ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การยกย่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การยกย่อง*, -การยกย่อง-

การยกย่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การยกย่อง (n.) praise See also: admiration, commendation, laudation, eulogy Syn. การเทิดทูน, การสรเสริญ, การแซ่ซ้องสรรเสริญ, การยกย่องชมเชย, การสรรเสริญเยินยอ Ops. การดูถูก, การลบหลู่
การยกย่อง (n.) glorification See also: illustriousness, praise, admiration, commendation
การยกย่อง (n.) praise See also: eulogy, admiration Syn. การสรรเสริญ, การเยินยอ
การยกย่องชมเชย (n.) praise See also: admiration, commendation, laudation, eulogy Syn. การยกย่อง, การเทิดทูน, การสรเสริญ, การแซ่ซ้องสรรเสริญ, การสรรเสริญเยินยอ Ops. การดูถูก, การลบหลู่
English-Thai: HOPE Dictionary
apotheosis(อะพอธธีโอ'ซิส) n., (pl. -ses) การนับถือให้เป็นพระเจ้า, การยกย่องว่าดีเลิศ, อุดมคติที่ได้รับการยกย่องบูชา
bouquet(โบเค') n. พวงดอกไม้,ช่อดอกไม้,กลิ่นหอมของเหล้า,การยกย่อง,คำสรรเสริญ -
commendation(คอมมันเด'เชิน) n. การมอบ,การแนะนำ,การสรรเสริญ,การยกย่อง,สิ่งที่สรรเสริญ,การฝากฝัง, Syn. approbation
meritorious(เมอริโท'เรียส,-ทอ'เรียส) adj. มีความดีความชอบ,มีคุณความดี,มีข้อดี,น่าสรรเสริญ,ควรได้รับการยกย่อง, Syn. praiseworthy
puffery(พัฟ'เฟอรี) n. การยกย่องเกินไป,การโฆษณาเกินไป, Syn. exaggerated praise
English-Thai: Nontri Dictionary
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
adulation(n) การยกย่องสรรเสริญ,การประจบสอพลอ
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ
commendation(n) การยกย่อง,การสรรเสริญ,คำยกย่อง,คำสรรเสริญ,การชมเชย
compliment(n) การยกย่อง,การยกยอ,คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร
esteem(n) การยกย่อง,การนับถือ,การเคารพ,ความนิยม,การสรรเสริญ
eulogy(n) คำสรรเสริญ,การยกย่อง,การสรรเสริญ
praise(n) การยกย่อง,การสรรเสริญ,การสดุดี,คำเยินยอ,คำสรรเสริญ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Esteem Needsความต้องการให้ผู้อื่นยกย่องนับถือ,ความต้องการให้เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้อื่น,ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับนับถือตน,ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องทางสังคม [การแพทย์]
Novelนวนิยายนวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษว่า Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คำนี้ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกนวนิยายอย่างใหม่ของบอกาจิโอ (Boccaio) ที่แต่งเรื่อง เดคาเมรอน (Decameroa) ซึ่งแต่งขึ้นราว ค.ศ. 1338-1340 การที่เรื่องเดคาเมรอน ได้รับการกล่าวขวัญจากคนสมัยนั้นว่าเป็นนิยายแบบใหม่หรือนวนิยายนั้น เป็นเพราะบอกาจิโอ เริ่มใช้กลวิธีการเขียนตามแบบ นวนิยายในสมัยปัจจุบันกล่าวคือ เขียนเล่าเป็นเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ อย่างสมจริง แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวในวรรณกรรมนั้นเป็น เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากนี้ก็มีวิธีการเสนอเรื่องให้ยอกย้อนชวนติดตาม และมีแนวคิดกว้างขวาง มีลักษณะต่างไปจากการเขียนนิทานนิยายแต่เดิมที่มักสร้างเรื่องจากจินตนาการ และอุดมคติของผู้เขียน แต่ผู้เขียนกลับทำให้เรื่องที่อ่านนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องจริง โดยอาศัยการเล่าเรื่องให้เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์แล้วสะท้อนแนวคิดสำคัญของ เรื่องให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของศาสนาเป็นต้น อย่างไรก็ตามเรื่องเดคาเมรอน ก็เป็นเรื่องต้นเค้าของการเขียนนวนิยายตะวันตกเท่านั้น ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นนวนิยายอย่างในปัจจุบันอย่างแท้จริงนัก แต่ก็มีอิทธิพลต่อนักเขียนในยุคนั้นและยุคต่อมาด้วย เพราะหลังจากนี้เป็นต้นมา ก็มีการเขียนนวนิยายหรือเรื่องเล่าแบบใหม่ก็กลายเป็นรูปแบบวรรณกรรมอย่าง ใหม่ที่แพร่หลายไปทั่วยุโรป(สายทิพย์ นุกูลกิจ. 2537 : 171-172) นวนิยายตามแบบแผนเช่นปัจจุบันนี้เริ่มมีขึ้นเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์นวนิยายที่แท้จริงคนแรกของอังกฤษ คือ แดเนียล เดอโฟ (Daniel Defoe) ซึ่งแต่งเรื่อง โรบินสัน ครูโซ (Robinson Crusoe) เมื่อ ค.ศ. 1719
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
commendation (n.) การยกย่อง Syn. tribute, praise
favor (n.) การยกย่อง See also: การชื่นชม, การเชิดชู Syn. admiration, esteem
favour (n.) การยกย่อง See also: การชื่นชม, การเชิดชู Syn. admiration, esteem
puffery (n.) การยกย่องเกินจริง flattery
admired (adj.) ซึ่งได้รับการยกย่อง See also: น่าเคารพ, น่านับถือ Syn. regarded, respectable
be mentioned in dispatches (idm.) ได้รับการยกย่อง See also: ได้รับการสดุดี
esteemed (adj.) ซึ่งได้รับการยกย่อง See also: น่าเคารพ, น่านับถือ Syn. admired, regarded, respectable
honor roll (n.) รายชื่อผู้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ
regarded (adj.) ซึ่งได้รับการยกย่อง See also: น่าเคารพ, น่านับถือ Syn. admired, respectable
roll of honour (n.) รายชื่อผู้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ Syn. honor roll
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your gifts acknowledged and respected, not ignored.ความสามารถของคุณได้รับการตอบรับ และ การยกย่อง ไม่มีใครเพิกเฉย
Open Arms has decided to honor them for their pioneering efforts.การยกย่องในความ พยายามที่เป็นผู้ริเริ่มค่ะ
This project celebrates its greatest star, Fujiwara Chiyoko... who sustained it through much of its 70-year history...โปรเจ็คท์นี้เพื่อเป็นการยกย่อง ดาราที่ยิ่งใหญ่ที่สุด, คุณ ฟูจิวาระ ชิโยโกะ... ผู้ที่ได้ผ่าน 70 ปีแห่งประวัติศาสตร์ ของที่นี่มา...
They are gifts, and so I do what I must do to honor them.พวกเขาคือของขวัญและฉันจะทำ ทำสิ่งที่เป็นการยกย่องพวกเขา
Oh, saviour of China, you have ennobled the House of Fa.โอ,ท่านผู้พิทักษ์แผ่นดินจีน ท่านได้รับการยกย่องจากบ้านแห่งตระกูลฟา
A highly praised design. Let's take this one.งานออกแบบที่ได้รับการยกย่องมาก งั้นเอาขวดนี้นะครับ
In the last 12 months has received nine special commendations.12 เดือนที่ผ่านมา ได้รับการยกย่องพิเศษอีก 9
When someone dies for their country, I believe they should be honored.เมื่อคนตายเพื่อชาติ ผมคิดว่าคนนั้นสมควรได้รับการยกย่อง
Caleb, she deserves your respect.เคเลบ แม่สมควรได้รับการยกย่องจากลูก
She never got the acclaim that she deserved.เธอไม่เคยได้รับการยกย่อง อย่างที่สมควรได้
He'll be more revered than all of the people who died as a result of his devices.เขาจะกลายเป็นเหยื่อระเบิดของเขาเอง เขาจะได้รับการยกย่องมากกว่า คนที่ตายจากวัตถุระเบิดของเขา
All of you should be commended for your courage, and from what I hear, especially you representative Binks.พวกท่านทั้งหมดสมควร จะได้รับการยกย่องในความกล้าหาญ และจากที่ข้าได้ยินมา โดยเฉพาะเจ้า ผู้แทนบิงส์
Except sing your praises and talk about my husband.ยกเว้นการยกย่องเจ้า และพูดเกี่ยวกับสามีของข้า
I've been promoted and decorated every place I served.ผมได้รับการยกย่องและชื่นชม จากทุกที่ที่ผมไป
Your children's admiration is important to you?การได้รับการยกย่องจากลูก เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณใช่ไหมครับ
I'll make sure this social eulogy doesn't get out of hand.ฉันจะทำให้มั่นใจว่าการยกย่องสังคมนี่ไม่เกินควบคุม
If anyone deserves a commendation, it's Walker.ถ้าจะมีคนได้รับการยกย่อง คนนั้นคือวอกเกอร์
You could have just been honest with me.- เธอน่าจะถือว่าเป็นการยกย่อง
An organization that condemns terrorism while secretly funding it hosts a panel for a show that glorifies terrorists.โอ้ เยี่ยม องค์กรที่วิจารณ์เรื่องลัทธิก่อการร้าย พร้อมๆ กับแอบให้เงิน ไปจัดรายการยกย่องพวกลัทธิก่อการร้าย
We're gonna find the stash both get commendations.เรากำลังจะเจอคลังยาเสพติด เราทั้งคู่จะได้รับการยกย่อง
I do all the work, someone else gets all the praise.สิ่งต่างๆที่ข้าทำ คนอื่นกลับได้รับการยกย่อง
Adulation is their norm.การได้รับการยกย่อง เป็นเรื่องธรรมดาของพวกเขา
I was an esteemed psychiatrist, from a respected family.ฉันเป็นนักบำบัิดจิตซึ่งได้รับการยกย่อง มาจากครอบครัวที่เป็นที่นับถือในสังคม
I appreciate the endorsement, Madam President.ดิฉันซาบซึ้งสำหรับการยกย่อง ท่าน ปธน.
As tribute, good mercato has seen fit to re-enactเพื่อเป็นการยกย่อง เมอร์คาโต้\ต้องการซ้ำรอย
My mother is a highly regarded psychiatrist and I've been in therapy ever since she accused me of breast feeding co-dependently.แม่ฉันเป็นจิตแพทย์ ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง ฉันเข้าบำบัดมาตั้งแต่ท่านกล่าวหาว่า ฉันไม่ยอมหย่านมแม่
As far as the story of the second world war goes, there's two very different perspectives.และผมหวังว่าเราได้ยกย่องทหารเหล่านี้ แบบเดียวกับที่พวกเขาควรได้รับการยกย่อง เรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่สองนั้น มีสองมุมซึ่งมีความแตกต่างกันมาก
Yeogu will once again be lauded for his meritorious service.โยกูจะได้รับการยกย่องสรรเสริญ สำหรับการทำความดี
See his entrails get scattered Watch him lose his cojonesความกล้าหาญของเขาได้รับการยกย่อง ในเพลงที่ยอดเยี่ยมนี้
It's honorable.ควรค่าแก่การยกย่องนะ
You've served as a glorified bodyguard for two kings-- one a madman, the other a drunk.รับใช้เป็นคนคุ้มครอง ที่รับการยกย่องของกษัตริย์สององค์ องค์หนึ่งเป็นบ้า อีกองค์หนึ่งก็เมามาย
The moment Sue would finally get the recognition she deserved.นาทีที่ซูได้รับ การยกย่องที่สมควรได้
Only last month, he got an official commendation from the sheriff.เฉพาะเดือนที่แล้ว เขาได้รับการยกย่องอย่างเป็นทางการจากนายอำเภอ
This guy's got multiple citations for valor, commendations from the mayor,ผู้ชายคนนี้ได้รับการกล่าวอ้างสำหรับความกล้าหาญ การยกย่องจากท่านนายก
Captain Wright was a highly decorated naval officer and a valued member of the DOD.นาวาเอกไรท์เป็นนายทหารเรือ ที่ได้รับการยกย่องสูง และเป็นสมาชิกกระทรวงกลาโหมที่มีคุณค่า
Not only that, but our school is also highly regarded by famous companies in America and Japan.ไม่เพียงเท่านั้น โรงเรียนของเราก็ยังได้รับการยกย่องจากบริษัทชั้นนำของอเมริกาและญี่ปุ่น
He was widely considered a genius.เขาได้รับการยกย่องวงกว้างว่าเป็นอัจฉริยะ
It's about celebrating her legacy, honoring her memory, her accomplishments.มันเกี่ยวกับการยกย่องมรดกของเธอ ให้เกียรติความทรงจำ และความสำเร็จของเธอ
I can't really remember what gave me the courage to do it.ครูที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ต่อสู้กับผู้ร้ายก็คือฉันเอง
Well, then you also know I'm not going to taint my company's reputation by giving Myra credit.ดังนั้นคุณควรรู้ว่าฉันจะไม่ ทำให้ชื่อเสียงบริษัทเสียหาย โดยการยกย่องไมร่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การยกย่อง
Back to top