ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

merging

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *merging*, -merging-

merging ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
併合[へいごう, heigou] (n,vs) merger; joining into one; melding; merging; annexation; absorption; (P)
合流[ごうりゅう, gouryuu] (n,vs,adj-no) (1) confluence (of rivers); merge (of traffic); conflux; junction; joining; (2) union (e.g. of forces); linking up; merging; coming together
沈め[しずめ, shizume] (n) (1) sinking; submerging; (2) sinker; weight
湛水[たんすい, tansui] (n,vs) flooding; filling; inundation; submerging; clogging
開発途上国[かいはつとじょうこく, kaihatsutojoukoku] (n) developing country; emerging nation
飛躍[ひやく, hiyaku] (n,vs) (1) leaping; activity; (2) leapfrog (over a problem); making a leap (e.g. in logic); (3) making great strides; making rapid progress; (4) emerging; (5) becoming active; playing an active part; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
併合[へいごう, heigou] merging (vs), merger

merging ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลุ่มตลาดเกิดใหม่[n. exp.] (klum talāt ) EN: emerging markets FR: marchés émergents [mpl]
เทคโนโลยีอุบัติใหม่[n. exp.] (theknōlōyī ) EN: emerging technology FR: nouvelle technologie [f] ; technologie émergente [f]
อุบัติใหม่[X] (ubattimai) EN: emerging FR: émergent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า merging
Back to top