ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเย้ยหยัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเย้ยหยัน*, -การเย้ยหยัน-

การเย้ยหยัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเย้ยหยัน (n.) jeering See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery Syn. การเยาะเย้ย, การเหยียดหยาม, การหยัน, การถากถาง, การค่อนขอด, การเหน็บแนม
English-Thai: HOPE Dictionary
irony(ไอ'ระนี,ไอ'เรอนี) n. การเหน็บแนม,การเย้ยหยัน,ถ้อยคำที่เหน็บแนม, Syn. satire,sarcasm
satire(แซท'ไทเออะ) n. การเหน็บแนม,การเสียดสี,การเย้ยหยัน,การถากถาง,เรื่องเหน็บแนม,เรื่องเสียดสี,บทประพันธ์เหน็บแนมหรือเสียดสี, See also: satiric (al) (ซะเทอ'ริเคิล) adj. satiricalness n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Could you stop snorting with derision?คุณช่วยหยุดแสดงอาการ การเย้ยหยันหน่อยจะได้ไหม
And little by little, more and more theorists climb on board, you know?ในตอนหนึ่งของการเย้ยหยัน ที่ดีของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
And he'll continue mocking and insulting you whatever chance he gets.และเขาจะยังคงทำการเย้ยหยัน และพูดแดกดันคุณ เมื่อไรก็ตามที่เขามีโอกาส
Which is ironic 'cause, you know,ซึ่งเหมือนเป็นการเย้ยหยันกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเย้ยหยัน
Back to top