retrospectiveness n.
supervene(ซูเพอะวีน') vi. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ,เข้าครอบงำ,เกิดขึ้นอย่างไม่ได้คาดคิดถึง,เกิดขึ้นตามมา., See also: supervenience n. supervention n. supervenient adj.
thoughtless(ธอส'ลิส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่เอาใจใส่,ประมาท,ไม่คิดถึงคนอื่น,ไม่มีความคิด., See also: thoughtlessness n., Syn. careless
yearn(เยิร์น) vi. อยาก,ต้องการมาก,คิดถึงอย่างรักใคร่,ใฝ่ฝัน, See also: yearner n., Syn. crave,desire,after
yearning(เยิร์น'นิง) n. ความอยาก,ความต้องการมาก,ความคิดถึงอย่างรักใคร่,ความใฝ่ฝัน,ความใฝ่หา, See also: yearningly adv., Syn. desire,craving
English-Thai: Nontri Dictionary
homesick(adj) คิดถึงบ้าน
panic(adj) หวาดกลัว,ตื่นตกใจ,ที่ไม่คิดถึงเหตุผล
providence(n) การเตรียม,การคิดถึงภายหน้า,โชคชะตา
recollect(vi,vt) หวนคิด,จำได้,ระลึกถึง,คิดถึง,เก็บอีกครั้ง
remembrance(n) ความทรงจำ,ความคิดถึง,การรำลึกถึง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
homesickness; nostalgiaอาการคิดถึงบ้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nostalgia; homesicknessอาการคิดถึงบ้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
miss (vt.) คิดถึง See also: ปรารถนา Syn. desire, yearn
run on (phrv.) คิดถึง See also: นึกถึง, พูดถึง
run upon (phrv.) คิดถึง See also: นึกถึง, พูดถึง
think of (vt.) คิดถึง See also: นึกถึง
think of (phrv.) คิดถึง See also: คิดเกี่ยวกับ, นึกถึง Syn. think about
think to (phrv.) คิดถึง See also: คิดเกี่ยวกับ Syn. think about, think of
figure to (phrv.) คิดถึง...กับ
have something in mind (idm.) คิดถึงบางสิ่ง See also: นึกถึงบางสิ่ง
get above oneself (phrv.) คิดถึงมากเกินไป
yearn (vi.) คิดถึงอย่างรักใคร่ See also: ถวิลหา
meditate on (phrv.) คิดถึงอย่างลึกซึ้งและจริงจังเกี่ยวกับ (โดยเฉพาะทางศาสนาหรือต้องการหาความสงบของจิตใจ) See also: เข้าฌาน
think about (phrv.) คิดถึงเกี่ยวกับ See also: ไตร่ตรองเกี่ยวกับ Syn. brood about, dwell on
wonder about (phrv.) คิดถึงเกี่ยวกับ
think on (phrv.) คิดถึงเกี่ยวกับ (คำเก่า) Syn. think about
rig up (phrv.) คิดถึงแผนการ (มักไม่ค่อยซื่อสัตย์) (คำไม่เป็นทางการ)
call to mind (vt.) ทำให้หวนคิดถึง See also: ทำให้ระลึกถึง, ทำให้นึกถึง Syn. think of
considerate (adj.) ที่คิดถึงความคิดของผู้อื่น Syn. thoughtful
desired (adj.) ซึ่งคิดถึง Syn. needed, wanted Ops. hated, unwanted
homesick (adj.) ซึ่งคิดถึงบ้าน Syn. nostalgic
homesickness (n.) โรคคิดถึงบ้าน Syn. loneliness
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Think of the saddest thing that's ever happened to you!คิดถึงสิ่งที่เศร้าที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับคุณ
I miss them so muchฉันคิดถึงพวกเขามากเหลือเกิน
I've been thinking about what you saidฉันคิดถึงสิ่งที่คุณพูดอยู่
Didn't you get home sick?เธอคิดถึงบ้านบ้างไหม?
Well I did at times, especially in the early daysก็คิดถึงบ้างบางครั้ง โดยเฉพาะในวันแรกๆ
I can't keep thinking about youฉันไม่สามารถคิดถึงคุณต่อไปได้อีก
He's missing his friendsเขากำลังคิดถึงเพื่อน
I'm thinking about my careerฉันกำลังคิดถึงอาชีพของฉันอยู่
But I’ll miss my friendsแต่ฉันคงจะคิดถึงเพื่อนๆ
I never thought of it beforeฉันไม่เคยคิดถึงมันมาก่อน
Now it is time to imagine a better futureตอนนี้ถึงเวลาคิดถึงอนาคตที่ดีกว่าแล้ว
I'm gonna miss everybodyฉันจะคิดถึงทุกๆ คน
Why didn't I think of that sooner?ทำไมฉันไม่คิดถึงเรื่องนั้นให้เร็วกว่านี้นะ
You pretended to open the book but you were actually thinking of me, right?คุณแสร้งทำเป็นเปิดหนังสือ แต่จริงๆ แล้วกำลังคิดถึงฉันอยู่ใช่ไหม
Try considering my situation a little bit!พยายามคิดถึงสถานการณ์ของฉันสักนิดหนึ่งด้วย
I should study hard and think about the path I should takeฉันควรจะเรียนให้หนัก และคิดถึงวิถีทางที่ฉันควรจะเลือกเดิน
Try to think of yourself before you think of other peopleพยายามคิดถึงตนเองก่อนที่จะคิดถึงคนอื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because it's so important to have that special somebody... to hold, kiss, miss... to squeeze and please!เพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญกับการมี บางคนเฉพาะตอนนั้น การกอด จูบ คิดถึง การกอดและทำให้เขาพอใจ
Think of your son.Think of micah.ฟังผม ฟังผม คิดถึงลูกชายคุณ คิดถึง ไมกาห์
Look at the wall. Think of broccoli and bad bingo cards.มองไปที่กำแพง คิดถึง บล็อคโคลี่ แล้วก็ ได้การ์ดบิงโกที่ไม่ดี
You can call Arbogast, tell him, they miss him and they want to see him.คุณโทรหาอาร์บอกัส บอกเขาว่า พวกเด็กๆ คิดถึง และอยากจะเจอเขา
Lying in bed, thinking of Patrick.นอนอยู่ที่เตียง คิดถึง แพรทริคอยู่
Miss Kadokura. Miss Kadokura, aren't you home?คิดถึง คุณคาโดกุระ เธอไม่อยู่บ้านเหรอ?
Think it's time to rethink Cindi?คิดถึง ซินดี้ อีกแล้วล่ะสิ?
I miss your scent,คิดถึงกลิ่นกายของเธอ..
I miss your scent, waited for you forever,คิดถึงกลิ่นกายของเธอ.. ฉันจะรอเธอตลอดไป
I miss your scent, waited for you forever,คิดถึงกลิ่นกายของเธอ.. ฉันจะรอเธอตลอดไป..
Fucking hand job, Dale. Imagine if I gave you a hand job.คิดถึงการชักว่าวนั่นสิ คิดดูซิว่าถ้าฉันชักว่าวให้นาย
Just think of the opportunity we wasted years ago with that errand boy, Powell, Alan Powell?คิดถึงการที่เราเคยเสียโอกาสสิ หลายปีก่อนกับเด็กส่งสารนั่น อลัน โพเวลล์ใช่ไหม?
Think about living a better life for yourself and on behalf of your brother!คิดถึงการมีชีวิตที่ดีกว่านี้ สำหรับแก และแทนพี่ชายของแก!
Thing about angles, Fusco, you add 'em up, always comes out the same.คิดถึงการหักหลังไว้นะ ฟัสโก้ ถ้านายเริ่ม นายก็จะได้รับมันแบบเดียวกัน
Think of the kind of hunter he'll grow up to be.คิดถึงการเป็นนักล่า เมื่อเขาโตขึ้นสิ
Thinking of a sweet revenge.คิดถึงการแก้แค้นที่แสนยั่วยวน
Thinking the NHL is a serious possibility.คิดถึงการไปเล่น NHL ได้เลยนะ
Well, think of the benefits in terms of design time, maintenance, costs.คิดถึงข้อดีสิ งานออกแบบ . เวลา .
I'll also miss crowds...คิดถึงคนขวักไขว่ เสียงอึกทึก
Think great white.คิดถึงคนขาวผู้ยอดเยี่ยม
Think of all the people and planning involved.คิดถึงคนทั้งหมดและแผนการที่เกี่ยวข้อง
They think of all the people they've hurt.คิดถึงคนที่เคยทำให้เจ็บ
Thinking about the one that they lost.คิดถึงคนรักที่พวกเขาสูญเสียไป
Think of someone other than yourself.คิดถึงคนอื่นให้มากกว่าตัวคุณสิ
Just think of wrinkled old men and their wrinkled old raisins. Dr. Lewis' lover.คิดถึงคนแก่เหี่ยวๆ กับ ลูกเกดเหี่ยวๆ ของเขาไว้ คนรัก ดร.ลีวิส
Think of our family, Will. This is our dream.คิดถึงครอบครัว ที่เราฝันไว้
Think of your families. Don't risk your life. Don't be a hero.คิดถึงครอบครัว อย่าเสี่ยงชีวิต
For your family's sake, please get things sorted out.คิดถึงครอบครัว แล้วตื่นขึ้นมารับรู้ความจริงได้แล้ว!
Think of your family, master.คิดถึงครอบครัวด้วย นะอาจารย์
Think of your families.คิดถึงครอบครัวเราสิ..
Mr. Mazarra, let's look at the facts.คิดถึงความจริงสิครับ
Think of the truth behind those eyes.คิดถึงความจริงเบื้องหลัง ตานั่น
Be careful of your cholesterol.คิดถึงความดันซะบ้างนะพ่อ
Think about your family's safety, Smith, and keep your mouth shut.คิดถึงความปลอดภัยของครอบครัวคุณ หุบปากให้สนิท
I want you to think about one of those dreams.คิดถึงความฝันพวกนั้น
Imagine how I felt when I tracked you down and found out you were exactly like me.คิดถึงความรู้สึกฉันสิ ตอนที่ฉันตามหานายเจอ แล้วรู้ว่านายเป็นเหมือนฉัน
Think about the feelings you're getting.คิดถึงความรู้สึกที่คุณกำลังเป็น
Just think of the uproar, were people to discover the true nature of your former commanding officer's demise.คิดถึงความวุ่นวาย เมื่อพวกนั้นได้รู้ ต้นเหตุการตายของเจ้านายเก่าคุณ
To think a connection to tragedyคิดถึงความสัมพันธที่ร้ายแรง
I miss the connection.คิดถึงความสัมพันธ์นะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คิดถึง
Back to top