ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความชัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความชัง*, -ความชัง-

ความชัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชัง (n.) hatred See also: dislike, animosity, detestation, loathing, abomination Syn. ความชิงชัง, ความเกลียด Ops. ความชอบ, ความรัก
English-Thai: HOPE Dictionary
detestation(ดีเทสเท'เชิน) n. ความเกลียด,ความชัง,ผู้ที่ถูกเกลียด,ผู้ที่ถูกชัง, Syn. hatred
English-Thai: Nontri Dictionary
hate(n) ความเกลียด,ความรังเกียจ,ความชัง,ความไม่ชอบ,โทสาคติ
hatred(n) ความเกลียด,ความชัง,ความรังเกียจ,ความเกลียดชัง,โทสาคติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antipathyความชัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abomination (n.) ความชัง See also: ความชิงชัง Syn. hatred, loathing, aversion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's no future in it. They don't have a future.นี่ไมใช่ความชังแบบเก่าๆ...
Who needs affection when I have blind hatred?ใครอยากได้ความรัก เมื่อที่มีความชังล่ะ
Who in despite of view is pleased to dote.Who in despite of view is pleased to dote. (กลอนเกี่ยวกับความรักที่แฝงมาในรูปความชัง)
I know the story that evil spirits born from the resentment, spite, and hatred, that lives on in your sword.ข้าก็เรียนเพลงดาบ ตอนอยู่ บัลเฮ ข้าได้ยินเรื่องเล่า วิญญาณร้ายเกิดจาก ความโกรธ ความเกลียด ความชัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความชัง
Back to top