ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การบวก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การบวก*, -การบวก-

การบวก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การบวก (n.) combination See also: gathering, merging, inclusion, addition, attachment, association, conjunction Syn. การรวม, การเพิ่ม, การเสริม, การเติม, การเพิ่มเติม
English-Thai: HOPE Dictionary
addition(อะดิช' เชิน) n. การเพิ่ม, การบวก, สิ่งที่เพิ่มเข้าไป, ชื่อที่เพิ่มต่อท้ายชื่อนามสกุล.
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
operation(ออพพะเร'เชิน) n. การกระทำ,การทำงาน,ปฏิบัติการ,ศัลยกรรม,การเดินเครื่อง,การสู้รบ,วิธีการทางคณิตศาสตร์ (เช่นการบวก,การลบหรืออื่น ๆ) ,กิจการ,ปฏิบัติการทางทหาร,ยุทธการ, Syn. working,act,maneuver
summation(ซัมเม'เชิน) n. การรวม,การบวก,การรวบรัด,ผลรวม,ผลบวก,ข้อสรุป,ข้อโต้แย้งสรุป., Syn. conclusion,summing up
English-Thai: Nontri Dictionary
addition(n) การรวม,การบวก,การเพิ่ม,การเสริม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
additionการบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
destructive additionการบวกแบบทำลาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Footingการบวกแนวตั้ง [การบัญชี]
polynomialพหุนาม, นิพจน์ที่อยู่ในรูปเอกนาม หรือเขียนอยู่ในรูปการบวกของเอกนามตั้งแต่สองเอกนามขึ้นไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
addition (n.) การบวก Syn. summing up, computing, totaling
computing (n.) การบวก Syn. summing up, totaling
summing up (n.) การบวก Syn. computing, totaling
totaling (n.) การบวก Syn. summing up, computing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
DAN AND HIS TEAM OF WIMP CATCHERS WERE NOT ABOUT TO GIVE UP.เพื่อช่วยป้องกันการบวกเท็จ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การบวก
Back to top